อะไรคือ T score

บทความช่วงนี้ขอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบ O net หน่อยนะครับ เพราะเป็นกระแสในความสนใจของพี่น้องเพื่อนครูเราเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลสะท้อนอะไรต่าง ๆ ตามมามากมายครับ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ครูเราส่วนใหญ่มักจะมองข้าม ทั้ง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือ คะแนนมาตรฐาน T score ซึ่งจะปรากฏอยู่ในใบประกาศผลคะแนน O net ของนักเรียนเป็นรายบุคคลครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรลองอ่านดูครับ อะไรคือ T score

Advertisements

สิ่งที่ควรทำภายหลังการประกาศผลคะแนน O net

ประเด็นของบทความนี้อยู่ที่ว่า เมื่อโรงเรียนรับทราบคะแนนผลการสอบ O net แล้ว ในช่วง ปิดเทอมนี้โรงเรียนควรจะมีแนวปฏิบัติอย่างไร ถือว่าเป็นข้อเสนอส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับ โรงเรียนอาจจะมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่ดีและเหมาะสมกว่าความคิดของผมก็ได้ เราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ สิ่งที่ควรทำภายหลังการประกาศผลคะแนน O net

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรม ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปาง

โรงเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้ที่นี่ครับ การประเมินนามธรรม

การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการระดับสนามสอบที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 246 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่ที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2558 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและสถิติที่ใช้ ได้แก่ 1. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2. หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีการหาความคงที่ภายในจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค และ 3. ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะก่อนการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบได้จัดห้องสอบเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา , โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นไปตามปฏิทินของสำนักทดสอบทางการศึกษา และเขตพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบ NT ให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้รับทราบ
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะระหว่างการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การสอบ NT มีความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม , การแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา และกรรมการระดับสนามสอบทุกตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา
3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระยะหลังการสอบ ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเรียบร้อยในขั้นตอนการส่งกระดาษคำตอบจากกรรมการคุมสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ , การตรวจสอบความถูกต้องของการระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ และความถูกต้องในการกรอกข้อมูลต่างๆลงในเอกสารประกอบการสอบ
4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายระยะ พบว่า ระยะที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระยะหลังการสอบ ระยะระหว่างการสอบ และระยะก่อนการสอบ
5. ผลการศึกษาสภาพปัญหาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับสนามสอบ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอปัญหาในเรื่องของจำนวนห้องสอบ , กระดาษคำตอบ และจำนวนนักเรียนต่อห้องสอบ
6. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระดับสนามสอบ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอข้อเสนอแนะในเรื่องของการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และควรมีค่าตอบแทนของกรรมการระดับสนามสอบ

การจัดการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นคณะวิจัยของศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวิจัยที่ชื่อว่า การพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนั้นผมได้รับมอบหมายจากคณะวิจัยให้รับผิดชอบในเรื่องของการสัมภาษณ์ครูผู้สอน / ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีประเด็นหลักในการสัมภาษณ์คือ  “สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร” รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ How to science

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินภาคปฏิบัติ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (19 มีนาคม 2559)

โรงเรียนสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินภาคปฏิบัติ (เบื้องต้น) ได้ที่นี่ครับ  Performance Assessment

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินการคิดวิเคราะห์ (เบื้องต้น) ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (6 มีนาคม 2559)

โรงเรียนสามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินการคิดวิเคราะห์ (เบื้องต้น) ได้ที่นี่ครับ ประเมินการคิดวิเคราะห์ [โหมดความเข้ากันได้]