ข้าวโพด

เพราะเหตุใดบทความครั้งนี้ของผมจึงชื่อว่า ข้าวโพด เราลองไปอ่านดูนะครับ ข้าวโพด

Advertisements

ประสบการณ์จริงกับการวัดผล

ในช่วงนี้ผมมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องเพื่อนครูอำเภอสะเมิง ในเรื่องของ การจัดกลุ่มแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT โดยเป็นการจัดกลุ่มข้อสอบ NT จำแนกตามตัวชี้วัด และจำแนกตามปีการศึกษา ซึ่งคณะครูอำเภอสะเมิงได้จัดทำไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาเกือบครบหนึ่งปี แต่สิ่งที่ทำยัง “มีคุณค่า” และ “ทันสมัย” อยู่เสมอ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจครับ รายละเอียดบทความเป็นดังนี้ครับ ประสบการณ์จริงกับการวัดผล

จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ “การออกข้อสอบ” จำนวน 2 สนามสอบ เมื่องานเสร็จแล้ว ผมมีความดีใจอยู่สองประการ คือ ดีใจแรกเป็นการได้ทบทวนความรู้ของตนเอง และดีใจสองเป็นการได้ทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาอื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุก ๆ ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

การวัดและประเมินผลของโรงเรียนบนดอย

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 ผมและคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และ สพป.ชม.5 พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมติดตามคณะผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการตรวจราชการของโรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างที่ลงพื้นที่นั้น ทำให้ผมนึกถึงตัวเองเมื่อครั้งตอนบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ๆ (แบบนี้เลย) แล้วผมนึกถึงเรื่องอะไร ? โปรดอ่านครับ การวัดและประเมินผลโรงเรียนบนดอบ

ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล

รายละเอียดของบทความฉบับนี้ผมได้รับวัตถุดิบมาจากนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัยภาคสนาม (วิทยานิพนธ์) พอเสร็จจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เลยนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาถ่ายทอดเป็นบทความฉบับนี้ ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล (7 มค 61)

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีเราเป็นนักเรียน

สาเหตุที่ผมเขียนบทความนี้เนื่องจาก การได้รับมุมมองจากการบรรยายดังกล่าว และจากการได้อ่านหนังสือเรื่อง 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย เขียนโดยกรรณสูต กนกกาญจน เมื่อเดินทางถึงเชียงใหม่ผมก็อ่านจบพอดีพร้อมทั้งอุทานเบา ๆ ภายในใจว่า จริงจริงด้วย เลยนำสาเหตุทั้งสองประการมา แปรเปลี่ยนเป็นบทความในครั้งนี้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีเราเป็นนักเรียน (27 ธค 60)

แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573

มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยปี พ.ศ.2573 ตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2559 อ่านแล้ว โดนใจครับ เพราะเป็นการมองภาพอนาคตว่า ณ เวลานั้นประเทศไทยเรา (อาจ) มีสถานการณ์ทางการศึกษาเป็นอย่างไร? ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่ว่า อนาคตเป็นตัวกำหนดปัจจุบัน รายละเอียดแบบย่อ ๆ เป็นดังนี้ แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573