การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อศึกษาปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อศึกษาความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจำนวน 5 ตอน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการและลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9579  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พบว่า ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนใหญ่ได้ทำวิจัยในชั้นเรียนแบบแผ่นเดียว หรือคิดเป็นร้อยละ 82.00 และครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนแบบแผ่นเดียวส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทำ 1 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.00 และใช้นักเรียนจำนวน 1 – 10 คน ในการทำวิจัย หรือ คิดเป็นร้อยละ 48.00

นอกจากนั้นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ทำวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท คิดเป็น ร้อยละ 42.00 และครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทำมากกว่า 3 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.00 และใช้นักเรียนจำนวนมากกว่า 25 คน ในการทำวิจัย หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.00

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนใหญ่ทำวิจัยในชั้นเรียน สาเหตุเนื่องมาจากการสำรวจปัญหาในการเรียนการสอน เกิดแรงจูงใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน และการทำตามตัวอย่างของผู้อื่น

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนใหญ่ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหา/พัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  กระบวนการเรียนการสอน/เทคนิคการสอน และการสร้างสื่อการเรียนการสอน

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการทำวิจัยในชั้นเรียน ในเรื่องของการปรับปรุงการเรียนการสอน  การประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และการสร้างองค์ความรู้ในทางวิชาการ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนใหญ่มีบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร เพื่อนครูที่มีความรู้ความสามารถ และศึกษานิเทศก์

2.ผลการศึกษาสภาพปัญหาจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในภาพรวม พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีปัญหามากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน และด้านวัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งข้อมูล

3.ผลการศึกษาความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พบว่า ด้านที่มีความต้องการมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ

4.ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ควรมีการจัดอบรมวิจัยในชั้นเรียนและมีการติดตามผลการอบรม , ควรมีทุนอุดหนุนการทำวิจัยให้กับครู , ควรมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู และควรมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยในชั้นเรียนระหว่างเพื่อนครูต่างโรงเรียน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s