การพัฒนางานวิจัยแบบง่ายเป็นผลงานวิชาการ

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้จัดหนังสือที่ตนเองสะสมมานาน เยอะมากจนจำไม่ได้ว่า หนังสือแต่ละเล่มนั้นผมเอามาอ่านครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ แต่การกลับมาเจอหนังสือเหล่านี้อีกครั้ง มันเหมือนกับว่าผมได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้ง เพื่อนที่คอยบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อนที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเรา และที่สำคัญเป็นเพื่อนที่ไม่เคยบ่น แม้ว่าผมไม่ค่อยได้ไปอ่านเรื่องราวที่เพื่อนผมได้เป็นสื่อกลางในการบันทึก

โชคดีที่ได้พบเพื่อนเล่มหนึ่งชื่อว่า การทำวิจัยแบบง่าย บันไดสู่ครูนักวิจัย ซึ่งเป็นของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งสิ่งที่เพื่อนผมบันทึกไว้นั้น สอดคล้องกับความเชื่อของผมว่า งานวิจัยในชั้นเรียนนั้นเป้าหมายที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาในชั้นเรียน ทั้งด้าน K A และ P และงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณค่าเหล่านั้นก็สามารถนำมารวบรวมเป็นผลงานวิชาการได้เช่นเดียวกัน วิธีการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานวิชาการนั้น มีขั้นตอนอย่างไร ผมขออนุญาต copy เพื่อนำมาบอกต่อพี่น้องเพื่อนครู รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิชาการ

Advertisements

การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

วันที่ 22 กรกฎาคม และวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเพื่อนครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สพม.34 ที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (เจ้าภาพสถานที่) รวมทั้งสองรุ่นมีครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 180 คน

โจทย์ที่ผมได้รับสำหรับการอบรมครั้งนี้คือ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมก็เลยคิดต่อไปว่า ถ้าผมเอาความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนไปใช้เป็นฐานคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมควรนำเสนอในเรื่องไหนถึงจะเหมาะสม ไม่สร้างความยุ่งยาก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

การประเมินเพื่อการเรียนรู้

ตลอดระยะเวลา 2 วันที่เข้าสังเกตการณ์นั้น ถือว่าเป็นการทบทวน และได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการประเมินในศตวรรษที่ 21 เพราะเมื่อเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันและคนในอนาคตต้องเปลี่ยน ระบบการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยน และระบบการวัดและประเมินผลก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสามระบบนั้นมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เหมือนกับที่เราเรียนมา นั้นก็คือ OLE Model รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ การประเมินเพื่อการเรียนรู้

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนมีดังนี้ หลักเกณฑ์การพัฒนาครู

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดมีดังนี้ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู

ว่าด้วยเรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ.

มีโอกาสได้เห็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เมื่ออ่านแล้วทำให้มองเห็นภาพรวม / แนวโน้ม / วิธีการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ. ในปีการศึกษา 2560 อ่านแล้วเป็นประโยชน์จึงขออนุญาตนำมา copy เพื่อเผยแพร่เป็นวงกว้างต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ ว่าด้วยเรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ.