การเปรียบเทียบผลการพัฒนา

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนนั้น จริงๆมีหลายรูปแบบ เช่น แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One-Shot Case Study) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน – หลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) หรือแบบสุ่มแล้วแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม ทดสอบก่อน – หลังการทดลอง (Pretest – Posttest Control Group Design) แต่ เนื้อหาของบทความนี้อยู่ที่ประเภทหลังครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่าน การเปรียบเทียบผลการพัฒนา

การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนที่จะนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้จริงๆนั้น ต้องมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาวิจัยเรียกว่า try out โดยปกติมักจะหาค่ากันอยู่สามชนิด ได้แก่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (KR 20) ซึ่งในปัจจุบันพี่น้องเพื่อนครูเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคำนวณมือแล้ว เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณได้ ทำให้ลดเวลาในการคำนวณ เพิ่มความถูกต้องในการคำนวณ และได้ผลเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรหลายๆฝ่ายด้วยเช่นกัน แต่มีบางประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้ การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การเตรียมตัวสอบ O net

แวดวงการศึกษาของไทยเรานั้น คุ้นเคยกับการสอบ O net มาประมาณ 10 ปีแล้ว แต่เริ่มมาให้ความสำคัญก็เมื่อประมาณ 3 – 4 ปีที่ผ่านมานี่เอง เพราะผลการสอบ O net เข้ามาเป็นตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินในลักษณะต่างๆ เช่น การประเมินของ สมศ. การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการประเมินอีกมากมายหลายอย่าง เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการสอบ O net มากขึ้นด้วยเช่นกันแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยมานานแล้ว ว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร คือ เรื่องการวิเคราะห์คะแนนการสอบ O net ผมสงสัยอย่างไร โปรดอ่าน การเตรียมตัวสอบ O-net

การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2557 ท่านผู้ใดสนใจสามารถ download เอกสารการวิจัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

1.ปก

2.กิตติกรรมประกาศ

3.บทคัดย่อ

4.สารบัญ

5.บทที่ 1

6.บทที่ 2

7.บทที่ 3

8.บทที่ 4

9.บทที่ 5

10.บรรณานุกรม

11.ภาคผนวก

การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ท่านผู้ใดสนใจสามารถ download เอกสารการวิจัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

1.ปก

2.กิตติกรรมประกาศ

3.บทคัดย่อ

4.สารบัญ

5.บทที่ 1

6.บทที่ 2

7.บทที่ 3

8.บทที่ 4

9.บทที่ 5

10.บรรณานุกรม

11.ผนวก

การเขียนอภิปรายผลในบทที่ 5

ปกติในบทที่ 5 ของรายงานการวิจัยนั้นจะมีชื่อว่า “สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ” จากชื่อบทก็พอจะเดาๆได้ว่า เนื้อหาในบทที่ 5 ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน แต่เพื่อความชัดเจนผมขอแบ่งเป็น 4 ส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้การเขียนอภิปรายผลในบบที่ 5

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้รับโอกาสให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือประกอบการวิจัยของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พบประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนำมาเขียนเป็นบทความอันนี้ครับ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

O net กับสิ่งที่ควรเป็น

อีกไม่กี่วันก็จะประกาศผลการสอบ O net แล้ว ผมก็ขอร่วมลุ้นกับพี่น้องเพื่อนครูด้วยคนครับ อย่างน้อยขอให้ผลคะแนนที่ได้ มีลักษณะในเชิงของการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้พี่น้องเพื่อนครูเราจะได้หายเหนื่อย หลังจากได้ร่วมแรงร่วมใจสั่งสอนนักเรียนมาตลอดหนึ่งปีการศึกษาครับ แต่รายละเอียดของบทความวันนี้ เนื้อหาสาระไม่ได้อยู่ที่คะแนนที่จะประกาศ แต่อยู่ที่ เมื่อประกาศไปแล้วเราจะเอาคะแนนนั้นไปทำอะไรต่อไป เรามาเริ่มรายละเอียดกันดีกว่า O net กับสิ่งที่ควรเป็น

เมื่อได้รับผิดชอบงานจัดสอบ O net

การจัดสอบ O net นั้น เป็นงานใหญ่ระดับเขตพื้นที่ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีแต่เนิ่นๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆให้ได้มากที่สุดครับ ผมก็พยายามใช้ประสบการณ์ที่พบเห็น สอบถามเพื่อนศึกษานิเทศก์จากต่างเขตที่มีประสบการณ์ ผนวกเข้ากับความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลที่ร่ำเรียนมา โดยเฉพาะเรื่องการคิดเชิงระบบ ขอบคุณภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อบรมสั่งสอนในเรื่องการคิดเชิงระบบครับ ลองมาดูซิครับว่าการคิดเชิงระบบ กับการจัดสอบ O net ในปีนี้ ในลักษณะของผมนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับงานจัดสอบ o net

อีกทัศนหนึ่งกับการปฏิรูปการศึกษา

สำหรับบทความนี้ผมขอเสนอมุมมองในการปฏิรูปการศึกษาฉบับนักวิชาการภูธรบ้างนะครับ ตั้งแต่เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทำงานมาเป็นครู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันก็ร่วมๆ 16 ปีที่อยู่ในแวดวงการศึกษา (แบบภูธร) ได้เห็นอะไรมาก็พอสมควร เห็นอะไรบ้างโปรดอ่านครับ อีกทัศนะหนึ่งกับการปฏิรูปการศึกษา