การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา” เมื่ออ่านเสร็จ และลองวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความตั้งใจจริง มองที่ตัวนักเรียนและอนาคตประเทศชาติเป็นสำคัญ ที่สำคัญคือค่านิยมหรือทัศนคติของผู้ปกครองและนักเรียนต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย วันนี้เป็นตอนแรกจากทั้งหมดสามตอน รายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2561 ดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

Advertisements

อีกครั้งกับเรื่อง สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงนี้ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพิจารณาความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำวิจัย ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดที่ผมพิจารณานั้นก็มีความผิดพลาดที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ ความสมเหตุสมผล และองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิม และสิ่งนั้นผมได้เคยนำมาเขียนเป็นบทความครั้งหนึ่งแล้ว จากบันทึกความทรงจำของผม ๆ จำได้ว่าผมเขียนบทความดังกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 จากบทความในวันนั้นมาถึงบทความในวันนี้ ทุกอย่างเหมือนเดิม รายละเอียดเป็นดังนี้ อีกครั้งกับเรื่อง สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประสบการณ์จริงกับการวัดผล

ในช่วงนี้ผมมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องเพื่อนครูอำเภอสะเมิง ในเรื่องของ การจัดกลุ่มแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT โดยเป็นการจัดกลุ่มข้อสอบ NT จำแนกตามตัวชี้วัด และจำแนกตามปีการศึกษา ซึ่งคณะครูอำเภอสะเมิงได้จัดทำไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาเกือบครบหนึ่งปี แต่สิ่งที่ทำยัง “มีคุณค่า” และ “ทันสมัย” อยู่เสมอ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจครับ รายละเอียดบทความเป็นดังนี้ครับ ประสบการณ์จริงกับการวัดผล

จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ “การออกข้อสอบ” จำนวน 2 สนามสอบ เมื่องานเสร็จแล้ว ผมมีความดีใจอยู่สองประการ คือ ดีใจแรกเป็นการได้ทบทวนความรู้ของตนเอง และดีใจสองเป็นการได้ทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาอื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุก ๆ ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

การวัดและประเมินผลของโรงเรียนบนดอย

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 ผมและคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และ สพป.ชม.5 พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ได้เข้าร่วมติดตามคณะผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการตรวจราชการของโรงเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างที่ลงพื้นที่นั้น ทำให้ผมนึกถึงตัวเองเมื่อครั้งตอนบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ๆ (แบบนี้เลย) แล้วผมนึกถึงเรื่องอะไร ? โปรดอ่านครับ การวัดและประเมินผลโรงเรียนบนดอบ

ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล

รายละเอียดของบทความฉบับนี้ผมได้รับวัตถุดิบมาจากนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัยภาคสนาม (วิทยานิพนธ์) พอเสร็จจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็เลยนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาถ่ายทอดเป็นบทความฉบับนี้ ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล (7 มค 61)