สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

ในเวลาปัจจุบัน การเรียนการสอนอยู่ในขอบเขตของคำว่า สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ไม่คุ้นเคยทั้งเรื่องของ การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการวิจัยในชั้นเรียนก็ควรเปลี่ยนวิธีดำเนินการด้วยเช่นกัน

จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย นำไปสู่การเขียนมุมมอง 5 เรื่อง ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การวิจัยในชั้นเรียนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แนวทางการประเมินการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อรองรับการศึกษาฐานสมรรถนะ แนวทางการเขียนแบบทดสอบชนิดเขียนตอบ และการถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ส่งเสริมการเขียนข้อสอบแบบอัตนัย

เพื่อนครูสามารถ download มุมมองทั้ง 5 เรื่องได้ที่

1.การประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

2.การวิจัยในชั้นเรียนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

3.แนวทางการประเมินการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อรองรับการศึกษาฐานสมรรถนะ

4 แนวทางการเขียนแบบทดสอบชนิดเขียนตอบ

5.การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ส่งเสริมการเขียนข้อสอบแบบอัตนัย

ขอบคุณครับ

ใบงานที่ควรเป็นสำหรับการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (บ้าน บ้าน)

ช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปเล่าเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานบนฐานของวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการวิจัยในชั้นเรียนให้กับเพื่อนครูหลายๆโรงเรียน

ประเด็นที่ผมไปเล่าเรื่องนั้นผมจะมุ่งไปที่ ถ้าเพื่อนครูจะสร้างบ้านที่ชื่อ ว.PA เพื่อนครูควรเขียนแปลนอย่างไร เทคานอย่างไร เอาเสาบ้านกี่ต้น เอาปูนกี่กระสอบ เอาหลังคาสีอะไร เอากระเบื้องลายอะไร แล้วปิดท้ายด้วยคำว่า บ้านที่เราสร้างนั้นมีความสวยงาม ถูกต้องอย่างไร (How to สำคัญกว่า What is)

ข้อค้นพบที่สำคัญคือ แบบฟอร์มการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานส่วนที่ 1 (ตาราง 4 ช่อง) และส่วนที่ 2 (4 ย่อหน้าในประเด็นท้าทาย) ทั้ง 2 ส่วนนั้นผมคิดว่า “ไปไม่สุด” เมื่อไปไม่สุดแล้วทำให้เพื่อนครูเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานไม่ถูกต้อง อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

จากข้อค้นพบดังกล่าว ผมเลยนำความรู้จากสิ่งที่ผมสนใจได้แก่การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาช่วยออกแบบใบงานเพื่อให้เพื่อนครูได้เขียนข้อตกลงในการพัฒนางานในแบบที่ “ควรเป็น” และ “จับต้องได้”

เพื่อเป็นการขยายขอบเขตความรู้ไปด้วยกัน ขอเรียนเชิญเพื่อนครูได้ทดลองนำใบงานของผมไปปรับใช้ได้ครับ ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนครูสามารถเขียนข้อตกลงพัฒนางานได้ตลอดแนว ผู้บริหารมองเห็นแนวทางการทำงานของเพื่อนครูทั้งโรงเรียน และสิ่งที่สำคัญคือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกมิติอย่างแท้จริง

ถูกผิดอย่างไรผมไม่แน่ใจครับ ผมออกแบบบนฐานของหลักการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เขียนอย่างไร ทำอย่างนั้น เวลาประเมินก็ประเมินตามนั้น (อย่าโลกสวย) สิ่งนี้คือ Authentic Assessment นั่นเอง ขอบคุณครับ

ใบงานเพื่อนำไปสู่การเขียนข้อตกลงพัฒนางานส่วนที่ 1 (ตามตำแหน่ง) ที่ https://bit.ly/3pQkVsR

ใบงานเพื่อนำไปสู่การเขียนข้อตกลงพัฒนางานส่วนที่ 2 (ประเด็นท้าทาย) ที่ https://bit.ly/3GDjLXy

ใบงานเพื่อนำไปสู่การวางแผนการประเมินด้านที่ 3 ที่ https://bit.ly/3bojFVp

หากเพื่อนครูท่านใดนำไปใช้แล้วเกิดความพึงพอใจ เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ช่วยอ้างอิงผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ว.PA กับมุมมองที่ควรเป็น

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ ว.PA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

คำว่า ว.9 นั้นมาจากเลขที่ของหนังสือราชการ ที่ ศธ 0206.3/ว.9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ส่วน PA นั้นย่อมาจาก Performance Agreement แปลได้ว่า ข้อตกลงในการพัฒนางาน

บทความทั้ง 2 เรื่องของผม ผมจะมุ่งไปที่หมวดที่ 1 หมวดที่ว่าด้วย “นิยาม” เพราะนิยามคือการกำหนดความหมายให้กับคำต่าง ๆ ที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ ว.9 รายละเอียดทั้ง 2 บทความเป็นอย่างไร โปรด download และอ่านทีละบรรทัดครับ

  1. ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ download ได้ที่ https://bit.ly/2Yz7LFh
  2. ว.PA กับ Authentic Assessment และการวิจัยในชั้นเรียน download ได้ที่ https://bit.ly/3lrWrDK
  3. พิเศษเพิ่มเติม รวมเล่มการประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย download ได้ที่ https://bit.ly/3ltBHeR

ประเมินความสุข และกิจวัตรประจำวัน

เมื่อนักเรียนใช้เวลาอยู่ที่บ้านทั้งวัน สิ่งสำคัญที่เราควรใส่ใจมากเป็นพิเศษคือ ความสุขของนักเรียน และการฝึกความรับผิดชอบในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน ซึ่งในสถานการณ์ปกติอาจไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่

ทั้งความสุขและกิจกรรมวัตรประจำวัน เราสามารถประยุกต์ใช้เรื่อง Assessment For Life (การประเมินเพื่อการดำรงอยู่) ไปปรับใช้ได้ โดยวิธีการที่ผมปรับใช้มีดังนี้ https://drive.google.com/file/d/1rk0l0eqHu_tbELtB3rpmWW2wxRCyu-og/view?usp=sharing

ลดความเครียดด้วยการบูรณาการ “งานที่มอบหมาย”

ลดความเครียดด้วยการบูรณาการ “งานที่มอบหมาย” อ่านมุมมองได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1H1WaIRXooTrTf5H7OVUdocFmAxftfLnG/view?usp=sharing

เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร

บทความนี้ได้วัตถุดิบสำคัญ คือ ความอยากเขียนในเรื่องดังกล่าว และการเห็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนจากผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านที่ผมรู้จัก พบเห็นประเด็นหนึ่งคือ ครูให้ทำใบงาน ครูให้ทำแบบฝึกหัด หรือครูให้ทำข้อสอบออนไลน์ จึงเกิดคำถามว่า สถานการณ์แบบนี้เราควรประเมินการเรียนรู้นักเรียนอย่างไรดี?

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะเวลาปัจจุบันสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส Covid 19 รอบนี้รุนแรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฏาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ลดการเดินทางของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

หยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่การเรียนรู้ของนักเรียน “หยุดไม่ได้”

การเรียนการสอนออนไลน์ และความเหลื่อมล้ำในการเรียนการสอนออนไลน์จึงได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง

บทความนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องเป็นหน้าที่ของทุกกระทรวงในประเทศไทย แต่ประเด็นสำคัญคือ เรายังมีวัฒนธรรมแบบไฟไหม้ฟางอยู่ เท่านั้นเอง  ขออนุญาตเข้าเรื่องตามชื่อเรื่องบทความในครั้งนี้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gM-VMkjmmbS0AoM3ycDgPnjo1AFQGGKa/view?usp=sharing

กรอบการประเมิน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ผมมีโอกาสได้ไปพัฒนาตนเองในเรื่องของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนร่วมกับ ศน.ชนิกานต์ เรือนแก้ว และพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนสืบนทีธรรม อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ไปครั้งนี้ไม่ได้ไปบรรยาย แต่ไปร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมสร้างระบบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สืบเนื่องจากนายอุทิศ ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศรีไพร โคตะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานวิชาการได้มีนโยบายที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ โรงเรียนสืบนทีธรรมต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาใด ๆ นั้น ต้องรู้ตนเองก่อนว่า ณ เวลานี้ “เราเป็นอย่างไร?” ภาษาวัดผลเรียกว่า Assessment

ประเด็นของคำว่า “เราเป็นอย่างไร?” โรงเรียนขอเริ่มจากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนทุกคนก่อน เพราะการอ่านการเขียนภาษาไทยจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป รายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1rGRhWUIKHePv_kumtvwcBNSE-Pq2JOmF/view?usp=sharing

KPI กับการจัดการเรียนการสอน

มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผอ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา และครูดอนพนา  เทพบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ KPI เข้าสู่การจัดการเรียนการสอน

          สนทนาประเด็นนี้ร่วม ๆ 2 ชั่วโมง โดยลักษณะของการสนทนาคือ โรงเรียนได้นำเสนอ How to ผมก็ฟังและซักถามจุดที่สงสัย และสุดท้ายคือการเติมเต็มความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ผมเข้าใจว่า KPI สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และโรงเรียนทุกโรงเรียนก็สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเองได้เช่นกัน รายละเอียดที่ https://drive.google.com/file/d/1nXBDgcPdDpfrUPg-wEQfgRrh6inSNRZp/view?usp=sharing

ว.9 กับการประเมินฐานสมรรถนะ และการประเมินตามสภาพจริง

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ ว.PA

บทความนี้ผมจะมุ่งไปที่ความหมายของคำว่าการประเมินฐานสมรรถนะ และการประเมินตามสภาพจริงที่ซ่อนไว้ในเกณฑ์ ว.9

รายละเอียดที่ผมเขียนมีดังนี้ครับ

1.ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ อ่านได้ที่ ว.PA กับการประเมินฐานสมรรถนะ

2.ว.PA กับ Authentic assessment อ่านได้ที่ ว.PA กับ Authentic assessment

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน / การวิจัยในชั้นเรียน

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2564 ผมมีโอกาสได้ทบทวน และเรียบเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน / การวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้

1.แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ฉบับครูขั้นพื้นฐาน

2. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ฉบับครูปฐมวัย

3.รวมเล่มบทความ นิเทศการณ์ ปก 5

4.แนวทางการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

6.แนวทางการวิจัยในชั้นเรียน

7.การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านภาษาไทย

8. การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านคณิตศาสตร์

เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกัน และร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเอกสารในโอกาสต่อไป เรียนเชิญผู้บริหาร ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเอกสารดังกล่าวได้ที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และทุกท่านสามารถดูสรุปข้อมูลจำแนกตามจังหวัด ตำแหน่ง และสังกัดแบบ real time ได้ที่ https://datastudio.google.com/reporting/fb973d4e-db9a-4b7d-adf5-c35d483ffc5f/page/CcYDC?fbclid=IwAR38LgB_qrfigKjR69rAUJjEhrKbYXpeFyYSxgv0jsaqidJj4AV_q2s28gY

ยืดหยุ่นบนหลักวิชา

ขอบคุณครับ