การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ : การประเมินแนวใหม่

ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคมนี้ผมมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในหัวข้อเรื่อง การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อวงการศึกษา วงการวิจัย และวงการวัดผลเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ ในช่วงเช้าของวันแรกมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายที่มีรายละเอียดตามชื่อบทความเลยครับ  รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินแนวใหม่

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล กับ google form

ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ทำงานวิจัยระดับเขตพื้นที่เรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การวิเคราะห์คะแนนจากผลการสอบ NT นั้นเอง

และจากงานวิจัยดังกล่าว ผมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้กระดาษมาเป็นการใช้ระบบ online แบบเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับ ผมชอบวิธีนี้ครับ เนื่องด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับ life style ของคนในยุคปัจจุบัน รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ การเก็บรวบรวมข้อมูล กับ google form

สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงนี้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูที่กำลังศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และพี่น้องเพื่อนครูที่กำลังทำผลงานทางวิชาการ มอบให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัย ดีใจครับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูแบบนี้ เพราะผมก็จะได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ร่ำเรียนมาอีกทางเช่นกัน  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ครูเรามักมองข้าม สิ่งนั้นคืออะไรโปรดอ่านครับ สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ (1 พ.ค. 59)

ที่มาของนโยบายการศึกษาไทย

ผมขออนุญาตนำเสนอในส่วนของฐานคิดก่อนที่จะแปลงมาเป็นนโยบายการศึกษาไทยของรัฐบาลปัจจุบันก่อนครับ เพราะช่วงที่ผ่านมา ผมเคยนั่งสงสัยกับตัวเองเสมอว่า นโยบายที่ออกมาแต่ละครั้ง ในแต่ละรัฐบาลนั้น เขามีฐานคิดมาจากสิ่งใดบ้าง ที่เคยได้ยินเสมอนั้นก็คือ เป็นผลงานวิจัยจากสถาบันระดับอุดมศึกษา รายละเอียดโปรดอ่านครับ ที่มาของนโยบายการศึกษาไทย (29 เม.ย.59)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS : สิ่งที่ควรทำก่อน

ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีความง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้มีการสร้างและพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณมากมายหลายชนิด ทำให้พี่น้องเพื่อนครูสามารถเลือกใช้ได้ตรงกับความถนัดและความสนใจของตนเองได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือโปรแกรม SPSS แต่ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล เราควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน รายละเอียดมีดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS สิ่งที่ควรทำก่อน (19 เม.ย.59)

ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน (โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข)

ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิรูปประเทศใน ปัจจุบัน ผู้เขียนขอย้อนถึงการที่รัฐบาลได้จัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้น ก็เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พุทธศักราช 2557 มาตรา 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน การพลังงาน สังคม กีฬา ศิลปวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมแล้วเป็น 11 ด้านใหญ่ๆ

ผู้เขียนในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ซึ่งสนใจด้านการศึกษา จึงขอนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาต่อผู้อ่านและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน (โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข) 18 เม.ย.59

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2557