เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

รวมเล่มบทความทางวิชาการเรื่อง เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเผยแพร่เทคนิค / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ประสบผลสำเร็จ โดยให้ครูผู้สอนได้นำเสนอจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนจริงผ่านการเขียนบทความด้วยภาษาที่เรียบง่าย มีรูปภาพประกอบเพื่อเสริมอรรถรสในการอ่าน โปรดชื่นชมผลงานของพี่น้องเพื่อนครูศิลปะได้เลยครับ เราจะสอนศิลปะอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

Advertisements

คุณภาพของเครื่องมือ

ในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากในเขตพื้นที่ และนอกเขตพื้นที่ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทของวิทยากรในเรื่องของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (เบื้องต้น) และการวิจัยในชั้นเรียน (เบื้องต้น) ซึ่งจากการไปเป็นวิทยากรทั้งสองเรื่องนั้น ผมมองเห็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดร่วม เป็นจุดสำคัญ และเป็นจุดที่พี่น้องเพื่อนครูเราห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ได้แก่ การหาคุณภาพของเครื่องมือรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านคุณภาพเคริ่องมือ