การศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ตอน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการและลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8968 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1.สภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนในภาพรวมมีระดับผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ลำดับแรก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการดำเนินการวัดผลการเรียนรู้ , ด้านการกำหนดภาระงาน / ชิ้นงาน และด้านการกำหนดเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีข้อเสนอแนะในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เรียงลำดับจากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ การวัดและประเมินผลควรจะมีเครื่องมือที่ชัดเจนและสามารถนำผลมาปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง , ควรใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพของผู้เรียนที่แตกต่าง , การวัดและประเมินผล ควรเป็นการประเมินตามสภาพจริงมากที่สุด , ควรมีการจัดอบรมที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและมีการติดตามผลการอบรม และควรมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนระหว่างเพื่อนครูต่างโรงเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s