ประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ : ตอนที่ 1

ในระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตรเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย สำหรับศึกษานิเทศก์เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ ณ โรงแรมดิไอเดิล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่ง ศนฐ. เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว ขอชื่นชมและขอขอบคุณที่ได้จัดโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ครับ รายละเอียดจะแบ่งเป็นตอนๆนะครับ โปรดติดตามก่อนในตอนที่ 1 ประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตอนที่ 1

รูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O net ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O Net) ปีการศึกษา 2558
– รูปแบบข้อสอบ O net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบข้อสอบ O_NET ป.6

– ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระดาษคำตอบ ป.6

– รูปแบบข้อสอบ O net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบข้อสอบ O_NET ม.3

– ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระดาษคำตอบ ม.3

Galapakos Mentality

บทความนี้ขอย้อนไปถึงวันที่ 14 สิงหาคม ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยนักศึกษาปริญญาเอก สาชาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีหลายประเด็นน่าสนใจโปรดอ่านครับ Galapakos

รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O net

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนใน 3 กลุ่มสาระที่เหลือ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ และจัดสอบเอง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ประกาศ สพฐ.

คู่มือหลักสูตร

ใบกิจกรรม

Performance-PreTest

Performance-PostTest

PPT1

PPT2

PPT3

PPT4

PPT5

PPT6

เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

รวมเล่มบทความทางวิชาการเรื่อง เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเผยแพร่เทคนิค / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ประสบผลสำเร็จ โดยให้ครูผู้สอนได้นำเสนอจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนจริงผ่านการเขียนบทความด้วยภาษาที่เรียบง่าย มีรูปภาพประกอบเพื่อเสริมอรรถรสในการอ่าน โปรดชื่นชมผลงานของพี่น้องเพื่อนครูศิลปะได้เลยครับ เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

คุณภาพของเครื่องมือ

ในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากในเขตพื้นที่ และนอกเขตพื้นที่ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทของวิทยากรในเรื่องของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (เบื้องต้น) และการวิจัยในชั้นเรียน (เบื้องต้น) ซึ่งจากการไปเป็นวิทยากรทั้งสองเรื่องนั้น ผมมองเห็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดร่วม เป็นจุดสำคัญ และเป็นจุดที่พี่น้องเพื่อนครูเราห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ได้แก่ การหาคุณภาพของเครื่องมือรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านคุณภาพเคริ่องมือ

เมื่อได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในวันนี้พอมีเวลาให้กับตัวเองบ้าง เลยขอเขียนสักหนึ่งบทความ เป็นบทความที่อยากเขียนมานานแล้ว เพราะเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการวิจัยนั้นเอง เป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ เมื่อได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

รูปแบบและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ รายละเอียดมี 2 ไฟล์ครับ
-ไฟล์เอกสารแบบ PDF แนวทางปฏิบัติวิชาที่ไม่สอบ o net (PDF)
-ไฟล์เอกสารแบบ Power Point แนวปฏิบัติวิชาที่ไม่สอบ o net (Power Point)

เอกสารการประชุมชี้แจงการสอบ O net ปีการศึกษา 2558

เอกสารการประชุมชี้แจงการสอบ O net ปีการศึกษา 2558 ครูสามารถ download ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2558

เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

เราจะรู้ ได้อย่างไร ว่าเรารู้
วัดความรู้ โดยการสอบ วัดความรู้
หากผลสอบ ได้หรือผ่าน คือความรู้
เราจะรู้ ว่าเรารู้ รู้-ไม่รู้

รายละเอียดโปรดอ่าน เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า