การประเมินเพื่อการเรียนรู้

ตลอดระยะเวลา 2 วันที่เข้าสังเกตการณ์นั้น ถือว่าเป็นการทบทวน และได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการประเมินในศตวรรษที่ 21 เพราะเมื่อเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันและคนในอนาคตต้องเปลี่ยน ระบบการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยน และระบบการวัดและประเมินผลก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสามระบบนั้นมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เหมือนกับที่เราเรียนมา นั้นก็คือ OLE Model รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ การประเมินเพื่อการเรียนรู้

หน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จากคำสั่งดังกล่าวทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาตามมามากมายหลายเรื่อง (ไม่ขอลงรายละเอียด) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การมีหน่วยงานทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอะไรบ้าง โปรดอ่าน หน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

จุดเริ่มแรกก่อนสร้างนวัตกรรม

ช่วงนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องเพื่อนครูหลายท่าน ในเรื่องของทำนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งประเด็นที่ผมพูดคุยนั้น ผมมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของ How to มากกว่า เป็นการพูดคุยในเรื่องของคุณลักษณะหรือองค์ความรู้ในนวัตกรรมนั้น ๆ รายละเอียดโปรดอ่าน จุดเริ่มแรกก่อนสร้างนวัตกรรม

ความน่าเชื่อถือของเกรด : ร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผมมีเรื่องภูมิใจสองเรื่อง ดังนี้
1.เป็นวันครบรอบการเป็นข้าราชการ ข้าของแผ่นดินครบ 14 ปีเต็ม เนื่องจากวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ผมบรรจุเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่มอบให้ผม ทำให้ผมระลึกถึงเสมอว่า 1.1 คุณภาพการศึกษาไทยยังมีความแตกต่าง กันมาก โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร 1.2 คุณภาพชีวิตของพี่น้องเพื่อนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารมีความลำบากมากพอสมควร ฯลฯ
2.ได้รับเชิญให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกับพี่น้องเพื่อนครูในครือข่ายอำเภอสะเมิง 3 ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ให้ผมอีกครั้ง
เนื้อหาของบทความวันนี้จะอยู่ในหัวข้อที่ 2 รายละเอียดมีดังนี้ครับ
ความน่าเชื่อถือของเกรด ร่วมด้วยช่วยกัน

ทักษะอยากที่จะเรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น มีโอกาสได้นั่งสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนท่านหนึ่งในเรื่องของ แนวคิดการจัดการศึกษา สอดคล้องกับความคิดของผมเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องอย่างไรโปรดอ่านครับ อยากที่จะเรียน

ข้อควรระวังของ KR.20 / KR.21

บทความนี้ขอเก็บตกองค์ความรู้จากการไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.เกรียงศักดิ์ ยอดสาร ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพคนหนึ่ง บทความนี้ ผมขอเก็บตกในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของข้อสอบครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ข้อควรระวังของ KR20 KR21

ความสำคัญของภาคผนวก

ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ใช้ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบทบาทของการเป็นวิทยากรทั้งวิทยากรหลัก และวิทยากรร่วม ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้ผมด้วยดีเสมอมาครับ สำหรับรายละเอียดของบทความครั้งนี้ ผมขอมุ่งไปที่ภาคผนวกในท้ายรายงานการวิจัยนะครับ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ความสำคัญของภาคผนวก