education clip

รวม clip vdo ทางการศึกษาที่กระตุ้นต่อมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี


ศาสตร์พระราชา

แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน : ศาสตร์พระราชากับการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์

ศาสตร์พระราชา

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ – น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน การพึ่งตนเอง


ข่าวสารกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

การประชุมทางไกล ชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560


บ่ายนี้มีคำตอบ

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร

กลไกปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่

โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ความหวังของเด็กไทย

เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

ใหม่ล่าสุด ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร

สภาการศึกษา เคลื่อนแล้วเดินแผนศึกษาชาติ ความหวังเด็กไทย

มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประโยชน์ต่อการศึกษา

ใครอยากให้ลูกอนาคตดีมาเรียน ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 


วิทยฐานะ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับอบรมครู

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)

การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรกับการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ดร บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ

VTR การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่ โดยการใช้การพัฒนาอย่างครบวงจร


การประเมินระดับชาติ / นานาชาติ

ถอดรหัสผลการสอบ PISA 2015

How does PISA work?

Born to Learn

การประเมิน PISA

PISA Part 1

PISA Part 2

ดร.อุทัย ดุลยเกษม : ผลการสอบ PISA สะท้อนทิศทางการศึกษาไทยอย่างไร


STEM Education

แนะนำสะเต็มศึกษา 1

แนะนำสะเต็มศึกษา 2


ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การเสวนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


การศึกษาในศตวรรษที่ 21

21st Century Education

ปฏิรูปการผลิตครู สร้างครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

21st Century Education Thailand by Maceducation

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี สกศ. (รูปแบบสั้น)


Clip จากรายการคิดยกกำลังสอง

ปฏิรูปการศึกษา…ยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา?

ปรับการศึกษาไทย…ให้รับผิดชอบ

เด็กไทยกับการเรียนพิเศษ

เด็กไทยกับชั่วโมงเรียน

เด็กไทยรู้จักใช้ไอที

รายงาน WEF เมื่อการศึกษาไทยคุณภาพย่ำแย่

การจัดอันดับการศึกษาไทยกรณี WEF

#ปฏิรูป #การศึกษา #ไทย #ใหม่ เหอะ

ปัญหาการศึกษาไทย…อยู่ตรงไหน?

รอให้ถึงอนุบาล…ก็สายเสียแล้ว

ดูๆไป…การศึกษาไทยคล้ายฟินแลนด์?

เรียนแบบฟินน์ๆ…ในฟินแลนด์

ครูพักลักจำ…จากผู้นำการศึกษา

โรงเรียนเอกชน…ขายที่ดีกว่าอยู่ต่อ?

โรงเรียนเล็ก…ปัญหาใหญ่?

ปฏิรูปการศึกษาแบบญี่ปุ่น ไคเซ็น…การศึกษา

ปฏิรูปการศึกษาแบบสหรัฐ คิดแบบแฟรนไชส์…ขยายโรงเรียนดีๆ

ทักษะ…วิ่งแข่งกับเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย อย่ามัวหลงไต่…บันไดดารา

เคยเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน…แต่ฝันห่างไกล

มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?

จะวิจัย “ขึ้นหิ้ง” หรือ “ขึ้นห้าง”

จะสอนน้อยลง…แต่รู้มากขึ้นได้อย่างไร?

ทำอย่างไร…ให้อาชีวะทวิภาคีแพร่หลาย?

จะวิจัยและพัฒนาแน่…หรือแค่ฝันกลางวัน ?

หนังสือช่วยให้เป็นมนุษย์

จะปฏิรูปการเรียนรู้…ต้องคืนครูสู่ห้องเรียน

ยุบ สมศ. ดีไหม?

ครูดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง

ปัญหาการศึกษาไทยอยู่ที่ไหน

Advertisements