อีกหนึ่งข้อเสนอสำหรับให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านนาหวาย อ.เชียงดาว ในเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนครับ ในระหว่างที่บรรยายนั้น มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน น่าสนใจอย่างไรโปรดอ่านครับ อีกหนึ่งข้อเสนอสำหรับให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น

Advertisements

ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

มีโอกาสได้รับสิ่งพิมพ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง “ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 – 2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ผมสรุปได้เลยว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องเพื่อนครูทุกท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้ครับ ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2557   ท่านผู้ใดสนใจสามารถ download เอกสารการวิจัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

ปก
กิตติกรรม
บทคัดย่อ
สารบัญ
ch 1
ch 2
ch 3
ch 4
ch 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก