ช้างเผือกย่อมอยู่ในป่า

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) จัดแถลงข่าว “ถอดรหัสผล PISA 2015 เด็กด้อยโอกาส-ยากจน ความหวังที่คาดไม่ถึง สู่เป้าหมาย Thailand 4.0” หลังพบเด็ก “ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” ส่วนหนึ่งมีคะแนนสูงระดับโลก แต่ยังขาดแรงหนุนจากภาครัฐ เสี่ยงสูญเสียคนเก่งระดับหัวกะทิของประเทศกว่า 3 หมื่นคนไปสู่ตลาดแรงงานไร้คุณภาพ สสค. ชี้ยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0 ต้องปลดล็อกศักยภาพคนกลุ่ม “Bottom 40%” ธนาคารโลกระบุ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่าน ช้างเผือกย่อมอยู่ในป่า

Advertisements

หน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จากคำสั่งดังกล่าวทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาตามมามากมายหลายเรื่อง (ไม่ขอลงรายละเอียด) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การมีหน่วยงานทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอะไรบ้าง โปรดอ่าน หน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

จุดเริ่มแรกก่อนสร้างนวัตกรรม

ช่วงนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องเพื่อนครูหลายท่าน ในเรื่องของทำนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งประเด็นที่ผมพูดคุยนั้น ผมมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของ How to มากกว่า เป็นการพูดคุยในเรื่องของคุณลักษณะหรือองค์ความรู้ในนวัตกรรมนั้น ๆ รายละเอียดโปรดอ่าน จุดเริ่มแรกก่อนสร้างนวัตกรรม

สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน”

มีโอกาสได้เห็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เมื่ออ่านแล้วทำให้มองเห็นภาพรวม / แนวโน้ม / วิธีการการวัดและประเมินคุณภาพของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560

อ่านแล้วเป็นประโยชน์จึงขออนุญาตนำมา copy เพื่อเผยแพร่เป็นวงกว้างต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่อง การวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

กก.อิสระปฏิรูปศึกษา

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 ในคอลัมน์ มุมข้าราชการ โดย ซี.12 สอดคล้องกับข่าวความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค เนื่องด้วยมีความเกี่ยวกับองค์คณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ปฏิรูปการศึกษา องค์คณะบุคคลดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

รายละเอียดของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ กก.อิสระปฏิรูปศึกษา

ความน่าเชื่อถือของเกรด : ร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผมมีเรื่องภูมิใจสองเรื่อง ดังนี้
1.เป็นวันครบรอบการเป็นข้าราชการ ข้าของแผ่นดินครบ 14 ปีเต็ม เนื่องจากวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ผมบรรจุเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่มอบให้ผม ทำให้ผมระลึกถึงเสมอว่า 1.1 คุณภาพการศึกษาไทยยังมีความแตกต่าง กันมาก โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร 1.2 คุณภาพชีวิตของพี่น้องเพื่อนครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารมีความลำบากมากพอสมควร ฯลฯ
2.ได้รับเชิญให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกับพี่น้องเพื่อนครูในครือข่ายอำเภอสะเมิง 3 ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ให้ผมอีกครั้ง
เนื้อหาของบทความวันนี้จะอยู่ในหัวข้อที่ 2 รายละเอียดมีดังนี้ครับ
ความน่าเชื่อถือของเกรด ร่วมด้วยช่วยกัน