รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทาง bet.obec.go.th

เมื่อผม download และ print ออกมาอ่านแล้ว พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น แต่ประเด็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษนั้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของผู้รู้หลาย ๆ ท่านที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญอย่างไรโปรดอ่านครับ รายงานการติดตามการใช้ข้อสอบ สทศ

Advertisements