ขึ้นกับการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2559 ผมมีโอกาสได้พัฒนาตนเองในเรื่องของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT / ONET) ปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ตลอดระยะเวลาสามวันที่ผมเข้ารับการอบรมนั้น ผมถือว่าผมได้รับประโยชน์สามประการดังนี้ ประการแรกผมได้ทบทวนองค์ความรู้เดิม ๆ สมัยเมื่อเรียนในระดับมหาบัณฑิต ประการสองผมได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากคณะวิทยากรคุณภาพที่มาจากสำนักทดสอบทางการศึกษา และประการสามผมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชาติบ้านเมืองในโอกาสต่าง ๆ

ขอบคุณสำนักทดสอบทางการศึกษาที่มอบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มา ณ โอกาสนี้ครับ
ประเด็นของบทความนี้ผมได้รับวัตถุดิบมาจากการนำเสนอค่าสหสัมพันธ์
รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ขึ้นกับการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

เราเป็นอย่างนี้มานานแล้ว

ขออนุญาตเกี่ยวเนื่องกับผลการประเมิน PISA ประจำปี 2015 อีกสักหนึ่งตอนนะครับ แต่คราวนี้เป็นบทวิเคราะห์ถึงสาเหตุจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า ดร.วีรพงษ์ รามางกูล ซึ่งผมมีโอกาสได้อ่านจาก website ของมติชน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เมื่อผมอ่านแล้วผมว่าสิ่งที่ผู้เขียนสะท้อนนั้นเป็นการสะท้อนสาเหตุที่เป็นแก่นแท้ หรือรากเหง้าของผลการประเมินทุกระดับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นั้นก็คือ “วัฒนธรรมการอ่าน” รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ เราเป็นอน่างนี้มานานแล้ว

คำแนะนำจาก OECD กับผลการประเมิน PISA 2015

มีโอกาสได้อ่านคำแนะนำจากหน่วยงานที่จัดการประเมิน PISA ได้แก่ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) จาก website pisathailand ได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จไว้ดังนี้ คำแนะนำจาก OECD กับผลการประเมิน PISA 2015

อีก 63 วันกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ขออนุญาต copy แนวคิดดี ๆ จาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง “อีก 63 วันกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อีก 63 วันกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

บันได 8 ขั้นสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ. 2559 จำนวน 4 มาตรฐาน ส่วนขั้นตอนการปฏิบัตินั้นควรเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ บันได 8 ขั้น

ประเด็นสำคัญของการทดสอบ NT/O-NET และการยกระดับผลการทดสอบที่นอกเหนือจากการ “ติว”

ขออนุญาต copy แนวคิดดี ๆ จาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง ประเด็นสำคัญของการทดสอบ NT/O-NET และการยกระดับผลการทดสอบที่นอกเหนือจากการ “ติว” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเด็นสำคัญของการทดสอบ NT/O-NET และการยกระดับผลการทดสอบที่นอกเหนือจากการ “ติว”

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ขออนุญาต copy ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการวัดและประเมินผลจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน