ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื้อหาใจความของบทความตอนนี้ ผมจะมุ่งนำเสนอในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ว่าแผนการศึกษาฉบับนี้มีเป้าหมายหลัก มีตัวชี้วัด มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มียุทธศาสตร์ และมีผลผลิต ผลลัพธ์ใน แต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง? ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาฉบับดังกล่าว รายละเอียดมีดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตอนที่ 1

โครงการ การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT

โครงการ การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT จำแนกตามตัวชี้วัด และปีการศึกษา โดยความร่วมมือของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสะเมิง พี่น้องเพื่อนครูท่านใดสนใจสามารถเข้าไป download ได้ที่ NT Group

เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง คู่มือนักวิจัยแนวใหม่

เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง คู่มือนักวิจัยแนวใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถ download ได้ที่นี่ คู่มือนักวิจัยมือใหม่

เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ผมได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศฯ ให้นำเสนอมุมมองด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 2 จำนวน 150 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตื่นเต้นพอสมควรครับ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งเรื่องที่ผมนำเสนอนั้นมี 4 เรื่องใหญ่ ๆ คือ การนำผล O net ไปใช้ การวิเคราะห์คะแนนสอบ NT การให้ความรู้เรื่อง T score และการเชิญชวนให้พี่น้องเพื่อนครูเข้าร่วมทดสอบเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน หัวข้อสุดท้ายจึงเป็นที่มาของบทความฉบับนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับเราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า 7 มิย 59

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2557

การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการระดับสนามสอบที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 246 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่ที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2558 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและสถิติที่ใช้ ได้แก่ 1. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2. หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีการหาความคงที่ภายในจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค และ 3. ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะก่อนการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบได้จัดห้องสอบเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา , โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินของสำนักทดสอบทางการศึกษา และเขตพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ NT ให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้รับทราบ
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะระหว่างการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การสอบ NT มีความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม , การแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา และกรรมการระดับสนามสอบทุกตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา
3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะหลังการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเรียบร้อยในขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบจากกรรมการคุมสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ , การตรวจสอบความถูกต้องของการระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ และความถูกต้องในการกรอกข้อมูลต่างๆลงในเอกสารประกอบการสอบ
4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายระยะ พบว่า ระยะที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระยะหลังการสอบ ระยะระหว่างการสอบ และระยะก่อนการสอบ
5. ผลการศึกษาสภาพปัญหาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับสนามสอบ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอปัญหาในเรื่องของจำนวนห้องสอบ , กระดาษคำตอบ และจำนวนนักเรียนต่อห้องสอบ
6. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับสนามสอบ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอข้อเสนอแนะในเรื่องของการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และควรมีค่าตอบแทนของกรรมการระดับสนามสอบ