การบูรณาการคือคำตอบสุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษา

ในวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมานั้น เป็นวันสำคัญสำหรับผมอยู่สองเรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกเป็นวันคล้าย วันเกิดของผม ปีนี้ผมมีอายุครบ 37 ปี ผมขอขอบพระคุณทุก ๆ คำอวยพรที่มีให้ผมครับ เรื่องสองได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นรายละเอียดของการเขียนบทความในครั้งนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่าน การบูรณาการคือคำตอบสุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษา

Advertisements

STEM กับ Authentic Assessment

ช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายนผมมีโอกาสได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าศึกษาดูงาน Thailand STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตื่นเต้น และดีใจที่เห็นความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STEM ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ถ้านโยบายดังกล่าวมีความต่อเนื่อง เชื่อว่าประเทศไทยเราจะมีจำนวน Startup ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

พอเดินดูกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เลยหามุมเงียบ ๆ เพื่อพักและดื่มกาแฟสักแก้ว ในระหว่างที่พักนั้นทำให้ผมได้คิดว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STEM นั้น น่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง? สิ่งที่ผมคิดได้ มีรายละเอียดดังนี้ครับ STEM กับ Authentic Assessment

วิจัยในชั้นเรียน : รูปแบบหรือเหตุผล

วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอบพระคุณคณะวิทยากร และสมาคมปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้ รายละเอียดของบทความนี้เป็นดังนี้ครับ วิจัยในชั้นเรียน รูปแบบหรือเหตุผล

กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสำนักพระพุทธศาสนาจากเขต 1 และเขต 5 ประมาณ 180 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีผู้ประสานงานโครงการ ได้แก่ นายสราวุฒิ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์

เมื่อรับทราบข่าวสารการอบรมจาก ศน.สราวุฒิแล้ว ผมเลยขออนุญาต ศน.สราวุฒิเข้าร่วมพัฒนาตนเองด้วยคน เหตุเนื่องจากต้องการทบทวนความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจากวิทยากรที่ผมเคารพนับถือ ได้แก่ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (ไม่มา ไม่ได้) สาระจากการบรรยายผมขออนุญาตสรุปตามที่ผมเข้าใจ รายละเอียดมีดังนี้ กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

การพัฒนางานวิจัยแบบง่ายเป็นผลงานวิชาการ

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้จัดหนังสือที่ตนเองสะสมมานาน เยอะมากจนจำไม่ได้ว่า หนังสือแต่ละเล่มนั้นผมเอามาอ่านครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ แต่การกลับมาเจอหนังสือเหล่านี้อีกครั้ง มันเหมือนกับว่าผมได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้ง เพื่อนที่คอยบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อนที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเรา และที่สำคัญเป็นเพื่อนที่ไม่เคยบ่น แม้ว่าผมไม่ค่อยได้ไปอ่านเรื่องราวที่เพื่อนผมได้เป็นสื่อกลางในการบันทึก

โชคดีที่ได้พบเพื่อนเล่มหนึ่งชื่อว่า การทำวิจัยแบบง่าย บันไดสู่ครูนักวิจัย ซึ่งเป็นของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งสิ่งที่เพื่อนผมบันทึกไว้นั้น สอดคล้องกับความเชื่อของผมว่า งานวิจัยในชั้นเรียนนั้นเป้าหมายที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาในชั้นเรียน ทั้งด้าน K A และ P และงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณค่าเหล่านั้นก็สามารถนำมารวบรวมเป็นผลงานวิชาการได้เช่นเดียวกัน วิธีการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานวิชาการนั้น มีขั้นตอนอย่างไร ผมขออนุญาต copy เพื่อนำมาบอกต่อพี่น้องเพื่อนครู รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิชาการ

การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

วันที่ 22 กรกฎาคม และวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเพื่อนครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สพม.34 ที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (เจ้าภาพสถานที่) รวมทั้งสองรุ่นมีครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 180 คน

โจทย์ที่ผมได้รับสำหรับการอบรมครั้งนี้คือ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมก็เลยคิดต่อไปว่า ถ้าผมเอาความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนไปใช้เป็นฐานคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมควรนำเสนอในเรื่องไหนถึงจะเหมาะสม ไม่สร้างความยุ่งยาก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

การประเมินเพื่อการเรียนรู้

ตลอดระยะเวลา 2 วันที่เข้าสังเกตการณ์นั้น ถือว่าเป็นการทบทวน และได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการประเมินในศตวรรษที่ 21 เพราะเมื่อเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันและคนในอนาคตต้องเปลี่ยน ระบบการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยน และระบบการวัดและประเมินผลก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสามระบบนั้นมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เหมือนกับที่เราเรียนมา นั้นก็คือ OLE Model รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ การประเมินเพื่อการเรียนรู้