มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน 4 มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานดังนี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Advertisements

PLC ในมุมมองของผม

มีโอกาสได้เข้าไปสังเกตการณ์การใช้เทคนิค PLC ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง 2 ในหัวข้อการพัฒนาเรื่อง โครงการนิเทศติดตามการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามรูปแบบสามเสือเพื่อลูกๆ (สอน สอบ เสริม) และจากการสอบถามจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการจาก ผอ.เจษฏา ธัญหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยั้งเมิน และผอ.ทัศนีย์ ธัญหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไร??? ผมขอนำความรู้ที่ผมได้รับมานั้น มาเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอดให้พี่น้องเพื่อนครูได้ดังนี้ครับ plc

ประสบการณ์จากการประเมินนักเรียนพระราชทาน

ผมขออนุญาตไปลงในรายละเอียดของขั้นตอนการประเมิน แต่ผมขออธิบายถึงเกณฑ์การประเมินนักเรียนพระราชทาน เผื่อมีโรงเรียนใดสนใจที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองในครั้งต่อไปครับ นักเรียนพระราชทาน