ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล

รายละเอียดของบทความฉบับนี้ผมได้รับวัตถุดิบมาจากนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัยภาคสนาม (วิทยานิพนธ์) พอเสร็จจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เลยนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาถ่ายทอดเป็นบทความฉบับนี้ ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล (7 มค 61)

Advertisements

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีเราเป็นนักเรียน

สาเหตุที่ผมเขียนบทความนี้เนื่องจาก การได้รับมุมมองจากการบรรยายดังกล่าว และจากการได้อ่านหนังสือเรื่อง 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย เขียนโดยกรรณสูต กนกกาญจน เมื่อเดินทางถึงเชียงใหม่ผมก็อ่านจบพอดีพร้อมทั้งอุทานเบา ๆ ภายในใจว่า จริงจริงด้วย เลยนำสาเหตุทั้งสองประการมา แปรเปลี่ยนเป็นบทความในครั้งนี้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีเราเป็นนักเรียน (27 ธค 60)

แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573

มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยปี พ.ศ.2573 ตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2559 อ่านแล้ว โดนใจครับ เพราะเป็นการมองภาพอนาคตว่า ณ เวลานั้นประเทศไทยเรา (อาจ) มีสถานการณ์ทางการศึกษาเป็นอย่างไร? ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่ว่า อนาคตเป็นตัวกำหนดปัจจุบัน รายละเอียดแบบย่อ ๆ เป็นดังนี้ แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573

หลักการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ

ประเด็นบทความนี้ผมขออนุญาตมุ่งไปที่หลักการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบครับ เพราะข้อสอบแบบเลือกตอบนั้นเป็นที่นิยมของพี่น้องเพื่อนครูเรา หาก focus ลงไปอีกก็จะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก แบบ ก ข ค ง หรือ 1 2 3 4 หรือ A B C D และเหตุที่ครูเรานิยมเพราะ 1.แต่งง่าย 2.ตรวจง่าย และ3.คุ้นเคย รายละเอียดเป็นดังนี้ หลักการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ (23 พ.ย. 60)

ว่าด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ

ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เวที และเมื่อฟังผมบรรยายเสร็จแล้ว ครูสามารถมองเห็นแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง

ประเด็นร่วมที่เหมือนกันทั้ง 3 เวที ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขของ t test การหาประสิทธิภาพของ E1/E2 และการหาคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจ นั้นก็คือ ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งก็คือเนื้อหาของบทความนี้นั้นเอง รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ว่าด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ

แนวทางการประเมินในศตวรรษที่ 21 : ตามความเข้าใจของผม

บทความนี้ผมตั้งใจจะเขียนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วครับ แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเจอบททดสอบหนัก ๆ เข้ามาในชีวิต เลยทำให้ต้องตั้งสติในการดำเนินชีวิตพอสมควร ส่งผลให้วัตถุดิบที่ตั้งใจจะถ่ายทอดต้องเก็บไว้เป็นการชั่วคราวก่อน วันนี้ชีวิตเริ่มนิ่งเลยขอนำมาถ่ายทอดต่อนะครับ หวังว่ายังไม่ตกยุคตกสมัย รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้ครับ แนวทางการประเมินในศตวรรษที่ 21

Routine to Research

ช่วงระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 ตุลาคม ผมและคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพัฒนาตนเองในหลักสูตรเรื่อง การอบรมปฏิบัติการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย หรือ Routine to Research หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า R2R โดยมี ศน.ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายครั้งนี้

ชอบ และสนุกกับสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ครับ เนื่องจากได้ทบทวนความรู้ของตนเอง และมองเห็นแนวทางการพัฒนางานประจำของตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัย

แล้ว R2R คืออะไร ในเอกสารประกอบการอบรมได้อธิบายไว้ละเอียดพอสมควร ผมขออนุญาตนำมาถ่ายทอดลงในบทความครั้งนี้ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับ Routine to Research