การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2557 ท่านผู้ใดสนใจสามารถ download เอกสารการวิจัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

1.ปก

2.กิตติกรรมประกาศ

3.บทคัดย่อ

4.สารบัญ

5.บทที่ 1

6.บทที่ 2

7.บทที่ 3

8.บทที่ 4

9.บทที่ 5

10.บรรณานุกรม

11.ภาคผนวก

การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ท่านผู้ใดสนใจสามารถ download เอกสารการวิจัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

1.ปก

2.กิตติกรรมประกาศ

3.บทคัดย่อ

4.สารบัญ

5.บทที่ 1

6.บทที่ 2

7.บทที่ 3

8.บทที่ 4

9.บทที่ 5

10.บรรณานุกรม

11.ผนวก

การเขียนอภิปรายผลในบทที่ 5

ปกติในบทที่ 5 ของรายงานการวิจัยนั้นจะมีชื่อว่า “สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ” จากชื่อบทก็พอจะเดาๆได้ว่า เนื้อหาในบทที่ 5 ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน แต่เพื่อความชัดเจนผมขอแบ่งเป็น 4 ส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้การเขียนอภิปรายผลในบบที่ 5

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้รับโอกาสให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือประกอบการวิจัยของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พบประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนำมาเขียนเป็นบทความอันนี้ครับ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

O net กับสิ่งที่ควรเป็น

อีกไม่กี่วันก็จะประกาศผลการสอบ O net แล้ว ผมก็ขอร่วมลุ้นกับพี่น้องเพื่อนครูด้วยคนครับ อย่างน้อยขอให้ผลคะแนนที่ได้ มีลักษณะในเชิงของการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้พี่น้องเพื่อนครูเราจะได้หายเหนื่อย หลังจากได้ร่วมแรงร่วมใจสั่งสอนนักเรียนมาตลอดหนึ่งปีการศึกษาครับ แต่รายละเอียดของบทความวันนี้ เนื้อหาสาระไม่ได้อยู่ที่คะแนนที่จะประกาศ แต่อยู่ที่ เมื่อประกาศไปแล้วเราจะเอาคะแนนนั้นไปทำอะไรต่อไป เรามาเริ่มรายละเอียดกันดีกว่า O net กับสิ่งที่ควรเป็น

เมื่อได้รับผิดชอบงานจัดสอบ O net

การจัดสอบ O net นั้น เป็นงานใหญ่ระดับเขตพื้นที่ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีแต่เนิ่นๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆให้ได้มากที่สุดครับ ผมก็พยายามใช้ประสบการณ์ที่พบเห็น สอบถามเพื่อนศึกษานิเทศก์จากต่างเขตที่มีประสบการณ์ ผนวกเข้ากับความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลที่ร่ำเรียนมา โดยเฉพาะเรื่องการคิดเชิงระบบ ขอบคุณภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อบรมสั่งสอนในเรื่องการคิดเชิงระบบครับ ลองมาดูซิครับว่าการคิดเชิงระบบ กับการจัดสอบ O net ในปีนี้ ในลักษณะของผมนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับงานจัดสอบ o net

อีกทัศนหนึ่งกับการปฏิรูปการศึกษา

สำหรับบทความนี้ผมขอเสนอมุมมองในการปฏิรูปการศึกษาฉบับนักวิชาการภูธรบ้างนะครับ ตั้งแต่เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทำงานมาเป็นครู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันก็ร่วมๆ 16 ปีที่อยู่ในแวดวงการศึกษา (แบบภูธร) ได้เห็นอะไรมาก็พอสมควร เห็นอะไรบ้างโปรดอ่านครับ อีกทัศนะหนึ่งกับการปฏิรูปการศึกษา

คุณภาพการศึกษาไทยในมุมมองของนักวัดผล

เนื้อหาในบทความฉบับนี้ ผมมีโอกาสได้อ่านบทความทางการศึกษาจากหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่ง เห็นว่าเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแนวคิดของผม เนื่องจากผู้เขียนบทความท่านดังกล่าวในวงการของการวัดและประเมินผลการศึกษา ถือว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีความรู้ระดับต้นๆของประเทศไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน รายละเอียดการเขียนของท่านเป็นอย่างไรนั้น โปรดอ่านครับ คุณภาพการศึกษาไทยในมุมมองของนักวัดผล

วิจัยในชั้นเรียน : สำหรับครู แต่เพื่อนักเรียน

ในช่วงวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น ผมได้รับโอกาสอันมีค่ายิ่งจากอาจารย์ผู้มีพระคุณให้เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรเพื่อบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 60 คน ผมถือว่าการไปครั้งนี้ ไปเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนครับ เป็นการเรียนรู้จากสองแหล่ง ได้แก่ จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ผม และจากการสอบถามการทำวิจัยในชั้นเรียนจากนักศึกษาปริญญาตรี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ และขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ช่วยตอบคำถามของผมในบางประเด็น ทำให้ผมเข้าใจสภาพความเป็นจริง ณ เวลานี้มากยิ่งขึ้น ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ วิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู แต่เพื่อนักเรียน

การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เนื่องด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการเรื่อง การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ประสบผลสำเร็จ บัดนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงขอเผยแพร่ไฟล์เอกสารหนังสือเรื่อง การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญาร่วมกันโรงเรียนสามารถ download ไฟล์เอกสารดังกล่าวได้ที่นี่เลยครับ การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ