my profile

ชื่อ-สกุล นายรัชภูมิ สมสมัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (5 มิถุนายน 2560)

ความสนใจเฉพาะด้าน

 • การวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การวิจัยการศึกษา / การวิพากษ์งานวิจัยการศึกษา
 • การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 • สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • งานวิจัยที่เน้นการสร้างเครื่องมือและพัฒนารูปแบบการประเมิน

ผลงานวิจัยของผม

 • การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน (2549)*
 • การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2550)
 • การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองนะ (2551)
 • การเปรียบเทียบการดำเนินงานกระจายอำนาจของสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (2551)**
 • การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2552)
 • การสร้างแบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน(ฉบับประเมินตนเอง) (2552)
 • คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (2553)
 • การสังเคราะห์รายงานการวิจัยของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2554)
 • การรายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร*** (2554)
 • รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมและผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554)****
 • รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูที่มีต่อรายการโทรทัศน์ครู ของศูนย์เครือข่ายโทรทัศน์ครูภาคเหนือตอนบน (2555)****
 • การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 (2555)
 • สภาพการรับชมและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากรายการโทรทัศน์ครูสู่การแก้ปัญหาชั้นเรียนของครูในเขตภาคเหนือตอนบน**** (2555)
 • การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (2555)
 • การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (2556)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (2556)
 • การประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)** (2556)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 **(2556)
 • การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 (2557)
 • การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้คู่มือนิเทศเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (2557)
 • การประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับประเทศ** (2557)
 • การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อขั้นตอนการจัดสอบ O net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (2557)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 (2557)
 • การศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (2558)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาอำเภอเวียงแหง (2558)
 • การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (2558)
 • การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557 (2558)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 (2558)
 • การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ (2558)
 • การศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (2559)
 • การศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (2559)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (2559)
 • การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (2559)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (2559)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 : กรณีศึกษาอำเภอสะเมิง (2559)
 • การประเมินโครงการ lab schools ก้าวไกล สานฝัน สู่สากล : จุดภาคเหนือ (2559)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 (2560)
 • การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1 – ป.4 ปีการศึกษา 2559 (2560)
 • การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2560)
 • การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ปีการศึกษา 2560 กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2561)
 • การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2560 กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (2561)

หมายเหตุงานวิจัย

 • * วิทยานิพนธ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็น วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2550
 • ** เข้าร่วมทีมวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
 • *** เข้าร่วมทีมวิจัยของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • **** เข้าร่วมทีมวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร (หลัก)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (12-13 มิถุนายน 2551)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (29 ธันวาคม 2551 )
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยชั้นเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ณ เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (7-8 กรกฏาคม 2553 )
 • การบรรยายเรื่อง การเตรียมหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (25 สิงหาคม 2554 )
 • การบรรยายเรื่อง การเตรียมหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (10 ตุลาคม 2554 )
 • การบรรยายเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (20 – 21 ตุลาคม 2554 )
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน แก่คณะครูโรงเรียนบ้านแม่ข่า จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (27 – 28 ตุลาคม 2554 )
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีรูปแบบตามแบบทดสอบของ O net แก่คณะครู จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3 (9 ธันวาคม 2554 )
 • การบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินการสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2554 แก่ประธานศูนย์และวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3 (9 มกราคม 2555)
 • การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองนะ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (10 กุมภาพันธ์ 2555 )
 • การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (8 มีนาคม 2555 )
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนบ้านปางปอย จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางปอย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (29 มีนาคม 2555 )
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลทุ่งข้าวพวง จำนวน 60 คน ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (1 เมษายน 2555 )
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนบ้านเวียงฝางและโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (24 เมษายน 2555 )
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 พฤษภาคม 2555 )
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดทักษะพิสัยและจิตพิสัย แก่คณะครูโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (9 พฤษภาคม 2555 )
 • การบรรยายเรื่อง การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน แก่คณะครูโรงเรียนบ้านแม่นะและโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 80 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (11 มิถุนายน 2555)
 • การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและวิจัยในชั้นเรียน แก่คณะครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ จำนวน 30 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (12 มิถุนายน 2555)
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา แก่คณะครูโรงเรียนบ้านนาหวาย บ้านหนองเขียว และบ้านรินหลวง จำนวน 60 ท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (12 ตุลาคม 2555)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีรูปแบบการออกข้อสอบตามรูปแบบของ O – net ตามโครงการการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – net)  ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕แก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3 (16 พฤศจิกายน 2555)
 • การบรรยายเรื่อง การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – net)  สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ แก่คณะครูเขตอำเภอเชียงดาว จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (28 มกราคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง การนำเสนอผลการวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 แก่คณะครูเขตอำเภอเวียงแหง จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (31 พฤษภาคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ปีการศึกษา 2556 แก่หัวหน้าวิชาการโรงเรียนในเขตอำเภอเวียงแหง จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนามน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  (20 มิถุนายน 2556)
 • การบรรยายเรื่อง แนวทางการออกข้อสอบตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ปีการศึกษา 2556 แก่คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  (28 มิถุนายน 2556)
 • การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ปีการศึกษา 2555 แก่คณะครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนันทาราม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (9 กรกฏาคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลเบื้องต้น แก่คณะครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (27 สิงหาคม 2556 (บ่าย))
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลเบื้องต้น แก่คณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (27 สิงหาคม 2556 (เย็น))
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูผู้สอนระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเวียงแหง จำนวน 30 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจอง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (29 สิงหาคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 27 ท่าน ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (30 สิงหาคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูผู้สอนระดับปฐมวัยในเขตอำเภอฝาง จำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (4 กันยายน 2556)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูในเขตอำเภอฝางและอำเภอเชียงดาว จำนวน 26 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (11 ตุลาคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม จำนวน 25 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (16 ตุลาคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนบ้านม่อนปื่น จำนวน 16 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (30 ตุลาคม 2556)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 60 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (14 มิถุนายน 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเบื้องต้น แก่คณะครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  (15 กรกฏาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนแนวคิดสู่การปฏิบัติ แก่คณะครูผู้สอนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเวียงแหง จำนวน 80 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกองลม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (16 กรกฏาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม SPSS แก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (25 กรกฏาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การถอดประสบการณ์ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (13 สิงหาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเบื้องต้น แก่คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงชุม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (25 สิงหาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเบื้องต้น แก่คณะครูโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (27 สิงหาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเบื้องต้น แก่คณะครูโรงเรียนวิรุณเทพ 7 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิรุณเทพ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (7 ตุลาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม SPSS แก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนบ้านต้นโชค จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต้นโชค อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (8 ตุลาคม 2557)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเบื้องต้น แก่คณะครูโรงเรียนบ้านนาหวาย จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาหวาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (12 พฤษภาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (13 พฤษภาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (12 มิถุนายน 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (26 มิถุนายน 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่กอนใน จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (1 กรกฎาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (11 กรกฎาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนแกน้อยศึกษา จำนวน 30 คน ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (14 กรกฎาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (17 กรกฎาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (15 – 16 สิงหาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนสันติวนา จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติวนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (17 สิงหาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูผู้สอนโรงเรียนบ้านปางเฟือง จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางเฟือง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (18 สิงหาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเบื้องต้น แก่คณะครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (27 สิงหาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเบื้องต้น แก่คณะครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (27 สิงหาคม 2558)
 • การประชุมชี้แจงการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2558 แก่คณะกรรมการระดับสนามสอบ สพป.เชียงใหม่เขต 2 จำนวน 200 คน (3-4 มีนาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรม แก่คณะครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 40 คน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง  (1 เมษายน 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) แก่คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (29 กรกฏาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) แก่คณะครูสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (31 กรกฏาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) แก่คณะครูโรงเรียนเอกชน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนธีรวัธน์บำเพ็ญ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (2 สิงหาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) แก่คณะครูโรงเรียนวิรุณเทพ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนวิรุณเทพ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (22 สิงหาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) แก่คณะครูสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 250 คน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (23 กันยายน 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรม แก่คณะครูสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 250 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (11 ตุลาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์คะแนน O net แก่คณะครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 20 คน ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (25 ตุลาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Test) แก่คณะครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (26 ตุลาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แก่คณะครูโรงเรียนหลวงพัฒนา และโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนหลวงพัฒนา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (28 ตุลาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินภาคปฎิบัติ แก่คณะครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดง 20 คน ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (28 มีนาคม 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แก่คณะครูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย (11 พฤษภาคม 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน แก่คณะครูโรงเรียนเครือข่ายสะเมิง 3 จำนวน 130 คน ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (2 มิถุนายน 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน แก่คณะครูโรงเรียนเครือข่ายสะเมิง 2 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (11 กรกฎาคม 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน แก่คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (22 กรกฏาคม 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน แก่คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (19 สิงหาคม 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่นักศึกษาวิชาชีพครูเอกการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 80 คน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (9-10 ตุลาคม 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ อ.เมือง จ.ลำปาง (9 ธันวาคม 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนสานสายใยรักเมืองเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสานสายใยรักเมืองเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (14 มกราคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (14 กุมภาพันธ์ 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนบ้านแม่บวนและโรงเรียนใกล้เคียง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่บวน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (26 กุมภาพันธ์ 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (2 มีนาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่ข้าราชการครู (ครูคืนถิ่น) จำนวน 50 คน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (17 มีนาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (21 มีนาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (14 พฤษภาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงป็อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงป็อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (15 พฤษภาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง How To Teach แก่คณะครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 3 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (21 พฤษภาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (23 สิงหาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ (Rubric) แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (27 กันยายน 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบชนิดเขียนตอบ (อัตนัย) แก่คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมศิริปันนารีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (22 ตุลาคม 2561)
 • การบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่คณะครูโรงเรียนป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (30 ตุลาคม 2561)

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร (ร่วม)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (26 – 29 ธันวาคม 2552)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (5 – 8 มกราคม 2553)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (2 – 6 สิงหาคม 2553)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (9 – 13 สิงหาคม 2553)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (15 – 19 ธันวาคม 2553)
 • การบรรยายการคำนวณคะแนนในมาตรฐานที่ 5 ตามเกณฑ์ของ สมศ. แก่คณะครูอำเภอเวียงแหง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (8 กรกฏาคม 2554 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (11 – 15 กรกฏาคม 2554)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (16 – 20 กรกฏาคม 2554)
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง แก่คณะครูวิชาการในเขต อ.เชียงดาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (8-9 สิงหาคม 2554 )
 • การประเมินตามสภาพจริง แก่คณะครู อ.ไชยปราการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (16 สิงหาคม 2554 )
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง แก่คณะครูสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่นะ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดจอมคีรี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (19 สิงหาคม 2554 )
 • การบรรยายการคำนวณคะแนนในมาตรฐานที่ 5 ตามเกณฑ์ของ สมศ. แก่คณะครูโรงเรียนแกน้อยศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนแกน้อยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (24 สิงหาคม 2554 )
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง แก่คณะครูสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองคอง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (27-28 ตุลาคม 2554 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (12-16 ธันวาคม 2554 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (6-9 กุมภาพันธ์ 2555 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (24 – 27 มีนาคม 2555 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (30 มีนาคม – 2 เมษายน 2555 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (17 เมษายน – 21 เมษายน 2555 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (1 – 4 มิถุนายน 2555 )
 • อบรมเรื่อง การประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน แก่คณะครูอำเภอเชียงดาว ณ โรงแรมเชียงดาวอินท์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (26 กรกฏาคม 2555)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (5 – 9 สิงหาคม 2555)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (23 – 31 ตุลาคม 2555)
 • ประชุมชี้แจงคณะครูในเขตอำเภอเชียงดาว เรื่องรูปแบบของแบบทดสอบ O net  ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (7 พฤศจิกายน 2555)
 • บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในสถานศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (16 กุมภาพันธ์ 2556)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (25 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (1 – 4 มีนาคม 2556)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (18 – 21 มีนาคม 2556)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (8 – 10 มิถุนายน 2556)
 • เป็นวิทยาร่วมการบรรยายเรื่อง  การวิจัยสถาบัน ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (6 กรกฏาคม 2556)
 • เป็นวิทยาร่วมการบรรยายเรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่ครูเอกชนสังกัดเชียงใหม่เขต 1 2 3 4 และ 5 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (13 กรกฏาคม 2556)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (7 – 10 สิงหาคม 2556 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (13 – 15 ตุลาคม 2556 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (7 – 10 ธันวาคม 2556 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (13 – 16 ธันวาคม 2556 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 )
 • เข้าร่วมคณะวิทยากรการบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตาก อ.แม่สอด จ.ตาก (30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557)
 • เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรการอบรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่(28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2557)
 • เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนเรื่องการวัดผล จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (15 – 17 สิงหาคม 2557)
 • เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนเรื่องการวัดผล จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (22 – 24 สิงหาคม 2557)
 • เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนเรื่องการวัดผล จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (26 – 28 กันยายน 2557)
 • เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรการบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียน แก่นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรการสอนภาษาจีน จำนวน 60 ท่าน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย (1 – 2 พฤศจิกายน 2557)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (15 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (2 – 4 มีนาคม 2558 )
 • บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในสถานศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22 เมษายน 2558)
 • บรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แก่ครูผู้ช่วย จำนวน 100 คน ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (2 พฤษภาคม 2558)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (18 – 21 มิถุนายน 2558 )
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (6 – 8 สิงหาคม 2558 )
 • การบรรยายเรื่อง ข้อสอบวินิจฉัยให้กับครูผู้สอนภาษาไทย สพป.เชียงใหม่เขต 2 จำนวน 100 คน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (20 ธันวาคม 2558)
 • การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพครู แก่นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 จำนวน 250 คน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (27 กุมภาพันธ์ 2559)
 • การบรรยายเรื่อง วิจัยในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอนสังกัด อบจ.เชียงใหม่ จำนวน 60 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (5 มีนาคม 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินการคิดวิเคราะห์เบื้องต้น แก่ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่เขต 2 (6 มีนาคม 2559)
 • เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรการบรรยายเรื่อง Test Blueprint แก่ครูผู้สอนโรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย จำนวน 120 ท่าน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 มิถุนายน 2559)
 • เข้าร่วมบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสำหรับการจัดการศึกษาแบบ Home school จำนวน 20 ครอบครัว ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 2 (6 มิถุนายน 2559)
 • เข้าร่วมบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนสำหรับสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 150 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (6 มิถุนายน 2559)
 • เข้าร่วมบรรยายเรื่อง การทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล สำหรับสำหรับผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวน 42 โรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 120 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (9 มิถุนายน 2559)
 • การบรรยายเรื่อง การประเมินภาคปฏิบัติ แก่ครูผู้สอนจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่เขต 2 (25 มิถุนายน 2559)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (12 – 16 พฤศจิกายน 2559)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (18 – 22 พฤศจิกายน 2559)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (22 – 25 เมษายน 2560)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (27 – 30 เมษายน 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ระยะที่ 1 แก่คณะครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนโกวิทธำรง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (3 มิถุนายน 2560)
 • การบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ระยะที่ 2 แก่คณะครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนโกวิทธำรง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (3 กันยายน 2560)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (24 – 28 พฤศจิกายน 2560)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (1 – 5 ธันวาคม 2560)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ (1 – 5 เมษายน 2561)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ (1 – 5 เมษายน 2561)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ (20 – 24 เมษายน 2561)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ (26 – 30 เมษายน 2561)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (20 – 24 กรกฎาคม 2561)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์งานตามเกณฑ์ ว.21 แก่คณะครู สพป.ชม.3 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม อบต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ (1 ธันวาคม 2561)

ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/คณะกรรมการ/สังเกตการณ์/วิพากษ์

 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ณ เมืองทองธานี (2 – 3 พฤษภาคม 2554)
 • เข้าร่วมอบรมระบบคลังข้อสอบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (17 – 20 พฤษภาคม 2554)
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ (3 มิถุนายน 2554)
 • เข้าร่วมอบรมเรื่อง Coach the coach workshop เพศศึกษาในโรงเรียน ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2554)
 • เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาด้านอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (26 – 29 กรกฏาคม 2554)
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (5-6 กันยายน 2554)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (7-8 พฤศจิกายน 2554)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (21-22 พฤศจิกายน 2554)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือโครงการเลข คัด เลิก ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (28-29 ธันวาคม 2554)
 • เข้าร่วมศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี (24-27 มกราคม 2555)
 • เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ครูสร้างสื่อ มืออาชีพ ของศูนย์เครือข่ายโทรทัศน์ครู เขตภาคเหนือตอนบน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (28 มีนาคม 2555)
 • เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ครูสร้างสื่อ มืออาชีพ ของศูนย์เครือข่ายโทรทัศน์ครู เขตภาคเหนือตอนบน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (23 เมษายน 2555)
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (14-16 พฤษภาคม 2555)
 • เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ณ ปางสารภี รีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย (18 – 22 มิถุนายน 2555)
 • เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี (1 – 4 กรกฏาคม 2555)
 • เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ณ โรงเรียนบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (9 – 11 กรกฏาคม 2555)
 • เข้าร่วมคณะวิจัยเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ เชียงคำหลวงรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (1 – 2 กันยายน 2555)
 • เข้าร่วมประชุมศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (25 – 26 กันยายน 2555)
 • เข้าร่วมนิทรรศการการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (27 – 30 กันยายน 2555)
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ ห้องประชุม สพป.ชม.เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (24 ตุลาคม 2555)
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (1 – 2 พฤศจิกายน)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดศรีล้อม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (13 พฤศจิกายน 2555)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (14 พฤศจิกายน 2555)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (15 พฤศจิกายน 2555)
 • เข้าร่วมคณะกรรมการตัดสินรายการ รวมศิลป์สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  (20 – 23 พฤศจิกายน 2555)
 • เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ณ โรงเรียนบ้านหนองเขียว โรงเรียนบ้านรินหลวง โรงเรียนบ้านนาหวาบ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง และโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (7 – 18 มกราคม 255ุ6)
 • เข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขต อ.เชียงดาว และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (11 – 28 กุมภาพันธ์ 255ุ6)
 • เข้าร่วมประเมินสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขต อ.เชียงดาว และ อ.แม่อาย จำนวน 12 โรงเรียน (11 – 18 มีนาคม 2556)
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 8) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (25 – 28 เมษายน 2556)
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตร Training workshop on Genki English: How to make your teaching stress free and super fun for the students ณ โรงแรมวินเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (29 – 30 เมษายน 2556)
 • เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์การจัดการศึกษา “สร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างอนาคต” ในโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (1 – 3 พฤษภาคม 2556)
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Classroom สำหรับผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (6 – 7 พฤษภาคม 2556)
 • เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูภาษาไทย ป.1 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (9 – 10 พฤษภาคม 2556)
 • เข้าร่วมการวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนแก่คณะครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อาชีวศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (20 พฤษภาคม 2556)
 • เข้าร่วมนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง โรงเรียนบ้านกองลม และโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (30 – 31 พฤษภาคม 2556)
 • เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี (5 – 7 มิถุนายน 2556)
 • เข้าร่วมโครงการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย (11 – 13 มิถุนายน 2556)
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนิเทศแบบคลินิค ณ โรงแรมวินเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (23 – 25 กรกฏาคม 2556)
 • เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (22 – 23 สิงหาคม 2556)
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (5 – 6 กันยายน 2556)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (6 พฤศจิกายน 2556)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดศรีล้อม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (7 พฤศจิกายน 2556)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนสวนเด็กเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (8 พฤศจิกายน 2556)
 • เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร (12 – 15 พฤศจิกายน 2556)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดป่าข้อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (18 พฤศจิกายน 2556)
 • เข้าร่วมสรุปผลการประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สพป.ชม.5 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (19 พฤศจิกายน 2556)
 • เข้าร่วมฟังคำชี้แจงถึงการใช้โปรแกรมบริหารการสอบ E Testing ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (13 ธันวาคม 2556)
 • เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี (20 – 23 กุมภาพันธ์ 2557)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบสำหรับนำเข้าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถของผู้สอบ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (9 – 14 มิถุนายน 2557)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ กทม. (26 – 29 มิถุนายน 2557)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมทองธารา กทม. (2- 4 กรกฏาคม 2557)
 • เข้าร่วมอบรมเรื่อง การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ณ โรงแรมแทนเจอรีน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (7 – 8 กรกฏาคม 2557)
 • เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ 3 ณ ม่อนระมิงค์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (9 – 10 กรกฏาคม 2557)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับเขตพื้นที่ ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (1 – 2 สิงหาคม 2557)
 • เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการกับคณะศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (8 สิงหาคม 2557)
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี (4 – 5 กันยายน 2557)
 • เข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขต อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (8 – 10 กันยายน 2557)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เขตภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (15 – 16 กันยายน 2557)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.3 ณ โรงแรมแม่โขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย (17 – 19 กันยายน 2557)
 • เข้าร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (6 – 7 ตุลาคม 2557)
 • เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดงานประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ ณ โรงแรมทองธารา กรุงเทพมหานคร (26 – 28 ตุลาคม 2557)
 • เข้าร่วมประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (13 พฤศจิกายน 2557)
 • เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา (พาทีสร้างสรรค์ และโต้วาทีภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (16 – 21 พฤศจิกายน 2557)
 • เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา (นวัตกรรม) ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร (27 – 30 พฤศจิกายน 2557)
 • เข้าร่วมการจำทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพป.ชม.3 ณ แม่สลองวิลลา อ.แม่สลอง จ.เชียงราย (2 – 4 ธันวาคม 2557)
 • เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร (29 – 31 มีนาคม 2558)
 • เข้าร่วมการวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (12 พฤษภาคม 2558)เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (23 – 24 พฤษภาคม 2558)
 • เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (30 – 31 พฤษภาคม 2558)
 • เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโนโลยีสารสนเทศ DLIT ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (23 – 16 สิงหาคม 2558)
 • เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์ ระดับเครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่ 15 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (2 – 3 สิงหาคม 2558)
 • เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษานิเทศก์ ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก (2 – 4 กันยายน 2558)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (11 – 13 กันยายน 2558)
 • เข้าอบรมเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย สำหรับศึกษานิเทศก์เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ ณ โรงแรมดิไอเดิล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (25 – 29 กันยายน 2558)
 • เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เชียงใหม่อ่าน ณ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (23 พฤศจิกายน 2558)
 • เข้าร่วมคณะกรรมการจัดทำและผลิตข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ณ สพป.ชม.2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (27 – 29 พฤศจิกายน 2558)
 • เข้าร่วมคณะวิจัยของ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราช และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (8 – 11 กุมภาพันธ์ 2559)
 • เข้าร่วมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ สพป.ชม.2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (13 มีนาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร (3 – 4 พฤษภาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับประเทศ ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพมหานคร (18 – 19 พฤษภาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพมหานคร (22 – 24 พฤษภาคม 2559)
 • เข้าร่วมคณะประเมินโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (25 พฤษภาภาคม 2559)
 • เข้าร่วมคณะประเมินโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (26 พฤษภาภาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการสร้างข้อสอบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (17 – 20 มิถุนายน 2559)
 • เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMC 2016 ณ โรงแรม SD Avenue กรุงเทพมหานคร (22 – 25 มิถุนายน 2559)
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา ณ โรงแรม The Idle จ.ปทุมธานี (3 – 6 กรกฏาคม 2559)
 • เข้าร่วมนำเสนอบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายพี่เลี้ยงเนื่องในงานการแข่งขันคณิตศาสตร์นานานชาติ พ.ศ.2559 หรือ TIMC 2016 แก่อาจารย์ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมแจ่มจิตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7 กรกฏาคม 2559)
 • เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบลสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 17 โรงเรียน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (8 กรฏาคม 2559)
 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (23 กรกฏาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ดีประจำตำบล ปี 2559 “โรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างงาน วางพื้นฐานสู่อาชีพ” ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (1 สิงหาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่ายพี่เลี้ยงสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (TIMC 2016) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (3 – 6 สิงหาคม 2559)
 • เข้าร่วมปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่ายพี่เลี้ยงสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (TIMC 2016) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (12 – 20 สิงหาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (23 – 24 สิงหาคม 2559)
 • เข้าร่วมงานนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ประเภท ศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 (KM day) ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (29 สิงหาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ จ.นครปฐม (7 – 10 กันยายน 2559)
 • นำเสนอผลงานวิจัย ประเภท ศึกษานิเทศก์ เรื่องการวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 กรณีศึกษาโรงเรียนในฝัน ตามโครงการโรงเรียนในฝันระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (24 กันยายน 2559)
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ สวนบัวรีสอร์ต อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (7 – 9 ตุลาคม 2559)
 • เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (9 – 11 ธันวาคม 2559)
 • เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 49 – 54 / 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (13 – 19 ธันวาคม 2559)
 • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / ONET) ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร (25 – 29 ธันวาคม 2559)

ประสบการณ์การเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/คณะกรรมการ/สังเกตการณ์/วิพากษ์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 • เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศธจ.เชียงใหม่ (9 มิถุนายน 2560)
 • เข้าร่วมประชุมกับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยงใหม่ ณ ศธจ.เชียงใหม่ (13 มิถุนายน 2560)
 • เข้าร่วมงานผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (15 มิถุนายน 2560)
 • เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครู ตชด ณ ค่าย ตชด.ที่ 33 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (22 มิถุนายน 2560)
 • เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงแรมฮอร์ลิเดย์ การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (28 มิถุนายน 2560)
 • เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (29 – 30 สิงหาคม 2560)
 • เข้าร่วมงานผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (21 พฤศจิกายน 2560)
 • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (1 ธันวาคม 2560)
 • เข้าร่วมงานผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ณ โรงเรียนวัดยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (19 ธันวาคม 2560)
 • เข้าร่วมติดตามคณะผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง และโรงเรียนบ้านอูตูม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (17 – 18 มกราคม 2561)
 • เข้าร่วมงานผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ (5-6 กุมภาพันธ์ 2561)
 • เข้าร่วมอบรมตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม (17 กุมภาพันธ์ 2561)
 • เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (21 กุมภาพันธ์ 2561)
 • เข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (20 มีนาคม 2561)
 • เข้าประชุมระดมความคิดเห็น Focus group โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการรับการ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (6 กรกฏาคม 2561)
 • เข้าร่วมคณะทำงานฝ่ายประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ณ โรงแรบีพี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (6 – 9 กรกฏาคม 2561)
 • เข้าร่วมประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (13 กรกฏาคม 2561)

คติประจำใจ 

  สุจริต ซื่อตรง และเที่ยงธรรม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s