มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง)

ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองโดยการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบทดสอบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาในการอบรม 3 วันนั้น ผมได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นอย่างดี บางองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ควรค่าแก่การเก็บไว้ใช้พัฒนาการศึกษา บางองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว ผมขอเริ่มต้นที่บทความนี้ก่อนเลยครับ รายละเอียดโปรดอ่านครับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) 28 มิ.ย.59

Advertisements

คุณภาพของเครื่องมือ

ในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากในเขตพื้นที่ และนอกเขตพื้นที่ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทของวิทยากรในเรื่องของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (เบื้องต้น) และการวิจัยในชั้นเรียน (เบื้องต้น) ซึ่งจากการไปเป็นวิทยากรทั้งสองเรื่องนั้น ผมมองเห็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดร่วม เป็นจุดสำคัญ และเป็นจุดที่พี่น้องเพื่อนครูเราห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ได้แก่ การหาคุณภาพของเครื่องมือรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านคุณภาพเคริ่องมือ

เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

เราจะรู้ ได้อย่างไร ว่าเรารู้
วัดความรู้ โดยการสอบ วัดความรู้
หากผลสอบ ได้หรือผ่าน คือความรู้
เราจะรู้ ว่าเรารู้ รู้-ไม่รู้

รายละเอียดโปรดอ่าน เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

การประเมินของ สมศ. โดยใช้ระบบออนไลน์

ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้น มีข่าวทางการศึกษาข่าวหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่พอสมควร เพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย แต่เท่าที่ติดตามข่าวสารจากระบบ social media นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยที่จะใช้ลักษณะการประเมินดังกล่าว ซึ่งข่าวที่ว่านั้นก็คือ การยกเลิกระบบการประเมินแบบสามเส้าของ สมศ. (สัมภาษณ์ สังเกต และเอกสาร) มาเป็นการประเมินโดยใช้ระบบออนไลน์แทน ในมุมมองของผมๆขออนุญาตสะท้อนคิดดังต่อไปนี้นะครับ การประเมินของ สมศ. โดยใช้ระบบออนไลน์

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ รายละเอียดมีดังนี้ครับ
ปก   กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ  สารบัญ  บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  บรรณานุกรม  ภาคผนวก

งานวิจัยที่เหมาะสมกับวิทยฐานะระดับสูง (ตามทัศนะของผมครับ)

ช่วงนี้มีแรงกระตุ้นในเรื่องการทำวิทยฐานะในระดับที่สูง ก็เลยไปค้นบทความเก่าๆในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เหมาะสมกับวิทยฐานะระดับสูง เผื่อพี่น้องเพื่อนครูท่านใดสนใจจะทำวิจัยในแนวนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไรลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 1

R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 2

หมายเหตุ : บทความทั้งสองเขียนเมื่อตอนปลายปี 2556 ครับ

การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันนี้มีโอกาสได้เข้ารับฟังรายละเอียดการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ที่เรียกว่า การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Performance Agreement (PA) จากวิทยากรที่เป็นคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินดังกล่าว เมื่อฟังเสร็จแล้วชัดเจนขึ้นครับว่า การประเมินแบบ PA นั้นมีหน้าตา หรือขั้นตอนสำหรับการประเมินอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโปรดอ่านได้เลยครับ การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน