การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

วันที่ 22 กรกฎาคม และวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อนให้กับพี่น้องเพื่อนครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สพม.34 ที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (เจ้าภาพสถานที่) รวมทั้งสองรุ่นมีครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 180 คน

โจทย์ที่ผมได้รับสำหรับการอบรมครั้งนี้คือ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมก็เลยคิดต่อไปว่า ถ้าผมเอาความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนไปใช้เป็นฐานคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ผมควรนำเสนอในเรื่องไหนถึงจะเหมาะสม ไม่สร้างความยุ่งยาก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

Advertisements

ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและข้อสงสัยจากเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใหม่

ช่วงปิดสามวันนี้ ผมมีโอกาสได้นั่งอ่านหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือราชการที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 หรือพูดง่าย ๆ คือ เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใหม่ รายละเอียดมีดังนี้ครับ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและข้อสงสัยจากเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื้อหาใจความของบทความตอนนี้ ผมจะมุ่งนำเสนอในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ว่าแผนการศึกษาฉบับนี้มีเป้าหมายหลัก มีตัวชี้วัด มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มียุทธศาสตร์ และมีผลผลิต ผลลัพธ์ใน แต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง? ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาฉบับดังกล่าว รายละเอียดมีดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตอนที่ 1

โครงการ การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT

โครงการ การจัดกลุ่มแบบทดสอบ NT จำแนกตามตัวชี้วัด และปีการศึกษา โดยความร่วมมือของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสะเมิง พี่น้องเพื่อนครูท่านใดสนใจสามารถเข้าไป download ได้ที่ NT Group

เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง คู่มือนักวิจัยแนวใหม่

เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง คู่มือนักวิจัยแนวใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถ download ได้ที่นี่ คู่มือนักวิจัยมือใหม่

เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ผมได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศฯ ให้นำเสนอมุมมองด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนแก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 2 จำนวน 150 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตื่นเต้นพอสมควรครับ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งเรื่องที่ผมนำเสนอนั้นมี 4 เรื่องใหญ่ ๆ คือ การนำผล O net ไปใช้ การวิเคราะห์คะแนนสอบ NT การให้ความรู้เรื่อง T score และการเชิญชวนให้พี่น้องเพื่อนครูเข้าร่วมทดสอบเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน หัวข้อสุดท้ายจึงเป็นที่มาของบทความฉบับนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับเราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า 7 มิย 59