จาก อ.ชวาล แพรัตกุล ถึง อ.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

จากสิ่งที่ผมคิดก็เลยทำให้นึกถึงนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และของนานาชาติ ได้แก่ ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล บิดาศาสตร์วัดผลของประเทศไทย และ ศ.ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักการศึกษาด้านจิตวิทยาการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
เหตุผลที่ผมนึกถึงนักการศึกษาทั้งสองท่าน รายละเอียดมีดังนี้ จาก อ.ชวาล แพรัตกุล ถึง อ.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์

Advertisements

เมื่อข้อสอบไปอยู่ในคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการเช้าร่วมทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พูดง่าย ๆ คือ ไปสอบเรื่องการวัดผลฯ นั้นเอง

การสอบครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ จากเดิมข้อสอบและกระดาษคำตอบเป็นกระดาษเปลี่ยนเป็นข้อสอบและกระดาษคำตอบไปอยู่ในคอมพิวเตอร์แทน รายละเอียดเป็นดังนี้ เมื่อข้อสอบไปอยู่ในคอมพิวเตอร์

การหาปัญหาในชั้นเรียนด้วย google form

วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม ผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเพื่อนครูเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนกับพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านเวียงฝางและโรงเรียนใกล้เคียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านม่วงป็อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ดีใจที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เนื่องจากได้กลับมาพบพี่น้องเพื่อนครูที่เคยได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่เขตสาม และเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

แต่การบรรยายสองวันนี้ ผมเพิ่มลูกเล่นโดยการประยุกต์ใช้ google form เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยาย ทั้งนี้เป้าหมายคือ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ และวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ การหาปัญหาในชั้นเรียนด้วย google form

5 อันดับเทรนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในปีนี้

มีโอกาสได้อ่านงานเขียนของอาจารย์สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค) เรื่องเดียวกับชื่อเรื่องบทความในวันนี้ ซึ่งเป็นผลงานแปลจากอาจารย์กตวรรณ คุณกมุท เมื่ออ่านเสร็จแล้ว นึกว่ากำลังอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่ครับ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วในหลาย ประเทศบนโลกใบนี้ เราลองมาวิเคราะห์กันว่า ประเทศไทยเราจะประยุกต์ใช้ หรือเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง รายละเอียดเป็นดังนี้ 5 อันดับเทรนดืเทคโนโลยี

คู่มือการ key ข้อมูลใน SPSS

SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งโปรแกรม SPSS นั้น เราไม่สามารถจะกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลงในโปรแกรมได้ เราต้องเปลี่ยนตัวอักษรเหล่านั้นให้เป็นตัวเลขเสียก่อน คู่มือการ key ข้อมูลใน SPSS

ว่าด้วยเรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

ในส่วนของกระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนหนึ่งคนจะได้รับการประเมินอยู่ 4 ส่วนได้แก่ การประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทความครั้งนี้ ผมขออนุญาตมุ่งไปที่การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ซึ่งความรู้ที่ผมได้รับมานั้น ทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองและความเข้าใจที่มีต่อการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไปโดยสิ้นเชิง รายละเอียดดังนี้ ว่าด้วยเรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

OLE แบบใหม่

ในวิชาชีพครูเรานั้น คำว่า OLE เป็นสิ่งที่พี่น้องเพื่อนครูเรามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยคำศัพท์แต่ละคำมีรายละเอียดย่อ ๆ ดังนี้ ole แบบใหม่