รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O net

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนใน 3 กลุ่มสาระที่เหลือ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ และจัดสอบเอง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ประกาศ สพฐ.

คู่มือหลักสูตร

ใบกิจกรรม

Performance-PreTest

Performance-PostTest

PPT1

PPT2

PPT3

PPT4

PPT5

PPT6

เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

รวมเล่มบทความทางวิชาการเรื่อง เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเผยแพร่เทคนิค / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ประสบผลสำเร็จ โดยให้ครูผู้สอนได้นำเสนอจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนจริงผ่านการเขียนบทความด้วยภาษาที่เรียบง่าย มีรูปภาพประกอบเพื่อเสริมอรรถรสในการอ่าน โปรดชื่นชมผลงานของพี่น้องเพื่อนครูศิลปะได้เลยครับ เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

คุณภาพของเครื่องมือ

ในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากในเขตพื้นที่ และนอกเขตพื้นที่ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทของวิทยากรในเรื่องของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (เบื้องต้น) และการวิจัยในชั้นเรียน (เบื้องต้น) ซึ่งจากการไปเป็นวิทยากรทั้งสองเรื่องนั้น ผมมองเห็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดร่วม เป็นจุดสำคัญ และเป็นจุดที่พี่น้องเพื่อนครูเราห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ได้แก่ การหาคุณภาพของเครื่องมือรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านคุณภาพเคริ่องมือ

เมื่อได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในวันนี้พอมีเวลาให้กับตัวเองบ้าง เลยขอเขียนสักหนึ่งบทความ เป็นบทความที่อยากเขียนมานานแล้ว เพราะเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการวิจัยนั้นเอง เป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ เมื่อได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

รูปแบบและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ รายละเอียดมี 2 ไฟล์ครับ
-ไฟล์เอกสารแบบ PDF แนวทางปฏิบัติวิชาที่ไม่สอบ o net (PDF)
-ไฟล์เอกสารแบบ Power Point แนวปฏิบัติวิชาที่ไม่สอบ o net (Power Point)

เอกสารการประชุมชี้แจงการสอบ O net ปีการศึกษา 2558

เอกสารการประชุมชี้แจงการสอบ O net ปีการศึกษา 2558 ครูสามารถ download ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2558

เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

เราจะรู้ ได้อย่างไร ว่าเรารู้
วัดความรู้ โดยการสอบ วัดความรู้
หากผลสอบ ได้หรือผ่าน คือความรู้
เราจะรู้ ว่าเรารู้ รู้-ไม่รู้

รายละเอียดโปรดอ่าน เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

การประเมินของ สมศ. โดยใช้ระบบออนไลน์

ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้น มีข่าวทางการศึกษาข่าวหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่พอสมควร เพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย แต่เท่าที่ติดตามข่าวสารจากระบบ social media นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยที่จะใช้ลักษณะการประเมินดังกล่าว ซึ่งข่าวที่ว่านั้นก็คือ การยกเลิกระบบการประเมินแบบสามเส้าของ สมศ. (สัมภาษณ์ สังเกต และเอกสาร) มาเป็นการประเมินโดยใช้ระบบออนไลน์แทน ในมุมมองของผมๆขออนุญาตสะท้อนคิดดังต่อไปนี้นะครับ การประเมินของ สมศ. โดยใช้ระบบออนไลน์

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ รายละเอียดมีดังนี้ครับ
ปก   กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ  สารบัญ  บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  บรรณานุกรม  ภาคผนวก

งานวิจัยที่เหมาะสมกับวิทยฐานะระดับสูง (ตามทัศนะของผมครับ)

ช่วงนี้มีแรงกระตุ้นในเรื่องการทำวิทยฐานะในระดับที่สูง ก็เลยไปค้นบทความเก่าๆในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เหมาะสมกับวิทยฐานะระดับสูง เผื่อพี่น้องเพื่อนครูท่านใดสนใจจะทำวิจัยในแนวนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไรลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 1

R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 2

หมายเหตุ : บทความทั้งสองเขียนเมื่อตอนปลายปี 2556 ครับ