ปฎิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา (หน้า 15) อ่านเสร็จแล้วโดนใจผมยิ่งนัก เลยขออนุญาตหนังสือพิมพ์มติชน และเจ้าของบทความนำสิ่งที่ผมอ่านมาพิมพ์ลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ ปฎิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

วันนี้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพุธดีที่ 10 สิงหาคม 2559 ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา พออ่านเสร็จแล้วโดนใจผมยิ่งนัก เพราะมีเนื้อหาบางส่วนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และแบบทดสอบอัตนัย ผมเลยขออนุญาตหนังสือพิมพ์มติชน และเจ้าของบทความนำสิ่งที่ผมอ่านมาพิมพ์ลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนจำนวน 4 โรงเรียนให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ การสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 บทความนี้ผมไม่ขอกล่าวรายละเอียดของแบบทดสอบอัตนัยแล้วนะครับ เพราะผมเขียนบทความในเรื่องนี้มา 2 ตอนแล้ว แต่ผมจะขอเพิ่มเติมในประเด็นของการสร้าง Rubric เพื่อใช้ในการตรวจคำตอบของนักเรียน รายละเอียดโปรดอ่านดูครับ ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric

ความคลาดเคลื่อนในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ

บทความนี้จะเป็นองค์ความรู้สืบเนื่องจากบทความฉบับที่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐานสำหรับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับความคลาดเคลื่อนในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ (26 กค 59)

ข้อสอบแบบเขียนตอบ (ในมุมมองของผม)

ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ผมได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐานสำหรับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดของการอบรมทั้ง 4 วันนั้นเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ข้อสอบแบบเขียนตอบ

ข้อควรระวังในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูศิลปะ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ และ กอท.

ช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ทบทวนความรู้ในเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งการทบทวนของผมนั้นมาจากการ “อ่าน” และการ “บรรยาย” แต่บทความครั้งนี้ผมจะมุ่งเน้นไปที่ข้อควรระวังในการทำงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะภาคปฏิบัติ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติดตามอ่านครับ ข้อควรระวังในการทำวิจัยในชั้นเรียนครูศิลปะ (21 กค 59)

รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ

มีโอกาสได้อ่าน facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ซึ่งรายละเอียดภายใน facebook นั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษ (ในช่วงเวลานี้) และผมก็คิดว่าพี่น้องเพื่อนครูเราก็ควรเพิ่มระดับความสนใจในประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน เพราะจะเป็นวิธีการประเมินสถานศึกษาของเราเองในอนาคตอันใกล้นี้
ซึ่งเขาเรียกวิธีการประเมินแบบนี้ว่า “รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement Evaluation Approaches)” โดยผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาได้พิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องนี้ลงใน facebook ของท่านเอง ผมขออนุญาต copy ทุกตัวอักษรจาก หน้า facebook มาทั้งหมดเลยนะครับ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับ รูปแบบการประเมินและการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (14 กค 59)