สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน”

มีโอกาสได้เห็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เมื่ออ่านแล้วทำให้มองเห็นภาพรวม / แนวโน้ม / วิธีการการวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560

อ่านแล้วเป็นประโยชน์จึงขออนุญาตนำมา copy เพื่อเผยแพร่เป็นวงกว้างต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่อง การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

กก.อิสระปฏิรูปศึกษา

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 ในคอลัมน์ มุมข้าราชการ โดย ซี.12 สอดคล้องกับข่าวความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค เนื่องด้วยมีความเกี่ยวกับองค์คณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ปฏิรูปการศึกษา องค์คณะบุคคลดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

รายละเอียดของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ กก.อิสระปฏิรูปศึกษา

รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทาง bet.obec.go.th

เมื่อผม download และ print ออกมาอ่านแล้ว พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น แต่ประเด็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษนั้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของผู้รู้หลาย ๆ ท่านที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญอย่างไรโปรดอ่านครับ รายงานการติดตามการใช้ข้อสอบ สทศ

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มุมมอง / ข้อคิดดี ๆ จาก fb ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านเสร็จแล้วก็มาสะท้อนคิดถึงระบบการประเมินของประเทศเรา เราจะทำอย่างไร? ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามี “วัฒนธรรมการประเมิน” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดของบทความนี้มีดังต่อไปนี้ครับ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษา 4.0

อ่านมติชนออนไลน์ ไปเจอบทความที่เขียนแสดงถึงที่มาที่ไปของคำว่า การศึกษาในยุค 4.0 โดนใจเป็นอย่างยิ่งครับ การศึกษา 4.0

ถามตอบการสอบอัตนัย O net กับ ผอ.สทศ.

วันนี้มีโอกาสได้อ่านสิ่งพิมพ์ NIETS NEWS ฉบับที่ 61 ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้อ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบอัตนัยในวิชาภาษาไทยในระดับชั้น ป.6 รายละเอียดน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โปรดอ่านด้วยใจที่มีสมาธิครับ ถามตอบการสอบอัตนัย O net กับ ผอ.สทศ.

การประเมิน KPA

มีโอกาสได้อ่านบทความที่สะท้อนมุมมองระบบการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของประเทศไทยจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับออนไลน์ ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2560 ในชื่อตอนที่ว่า “Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น” ซึ่งเขียนโดยนายณรงค์ ขุ้มทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ และโรงเรียนดาวนายร้อย
รายละเอียดของสิ่งที่ผมอ่านมีดังต่อไปนี้ การประเมิน KPA