วิถีการเรียนรู้ของครูชายขอบ

ได้รับโอกาสครั้งสำคัญจากสถาบันที่หล่อหลอมให้ผมมาเป็นผมดังเช่นทุกวันนี้ นั้นก็คือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโอกาสที่ผมได้รับ ได้แก่ การเขียนบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของพี่น้องเพื่อนครูจากมุมมองของการเป็นศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ชายขอบ ก็เลยกลายเป็นชื่อบทความนี้ครับ ลองอ่านดูนะครับ วิถีการเรียนรู้ของครูชายขอบ

สิ่งที่เห็นจากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ตอนที่ 2)

บทความนี้ขออนุญาตถ่ายทอดต่อจากบทความตอนที่แล้วนะครับ ผมจะขอพูดถึงหลักการของ Learning by Doing ที่เกิดจากประสบการณ์และการค้นคว้าเพิ่มเติมดังนี้ครับ สิ่งที่เห็นจากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ตอนที่ 2)

สิ่งที่เห็นจากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ตอนที่ 1)

ในช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่เพื่อทำการนิเทศ ติดตามนโยบายเรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ โดยนโยบายดังกล่าวมีหลักการที่สำคัญโดยสังเขปดังต่อไปนีครับ สิ่งที่เห็นจากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอนที่ 1

ความหลากหลายของงานวิจัยในชั้นเรียน (ที่ครูต้องเลือก)

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีรุ่นน้องมาปรึกษาเรื่องสถิติที่ใช้สำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประกอบการประเมินวิทยฐานะ ซึ่งผมก็ได้อธิบายไปตามความรู้และประสบการณ์บนเส้นทางนี้ร่วมๆ 10 ปี ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารุ้นน้องผมคนนี้ จะเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายมากน้อยเพียงใด??? แต่เมื่อผมอธิบายเสร็จแล้ว ทำให้ผมได้วัตถุดิบสำหรับการเขียนบทความนี้ขึ้นมา ชื่อบทความอาจจะออกแนวดุๆหน่อยครับ เพราะเป็นสิ่งที่ครูต้องเลือก รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ความหลากหลายของงานวิจัยในชั้นเรียน (ที่ครูต้องเลือก)

ประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ : ตอนที่ 2

จากองค์ความรู้ที่ได้รับในตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องของเราจะมีวิธีทำอย่างไร เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะได้ และลักษณะผลงานทางวิชาการของวิทยฐานะเชี่ยวชาญนั้นควรมีลักษณะอย่างไร สำหรับในตอนที่ 2 ผมจะขอนำเสนอเรื่อง เอกสารจำนวน 13 รายการที่ไม่ควรลืมเพื่อขอรับการประเมิน ซึ่งบรรยายโดย นายนิคม ชมพูหลง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.มหาสารคาม เขต 1 รายละเอียดมีดังนี้ครับประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตอนที่ 2

ประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ : ตอนที่ 1

ในระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตรเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย สำหรับศึกษานิเทศก์เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ ณ โรงแรมดิไอเดิล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่ง ศนฐ. เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว ขอชื่นชมและขอขอบคุณที่ได้จัดโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ครับ รายละเอียดจะแบ่งเป็นตอนๆนะครับ โปรดติดตามก่อนในตอนที่ 1 ประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตอนที่ 1

รูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ O net ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O Net) ปีการศึกษา 2558
– รูปแบบข้อสอบ O net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบข้อสอบ O_NET ป.6

– ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กระดาษคำตอบ ป.6

– รูปแบบข้อสอบ O net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบข้อสอบ O_NET ม.3

– ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระดาษคำตอบ ม.3

Galapakos Mentality

บทความนี้ขอย้อนไปถึงวันที่ 14 สิงหาคม ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยนักศึกษาปริญญาเอก สาชาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีหลายประเด็นน่าสนใจโปรดอ่านครับ Galapakos

รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O net

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนใน 3 กลุ่มสาระที่เหลือ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ และจัดสอบเอง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ประกาศ สพฐ.

คู่มือหลักสูตร

ใบกิจกรรม

Performance-PreTest

Performance-PostTest

PPT1

PPT2

PPT3

PPT4

PPT5

PPT6

เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

รวมเล่มบทความทางวิชาการเรื่อง เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเผยแพร่เทคนิค / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ประสบผลสำเร็จ โดยให้ครูผู้สอนได้นำเสนอจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนจริงผ่านการเขียนบทความด้วยภาษาที่เรียบง่าย มีรูปภาพประกอบเพื่อเสริมอรรถรสในการอ่าน โปรดชื่นชมผลงานของพี่น้องเพื่อนครูศิลปะได้เลยครับ เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ