การพัฒนางานวิจัยแบบง่ายเป็นผลงานวิชาการ

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้จัดหนังสือที่ตนเองสะสมมานาน เยอะมากจนจำไม่ได้ว่า หนังสือแต่ละเล่มนั้นผมเอามาอ่านครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ แต่การกลับมาเจอหนังสือเหล่านี้อีกครั้ง มันเหมือนกับว่าผมได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้ง เพื่อนที่คอยบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อนที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเรา และที่สำคัญเป็นเพื่อนที่ไม่เคยบ่น แม้ว่าผมไม่ค่อยได้ไปอ่านเรื่องราวที่เพื่อนผมได้เป็นสื่อกลางในการบันทึก

โชคดีที่ได้พบเพื่อนเล่มหนึ่งชื่อว่า การทำวิจัยแบบง่าย บันไดสู่ครูนักวิจัย ซึ่งเป็นของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งสิ่งที่เพื่อนผมบันทึกไว้นั้น สอดคล้องกับความเชื่อของผมว่า งานวิจัยในชั้นเรียนนั้นเป้าหมายที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาในชั้นเรียน ทั้งด้าน K A และ P และงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณค่าเหล่านั้นก็สามารถนำมารวบรวมเป็นผลงานวิชาการได้เช่นเดียวกัน วิธีการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานวิชาการนั้น มีขั้นตอนอย่างไร ผมขออนุญาต copy เพื่อนำมาบอกต่อพี่น้องเพื่อนครู รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิชาการ

Advertisements

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนมีดังนี้ หลักเกณฑ์การพัฒนาครู

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดมีดังนี้ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู

ว่าด้วยเรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ.

มีโอกาสได้เห็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เมื่ออ่านแล้วทำให้มองเห็นภาพรวม / แนวโน้ม / วิธีการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ. ในปีการศึกษา 2560 อ่านแล้วเป็นประโยชน์จึงขออนุญาตนำมา copy เพื่อเผยแพร่เป็นวงกว้างต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ ว่าด้วยเรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ.

บทสรุปแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รายละเอียดโดยย่อเป็นดังนี้ บทสรุปแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้เผยแพร่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่ไม่ได้สอบ onet