คู่มือการ key ข้อมูลใน SPSS

SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งโปรแกรม SPSS นั้น เราไม่สามารถจะกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรลงในโปรแกรมได้ เราต้องเปลี่ยนตัวอักษรเหล่านั้นให้เป็นตัวเลขเสียก่อน คู่มือการ key ข้อมูลใน SPSS

Advertisements

ว่าด้วยเรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

ในส่วนของกระบวนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนหนึ่งคนจะได้รับการประเมินอยู่ 4 ส่วนได้แก่ การประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทความครั้งนี้ ผมขออนุญาตมุ่งไปที่การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ซึ่งความรู้ที่ผมได้รับมานั้น ทำให้ผมเปลี่ยนมุมมองและความเข้าใจที่มีต่อการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไปโดยสิ้นเชิง รายละเอียดดังนี้ ว่าด้วยเรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

OLE แบบใหม่

ในวิชาชีพครูเรานั้น คำว่า OLE เป็นสิ่งที่พี่น้องเพื่อนครูเรามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยคำศัพท์แต่ละคำมีรายละเอียดย่อ ๆ ดังนี้ ole แบบใหม่

ข้อจำกัดของการสอบ O net

เมื่อหลักสูตรบอกว่าต้องมี CAP แต่การสอบ Onet มีข้อจำกัดเลยต้องมุ่งไปที่ C เป็นสำคัญ เลยกลายมาเป็นบทความครั้งนี้ครับ ข้อจำกัดของการสอบ O net 25 มีค 61

ชวนครูฟัง ‘เสียงแห่งความเงียบ’

ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทบทวนกันสักหน่อยว่า การที่เราพยายามสร้างชั้นเรียนให้เด็กทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือยกมือตอบคำถามเป็นการสร้างชั้นเรียนเพื่อนักเรียนทุกคนจริงหรือ? ชวนครูฟังเสียงแห่งความเงียบ (7 มีค 61)

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

บทความตอนสุดท้ายจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 6 มี.ค. 2561 การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2

ต่อเนื่องเป็นตอนที่ 2 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มี.ค. 2561 รายละเอียดดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2