การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการระดับสนามสอบที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 246 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่ที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2558 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและสถิติที่ใช้ ได้แก่ 1. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2. หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีการหาความคงที่ภายในจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค และ 3. ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะก่อนการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบได้จัดห้องสอบเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา , โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินของสำนักทดสอบทางการศึกษา และเขตพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ NT ให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้รับทราบ
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะระหว่างการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การสอบ NT มีความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม , การแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา และกรรมการระดับสนามสอบทุกตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา
3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะหลังการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเรียบร้อยในขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบจากกรรมการคุมสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ , การตรวจสอบความถูกต้องของการระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ และความถูกต้องในการกรอกข้อมูลต่างๆลงในเอกสารประกอบการสอบ
4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายระยะ พบว่า ระยะที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระยะหลังการสอบ ระยะระหว่างการสอบ และระยะก่อนการสอบ
5. ผลการศึกษาสภาพปัญหาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับสนามสอบ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอปัญหาในเรื่องของจำนวนห้องสอบ , กระดาษคำตอบ และจำนวนนักเรียนต่อห้องสอบ
6. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับสนามสอบ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอข้อเสนอแนะในเรื่องของการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และควรมีค่าตอบแทนของกรรมการระดับสนามสอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s