เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
– หลักสูตรการสัมมนา สามารถ download ได้ที่นี่ หลักสูตรการสัมมนา

– คู่มือการขยายผลการสัมมนา สามารถ download ได้ที่นี่ คู่มือการขยายผลการสัมมนา

– คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถ download ได้ที่นี่ คู่มือการประเมินคุณภาพรอบ 4

– แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ สามารถ download ได้ที่นี่ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

– powerpoint ประกอบการสัมมนา สามารถ download ได้ที่นี่

A1

A2

A3

A4.1-1

A4.2

A5.1

A5.2

Advertisements

การจัดกลุ่มแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) จำแนกตามตัวชี้วัด และปีการศึกษา

การจัดกลุ่มแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด และปีการศึกษา รายละเอียดมีดังนี้

literacy

numeracy

reasoning

การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

วันที่ 22 กรกฎาคม และวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเพื่อนครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สพม.34 ที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (เจ้าภาพสถานที่) รวมทั้งสองรุ่นมีครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 180 คน

โจทย์ที่ผมได้รับสำหรับการอบรมครั้งนี้คือ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมก็เลยคิดต่อไปว่า ถ้าผมเอาความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนไปใช้เป็นฐานคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมควรนำเสนอในเรื่องไหนถึงจะเหมาะสม ไม่สร้างความยุ่งยาก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและข้อสงสัยจากเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใหม่

ช่วงปิดสามวันนี้ ผมมีโอกาสได้นั่งอ่านหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือราชการที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 หรือพูดง่าย ๆ คือ เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใหม่ รายละเอียดมีดังนี้ครับ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและข้อสงสัยจากเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื้อหาใจความของบทความตอนนี้ ผมจะมุ่งนำเสนอในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ว่าแผนการศึกษาฉบับนี้มีเป้าหมายหลัก มีตัวชี้วัด มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มียุทธศาสตร์ และมีผลผลิต ผลลัพธ์ใน แต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง? ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาฉบับดังกล่าว รายละเอียดมีดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตอนที่ 1

โครงการ การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT

โครงการ การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT จำแนกตามตัวชี้วัด และปีการศึกษา โดยความร่วมมือของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสะเมิง พี่น้องเพื่อนครูท่านใดสนใจสามารถเข้าไป download ได้ที่ NT Group