Galapakos Mentality

บทความนี้ขอย้อนไปถึงวันที่ 14 สิงหาคม ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยนักศึกษาปริญญาเอก สาชาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีหลายประเด็นน่าสนใจโปรดอ่านครับ Galapakos

Advertisements