ว่าด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ

ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เวที และเมื่อฟังผมบรรยายเสร็จแล้ว ครูสามารถมองเห็นแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง

ประเด็นร่วมที่เหมือนกันทั้ง 3 เวที ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขของ t test การหาประสิทธิภาพของ E1/E2 และการหาคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจ นั้นก็คือ ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งก็คือเนื้อหาของบทความนี้นั้นเอง รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ว่าด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ

Advertisements

แนวทางการประเมินในศตวรรษที่ 21 : ตามความเข้าใจของผม

บทความนี้ผมตั้งใจจะเขียนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วครับ แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเจอบททดสอบหนัก ๆ เข้ามาในชีวิต เลยทำให้ต้องตั้งสติในการดำเนินชีวิตพอสมควร ส่งผลให้วัตถุดิบที่ตั้งใจจะถ่ายทอดต้องเก็บไว้เป็นการชั่วคราวก่อน วันนี้ชีวิตเริ่มนิ่งเลยขอนำมาถ่ายทอดต่อนะครับ หวังว่ายังไม่ตกยุคตกสมัย รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้ครับ แนวทางการประเมินในศตวรรษที่ 21

Routine to Research

ช่วงระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 ตุลาคม ผมและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองในหลักสูตรเรื่อง การอบรมปฏิบัติการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย หรือ Routine to Research หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า R2R โดยมี ศน.ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายครั้งนี้

ชอบ และสนุกกับสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับ เนื่องจากได้ทบทวนความรู้ของตนเอง และมองเห็นแนวทางการพัฒนางานประจำของตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัย

แล้ว R2R คืออะไร ในเอกสารประกอบการอบรมได้อธิบายไว้ละเอียดพอสมควร ผมขออนุญาตนำมาถ่ายทอดลงในบทความครั้งนี้ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับ Routine to Research

การบูรณาการคือคำตอบสุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษา

ในวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมานั้น เป็นวันสำคัญสำหรับผมอยู่สองเรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกเป็นวันคล้าย วันเกิดของผม ปีนี้ผมมีอายุครบ 37 ปี ผมขอขอบพระคุณทุก ๆ คำอวยพรที่มีให้ผมครับ เรื่องสองได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นรายละเอียดของการเขียนบทความในครั้งนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่าน การบูรณาการคือคำตอบสุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษา

STEM กับ Authentic Assessment

ช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายนผมมีโอกาสได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าศึกษาดูงาน Thailand STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตื่นเต้น และดีใจที่เห็นความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STEM ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ถ้านโยบายดังกล่าวมีความต่อเนื่อง เชื่อว่าประเทศไทยเราจะมีจำนวน Startup ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

พอเดินดูกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เลยหามุมเงียบ ๆ เพื่อพักและดื่มกาแฟสักแก้ว ในระหว่างที่พักนั้นทำให้ผมได้คิดว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STEM นั้น น่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง? สิ่งที่ผมคิดได้ มีรายละเอียดดังนี้ครับ STEM กับ Authentic Assessment

วิจัยในชั้นเรียน : รูปแบบหรือเหตุผล

วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอบพระคุณคณะวิทยากร และสมาคมปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้ รายละเอียดของบทความนี้เป็นดังนี้ครับ วิจัยในชั้นเรียน รูปแบบหรือเหตุผล

กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสำนักพระพุทธศาสนาจากเขต 1 และเขต 5 ประมาณ 180 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีผู้ประสานงานโครงการ ได้แก่ นายสราวุฒิ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์

เมื่อรับทราบข่าวสารการอบรมจาก ศน.สราวุฒิแล้ว ผมเลยขออนุญาต ศน.สราวุฒิเข้าร่วมพัฒนาตนเองด้วยคน เหตุเนื่องจากต้องการทบทวนความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจากวิทยากรที่ผมเคารพนับถือ ได้แก่ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (ไม่มา ไม่ได้) สาระจากการบรรยายผมขออนุญาตสรุปตามที่ผมเข้าใจ รายละเอียดมีดังนี้ กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ