มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน 4 มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานดังนี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

PLC ในมุมมองของผม

มีโอกาสได้เข้าไปสังเกตการณ์การใช้เทคนิค PLC ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง 2 ในหัวข้อการพัฒนาเรื่อง โครงการนิเทศติดตามการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามรูปแบบสามเสือเพื่อลูกๆ (สอน สอบ เสริม) และจากการสอบถามจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการจาก ผอ.เจษฏา ธัญหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยั้งเมิน และผอ.ทัศนีย์ ธัญหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไร??? ผมขอนำความรู้ที่ผมได้รับมานั้น มาเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดให้พี่น้องเพื่อนครูได้ดังนี้ครับ plc

ประสบการณ์จากการประเมินนักเรียนพระราชทาน

ผมขออนุญาตไปลงในรายละเอียดของขั้นตอนการประเมิน แต่ผมขออธิบายถึงเกณฑ์การประเมินนักเรียนพระราชทาน เผื่อมีโรงเรียนใดสนใจที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองในครั้งต่อไปครับ นักเรียนพระราชทาน

ปฎิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา (หน้า 15) อ่านเสร็จแล้วโดนใจผมยิ่งนัก เลยขออนุญาตหนังสือพิมพ์มติชน และเจ้าของบทความนำสิ่งที่ผมอ่านมาพิมพ์ลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ ปฎิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

วันนี้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพุธดีที่ 10 สิงหาคม 2559 ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา พออ่านเสร็จแล้วโดนใจผมยิ่งนัก เพราะมีเนื้อหาบางส่วนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และแบบทดสอบอัตนัย ผมเลยขออนุญาตหนังสือพิมพ์มติชน และเจ้าของบทความนำสิ่งที่ผมอ่านมาพิมพ์ลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนจำนวน 4 โรงเรียนให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ การสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 บทความนี้ผมไม่ขอกล่าวรายละเอียดของแบบทดสอบอัตนัยแล้วนะครับ เพราะผมเขียนบทความในเรื่องนี้มา 2 ตอนแล้ว แต่ผมจะขอเพิ่มเติมในประเด็นของการสร้าง Rubric เพื่อใช้ในการตรวจคำตอบของนักเรียน รายละเอียดโปรดอ่านดูครับ ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric

ความคลาดเคลื่อนในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ

บทความนี้จะเป็นองค์ความรู้สืบเนื่องจากบทความฉบับที่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้รับจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐานสำหรับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับความคลาดเคลื่อนในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ (26 กค 59)