ที่มาของนโยบายการศึกษาไทย

ผมขออนุญาตนำเสนอในส่วนของฐานคิดก่อนที่จะแปลงมาเป็นนโยบายการศึกษาไทยของรัฐบาลปัจจุบันก่อนครับ เพราะช่วงที่ผ่านมา ผมเคยนั่งสงสัยกับตัวเองเสมอว่า นโยบายที่ออกมาแต่ละครั้ง ในแต่ละรัฐบาลนั้น เขามีฐานคิดมาจากสิ่งใดบ้าง ที่เคยได้ยินเสมอนั้นก็คือ เป็นผลงานวิจัยจากสถาบันระดับอุดมศึกษา รายละเอียดโปรดอ่านครับ ที่มาของนโยบายการศึกษาไทย (29 เม.ย.59)

Advertisements

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS : สิ่งที่ควรทำก่อน

ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีความง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้มีการสร้างและพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณมากมายหลายชนิด ทำให้พี่น้องเพื่อนครูสามารถเลือกใช้ได้ตรงกับความถนัดและความสนใจของตนเองได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือโปรแกรม SPSS แต่ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล เราควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน รายละเอียดมีดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS สิ่งที่ควรทำก่อน (19 เม.ย.59)

ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน (โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข)

ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาสู่การปฏิรูปประเทศใน ปัจจุบัน ผู้เขียนขอย้อนถึงการที่รัฐบาลได้จัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้น ก็เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พุทธศักราช 2557 มาตรา 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน การพลังงาน สังคม กีฬา ศิลปวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมแล้วเป็น 11 ด้านใหญ่ๆ

ผู้เขียนในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง ซึ่งสนใจด้านการศึกษา จึงขอนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาต่อผู้อ่านและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน (โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข) 18 เม.ย.59

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2557

ปฏิรูปภาษาอังกฤษ ปฏิรูปประเทศไทย ตอนที่ 2

ขออนุญาตต่อที่บทความเรื่องที่สี่ ที่ผมสำเนามาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ ปฏิรูปภาษาอังกฤษ ปฏิรูปประเทศไทย ตอนที่ 2

ปฏิรูปภาษาอังกฤษ ปฏิรูปประเทศไทย ตอนที่ 1

ขออนุญาตต่อที่บทความเรื่องที่สาม ที่ผมสำเนามาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ ปฏิรูปภาษาอังกฤษ ปฏิรูปประเทศไทย ตอนที่ 1

เข้าใจการศึกษา เข้าถึง…ปฏิรูป

ขออนุญาตต่อที่บทความเรื่องที่สอง ที่ผมสำเนามาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ เข้าใจการศึกษาเข้าถึงปฏิรูป