ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนจำนวน 4 โรงเรียนให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ การสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 บทความนี้ผมไม่ขอกล่าวรายละเอียดของแบบทดสอบอัตนัยแล้วนะครับ เพราะผมเขียนบทความในเรื่องนี้มา 2 ตอนแล้ว แต่ผมจะขอเพิ่มเติมในประเด็นของการสร้าง Rubric เพื่อใช้ในการตรวจคำตอบของนักเรียน รายละเอียดโปรดอ่านดูครับ ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric

ความคลาดเคลื่อนในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ

บทความนี้จะเป็นองค์ความรู้สืบเนื่องจากบทความฉบับที่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐานสำหรับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับความคลาดเคลื่อนในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ (26 กค 59)

ข้อสอบแบบเขียนตอบ (ในมุมมองของผม)

ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ผมได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐานสำหรับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดของการอบรมทั้ง 4 วันนั้นเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ข้อสอบแบบเขียนตอบ

ข้อควรระวังในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูศิลปะ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ และ กอท.

ช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ทบทวนความรู้ในเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งการทบทวนของผมนั้นมาจากการ “อ่าน” และการ “บรรยาย” แต่บทความครั้งนี้ผมจะมุ่งเน้นไปที่ข้อควรระวังในการทำงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะภาคปฏิบัติ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติดตามอ่านครับ ข้อควรระวังในการทำวิจัยในชั้นเรียนครูศิลปะ (21 กค 59)

รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ

มีโอกาสได้อ่าน facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งรายละเอียดภายใน facebook นั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษ (ในช่วงเวลานี้) และผมก็คิดว่าพี่น้องเพื่อนครูเราก็ควรเพิ่มระดับความสนใจในประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน เพราะจะเป็นวิธีการประเมินสถานศึกษาของเราเองในอนาคตอันใกล้นี้
ซึ่งเขาเรียกวิธีการประเมินแบบนี้ว่า “รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement Evaluation Approaches)” โดยผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาได้พิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องนี้ลงใน facebook ของท่านเอง ผมขออนุญาต copy ทุกตัวอักษรจาก หน้า facebook มาทั้งหมดเลยนะครับ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับ รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (14 กค 59)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง)

ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองโดยการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบทดสอบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาในการอบรม 3 วันนั้น ผมได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นอย่างดี บางองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ควรค่าแก่การเก็บไว้ใช้พัฒนาการศึกษา บางองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว ผมขอเริ่มต้นที่บทความนี้ก่อนเลยครับ รายละเอียดโปรดอ่านครับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) 28 มิ.ย.59

ความเที่ยงตรง (Validity) ในงานวิจัย

บทความนี้ผมขอย้อนเวลาไปในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากผมมีโอกาสได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพมหานคร เพราะมีบางประเด็นที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเพื่อนครู มีประเด็นไหนบ้างโปรดอ่านครับ ความเที่ยงตรง (Validity) ในงานวิจัย (10 มิย 59)