ข้าวโพด

เพราะเหตุใดบทความครั้งนี้ของผมจึงชื่อว่า ข้าวโพด เราลองไปอ่านดูนะครับ ข้าวโพด

Advertisements

เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

รวมเล่มบทความทางวิชาการเรื่อง เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเผยแพร่เทคนิค / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ประสบผลสำเร็จ โดยให้ครูผู้สอนได้นำเสนอจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนจริงผ่านการเขียนบทความด้วยภาษาที่เรียบง่าย มีรูปภาพประกอบเพื่อเสริมอรรถรสในการอ่าน โปรดชื่นชมผลงานของพี่น้องเพื่อนครูศิลปะได้เลยครับ เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

บทความนี้ เป็นบทความที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อยกย่องและเชิดชูความตั้งใจในการทำงานของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนพี่น้องชาวบ้านเปียงหลวง ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ชุมชน และเขตพื้นที่ครับ เนื่องจากโรงเรียนบ้านเปียงหลวงได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง

ในช่วงรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การนิเทศในโรงเรียนต่างๆตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการไปแต่ละครั้งนั้นทำให้ผมได้วัตถุดิบมาเขียนบทความเพื่อมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อีกหลายบทความ ต้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมครับ บทความนี้ก็เช่นกันครับ วัตถุดิบดีๆจากพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านนามนครับ เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูทุกท่านได้ช่วยกันคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบองค์รวมและสามารถใช้ได้จริงกับโรงเรียนมิตรมวลชน ด้วยความรับผิดชอบของคณะครูทุกท่านจึงได้วิธีแก้ปัญหามากมายหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายละเอียดของบทความนี้นี่เอง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

รายงานการประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์

ในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) บัดนี้คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลได้จัดทำรายงานการประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนที่สนใจสามารถ download ได้เลยครับ
ปกหน้า , กิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ , สารบัญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , บรรณานุกรม , ภาคผนวก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนที่มีนักเรียนหลากชาติพันธุ์ : กรณีโรงเรียนบ้านต้นโชค

บทความนี้พิเศษหน่อยครับ เพราะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเล่มดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของเขตพื้นที่พอดี สอดคล้องอย่างไร โปรดอ่านครับ งานวิจัยโรงเรียนบ้านต้นโชค