การคำนวณคะแนน average T score

ช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีพี่น้องเพื่อนครูหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามเรื่อง การคำนวณคะแนน average T score ตามเกณฑ์การประเมินของ กคศ. 3/1 ผมก็เลยหาเวลาสำหรับการไปนั่งทบทวนความรู้เดิมสมัยเรียน ป.โท ผนวกกับการนั่งอ่านเกณฑ์การประเมินของ กคศ. ในเรื่องของ วิธีการคำนวณ average T score ว่าสรุปแล้วควรมีขั้นตอนการคำนวณอย่างไรบ้าง โปรดอ่านครับ การคำนวณคะแนน average T score

Advertisements

การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ : การประเมินแนวใหม่

ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคมนี้ผมมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในหัวข้อเรื่อง การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อวงการศึกษา วงการวิจัย และวงการวัดผลเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ ในช่วงเช้าของวันแรกมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายที่มีรายละเอียดตามชื่อบทความเลยครับ  รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินแนวใหม่

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล กับ google form

ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ทำงานวิจัยระดับเขตพื้นที่เรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การวิเคราะห์คะแนนจากผลการสอบ NT นั้นเอง

และจากงานวิจัยดังกล่าว ผมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้กระดาษมาเป็นการใช้ระบบ online แบบเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับ ผมชอบวิธีนี้ครับ เนื่องด้วยประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับ life style ของคนในยุคปัจจุบัน รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ การเก็บรวบรวมข้อมูล กับ google form

สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงนี้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูที่กำลังศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต และพี่น้องเพื่อนครูที่กำลังทำผลงานทางวิชาการ มอบให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัย ดีใจครับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูแบบนี้ เพราะผมก็จะได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ร่ำเรียนมาอีกทางเช่นกัน  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ครูเรามักมองข้าม สิ่งนั้นคืออะไรโปรดอ่านครับ สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ (1 พ.ค. 59)