easy easy

มีโอกาสได้ไปอ่าน ไปเห็น ไปสัมผัสข้อมูลดี ๆ เลยเอามาบอกต่อในคอลัมน์ “easy easy”


-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21

ตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินครู

Powerpoint ว 21 จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2561

เกณฑ์การพัฒนาครูสายการสอน 2560

เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ 2560

คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่ง ครู ว21 Version ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือการใช้งาน Logbook

มาตรฐานตำแหน่งสายผู้สอน 2560


-การวัดและการประเมินผลการศึกษา

การประเมินเพื่อการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยม 12 ประการ


-การปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)


-ower point pdf) การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560 มีดังต่อไปนี้

1.รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรและสถานศึกษา

2.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ เรื่องนโยบายการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน

3.ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช เรื่องมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการออกแบบเครื่องมือในการวัดตัวแปร

4.รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5.รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด

6.ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เรื่องนานาสาระการประเมิน

7.ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน NT ONET


-โครงสร้างแบบทดสอบที่ใช้สำหรับการประเมินระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างข้อสอบการอ่าน ป.1

โครงสร้างข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โครงสร้างข้อสอบ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงสร้างข้อสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงสร้างข้อสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฎิทินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560

ประกาศ PISA

ปฎิทินการสอบ Pre Onet ปีการศึกษา 2560

ปฎิทินการสอบอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2560

ปฎิทินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560


-โครงสร้างแบบทดสอบที่ใช้สำหรับการประเมินระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

โครงสร้างข้อสอบการอ่าน ป.1

โครงสร้างข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โครงสร้างข้อสอบ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงสร้างข้อสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงสร้างข้อสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฎิทินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560

ประกาศ PISA

ปฎิทินการสอบ Pre Onet ปีการศึกษา 2560

ปฎิทินการสอบอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2560

ปฎิทินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560


-เอกสารจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เอกสารจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


-ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้
รวมตัวชี้วัดที่ต้องรู้ควรรู้


-การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS


-ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ

Advertisements