การเปรียบเทียบผลการพัฒนา

รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนนั้น จริงๆมีหลายรูปแบบ เช่น แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One-Shot Case Study) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน – หลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) หรือแบบสุ่มแล้วแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม ทดสอบก่อน – หลังการทดลอง (Pretest – Posttest Control Group Design) แต่ เนื้อหาของบทความนี้อยู่ที่ประเภทหลังครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่าน การเปรียบเทียบผลการพัฒนา

Advertisements

การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนที่จะนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้จริงๆนั้น ต้องมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาวิจัยเรียกว่า try out โดยปกติมักจะหาค่ากันอยู่สามชนิด ได้แก่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (KR 20) ซึ่งในปัจจุบันพี่น้องเพื่อนครูเราไม่จำเป็นต้องมานั่งคำนวณมือแล้ว เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณได้ ทำให้ลดเวลาในการคำนวณ เพิ่มความถูกต้องในการคำนวณ และได้ผลเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรหลายๆฝ่ายด้วยเช่นกัน แต่มีบางประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้ การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การเตรียมตัวสอบ O net

แวดวงการศึกษาของไทยเรานั้น คุ้นเคยกับการสอบ O net มาประมาณ 10 ปีแล้ว แต่เริ่มมาให้ความสำคัญก็เมื่อประมาณ 3 – 4 ปีที่ผ่านมานี่เอง เพราะผลการสอบ O net เข้ามาเป็นตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินในลักษณะต่างๆ เช่น การประเมินของ สมศ. การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการประเมินอีกมากมายหลายอย่าง เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการสอบ O net มากขึ้นด้วยเช่นกันแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยมานานแล้ว ว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร คือ เรื่องการวิเคราะห์คะแนนการสอบ O net ผมสงสัยอย่างไร โปรดอ่าน การเตรียมตัวสอบ O-net