จุดเริ่มแรกก่อนสร้างนวัตกรรม

ช่วงนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องเพื่อนครูหลายท่าน ในเรื่องของทำนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งประเด็นที่ผมพูดคุยนั้น ผมมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของ How to มากกว่า เป็นการพูดคุยในเรื่องของคุณลักษณะหรือองค์ความรู้ในนวัตกรรมนั้น ๆ รายละเอียดโปรดอ่าน จุดเริ่มแรกก่อนสร้างนวัตกรรม

ความน่าเชื่อถือของเกรด : ร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผมมีเรื่องภูมิใจสองเรื่อง ดังนี้
1.เป็นวันครบรอบการเป็นข้าราชการ ข้าของแผ่นดินครบ 14 ปีเต็ม เนื่องจากวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ผมบรรจุเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่มอบให้ผม ทำให้ผมระลึกถึงเสมอว่า 1.1 คุณภาพการศึกษาไทยยังมีความแตกต่าง กันมาก โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร 1.2 คุณภาพชีวิตของพี่น้องเพื่อนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารมีความลำบากมากพอสมควร ฯลฯ
2.ได้รับเชิญให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกับพี่น้องเพื่อนครูในครือข่ายอำเภอสะเมิง 3 ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ให้ผมอีกครั้ง
เนื้อหาของบทความวันนี้จะอยู่ในหัวข้อที่ 2 รายละเอียดมีดังนี้ครับ
ความน่าเชื่อถือของเกรด ร่วมด้วยช่วยกัน

ทักษะอยากที่จะเรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น มีโอกาสได้นั่งสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนท่านหนึ่งในเรื่องของ แนวคิดการจัดการศึกษา สอดคล้องกับความคิดของผมเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องอย่างไรโปรดอ่านครับ อยากที่จะเรียน

ข้อควรระวังของ KR.20 / KR.21

บทความนี้ขอเก็บตกองค์ความรู้จากการไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.เกรียงศักดิ์ ยอดสาร ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพคนหนึ่ง บทความนี้ ผมขอเก็บตกในประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของข้อสอบครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ข้อควรระวังของ KR20 KR21

ความสำคัญของภาคผนวก

ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ใช้ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบทบาทของการเป็นวิทยากรทั้งวิทยากรหลัก และวิทยากรร่วม ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้ผมด้วยดีเสมอมาครับ สำหรับรายละเอียดของบทความครั้งนี้ ผมขอมุ่งไปที่ภาคผนวกในท้ายรายงานการวิจัยนะครับ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ความสำคัญของภาคผนวก

การประเมินโครงการ : จุดที่หลงลืม

ในช่วงนี้ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับงานวิจัยเชิงประเมินโครงการของพี่น้องเพื่อนครูหลาย ๆ ท่านครับ ข้อดีคือ ทำให้ผมได้ทบทวนความรู้ของตนเอง และได้มองเห็นทิศทาง / แนวทางการทำวิจัยประเภทนี้ของพี่น้องเพื่อนครูในหลาย ๆ ทิศทาง / แนวทาง และก็หลาย ๆ มุมมองครับ รายละเอียดบทความนี้เป็นอย่างไร โปรดอ่านครับการประเมินโครงการ จุดที่หลงลืม