เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ประกาศมาตรฐานการศึกษารอบ 4

กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา กฏกระทรวงเรื่องการประกัน

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

แนวปฎิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 แนวปฏิบัติการดำเนินการประกันคุณภาพ

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน

คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน

Advertisements

การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัดและปีการศึกษา

การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัดและปีการศึกษา สามารถ download ได้ตาม link ข้างล่าง

NT ด้านคำนวณ 56-60

NT ด้านภาษา 56-60

NT ด้านเหตุผล 56-60

#ลดการติวเพิ่มการคิดเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง#

รวมข้อสอบ Onet จาก website สทศ

รวมข้อสอบ Onet จาก website สทศ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 #ลดการติวเพิ่มการคิดเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง#

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2558 – 2560)

eng m3 final

math m3 final

sci m3 final

soc m3 final

thai m3 final

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2558 – 2560)

eng m6 final

math m6 final

sci m6 final

soc m6 final

thai m6 final

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ขอบคุณข้อสอบจากเพจชมรมพัฒนาครูไทย)

eng p6 final

math p6 final

sci p6 final

thai p6 final

รวมเล่มบทความด้านการวัดผลในชั้นเรียนและวิจัยในชั้นเรียน (update 1 พย 2561)

รวมเล่มบทความฉบับ update 1 พฤศจิกายน 2561 เล่มนี้ ผมได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ผมได้รับจากหลายๆที่ เช่น จากอาจารย์ผู้มีพระคุณ จากการเข้าร่วมเสวนากับผู้รู้ จากการเป็นวิทยากร และจากคำถามจากพี่น้องเพื่อนครู พยายามเขียนและเรียบเรียงโดยภาษาที่เรียบง่าย ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ขอบพระคุณทุกๆประสบการณ์ที่มอบให้ ขอบพระคุณทุกๆการติดตาม ครูสามารถ download ได้ที่นี่ รวมบทความวัดผลวิจัยปรับปรุง พย 2561

หมายเหตุ หากผู้บริหารและครูได้ดำเนินการ download รวมเล่มบทความไปแล้ว ขอความกรุณาทุกท่านได้ทำแบบประเมินด้วยครับ เพื่อที่ผมจะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาและปรับปรุงการเขียนของผมในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ โดยทำการประเมินได้ที่นี่ ลงมือทำแบบประเมินความพึงพอใจ

หรือ ท่านสามารถเขียนข้อ comment ได้ที่ link ต่อไปนี้เลยครับ เขียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน

Concept ในการประเมินรอบสี่

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมี ดร.เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ระยะเวลาการบรรยายประมาณสองชั่วโมง ผมได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกพอสมควร ผนวกเข้ากับความรู้เดิมที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า จึงนำมาเรียบเรียงและเขียนเป็นบทความฉบับนี้ครับ

Concept ที่ผมจับประเด็นได้มี 3 ประเด็นดังนี้ concept ในการประเมินรอบสี่

Powerpoint ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

powerpoint ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

– powerpoint ประกอบการสัมมนา สามารถ download ได้ที่นี่

A1

A2

A3

A4.1-1

A4.2

A5.1

A5.2

การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

วันที่ 22 กรกฎาคม และวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเพื่อนครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สพม.34 ที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (เจ้าภาพสถานที่) รวมทั้งสองรุ่นมีครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 180 คน

โจทย์ที่ผมได้รับสำหรับการอบรมครั้งนี้คือ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมก็เลยคิดต่อไปว่า ถ้าผมเอาความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนไปใช้เป็นฐานคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมควรนำเสนอในเรื่องไหนถึงจะเหมาะสม ไม่สร้างความยุ่งยาก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ