Feed Up / Feed Back / Feed Forward

เพราะอารมณ์ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วครับ Feed Up Feed Back Feed Forward

Advertisements

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนมีดังนี้ หลักเกณฑ์การพัฒนาครู

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดมีดังนี้ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู

ว่าด้วยเรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ.

มีโอกาสได้เห็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เมื่ออ่านแล้วทำให้มองเห็นภาพรวม / แนวโน้ม / วิธีการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ. ในปีการศึกษา 2560 อ่านแล้วเป็นประโยชน์จึงขออนุญาตนำมา copy เพื่อเผยแพร่เป็นวงกว้างต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ ว่าด้วยเรื่องนโยบายการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ สทศ.สพฐ.

ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและข้อสงสัยจากเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใหม่

ช่วงปิดสามวันนี้ ผมมีโอกาสได้นั่งอ่านหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือราชการที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 หรือพูดง่าย ๆ คือ เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใหม่ รายละเอียดมีดังนี้ครับ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงและข้อสงสัยจากเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะอันใ

บทสรุปแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รายละเอียดโดยย่อเป็นดังนี้ บทสรุปแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้เผยแพร่ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่ไม่ได้สอบ onet