รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทาง bet.obec.go.th

เมื่อผม download และ print ออกมาอ่านแล้ว พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น แต่ประเด็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษนั้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของผู้รู้หลาย ๆ ท่านที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญอย่างไรโปรดอ่านครับ รายงานการติดตามการใช้ข้อสอบ สทศ

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มุมมอง / ข้อคิดดี ๆ จาก fb ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านเสร็จแล้วก็มาสะท้อนคิดถึงระบบการประเมินของประเทศเรา เราจะทำอย่างไร? ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามี “วัฒนธรรมการประเมิน” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดของบทความนี้มีดังต่อไปนี้ครับ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษา 4.0

อ่านมติชนออนไลน์ ไปเจอบทความที่เขียนแสดงถึงที่มาที่ไปของคำว่า การศึกษาในยุค 4.0 โดนใจเป็นอย่างยิ่งครับ การศึกษา 4.0

ถามตอบการสอบอัตนัย O net กับ ผอ.สทศ.

วันนี้มีโอกาสได้อ่านสิ่งพิมพ์ NIETS NEWS ฉบับที่ 61 ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้อ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบอัตนัยในวิชาภาษาไทยในระดับชั้น ป.6 รายละเอียดน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โปรดอ่านด้วยใจที่มีสมาธิครับ ถามตอบการสอบอัตนัย O net กับ ผอ.สทศ.

การประเมิน KPA

มีโอกาสได้อ่านบทความที่สะท้อนมุมมองระบบการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของประเทศไทยจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับออนไลน์ ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2560 ในชื่อตอนที่ว่า “Active Learning กำลังจะมา แต่ผล Pisa ของไทยกำลังไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น” ซึ่งเขียนโดยนายณรงค์ ขุ้มทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ และโรงเรียนดาวนายร้อย
รายละเอียดของสิ่งที่ผมอ่านมีดังต่อไปนี้ การประเมิน KPA

เราเป็นอย่างนี้มานานแล้ว

ขออนุญาตเกี่ยวเนื่องกับผลการประเมิน PISA ประจำปี 2015 อีกสักหนึ่งตอนนะครับ แต่คราวนี้เป็นบทวิเคราะห์ถึงสาเหตุจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า ดร.วีรพงษ์ รามางกูล ซึ่งผมมีโอกาสได้อ่านจาก website ของมติชน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เมื่อผมอ่านแล้วผมว่าสิ่งที่ผู้เขียนสะท้อนนั้นเป็นการสะท้อนสาเหตุที่เป็นแก่นแท้ หรือรากเหง้าของผลการประเมินทุกระดับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นั้นก็คือ “วัฒนธรรมการอ่าน” รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ เราเป็นอน่างนี้มานานแล้ว

คำแนะนำจาก OECD กับผลการประเมิน PISA 2015

มีโอกาสได้อ่านคำแนะนำจากหน่วยงานที่จัดการประเมิน PISA ได้แก่ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) จาก website pisathailand ได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จไว้ดังนี้ คำแนะนำจาก OECD กับผลการประเมิน PISA 2015