การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2557 ท่านผู้ใดสนใจสามารถ download เอกสารการวิจัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

1.ปก

2.กิตติกรรมประกาศ

3.บทคัดย่อ

4.สารบัญ

5.บทที่ 1

6.บทที่ 2

7.บทที่ 3

8.บทที่ 4

9.บทที่ 5

10.บรรณานุกรม

11.ภาคผนวก

Advertisements

การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ท่านผู้ใดสนใจสามารถ download เอกสารการวิจัยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

1.ปก

2.กิตติกรรมประกาศ

3.บทคัดย่อ

4.สารบัญ

5.บทที่ 1

6.บทที่ 2

7.บทที่ 3

8.บทที่ 4

9.บทที่ 5

10.บรรณานุกรม

11.ผนวก

การเขียนอภิปรายผลในบทที่ 5

ปกติในบทที่ 5 ของรายงานการวิจัยนั้นจะมีชื่อว่า “สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ” จากชื่อบทก็พอจะเดาๆได้ว่า เนื้อหาในบทที่ 5 ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน แต่เพื่อความชัดเจนผมขอแบ่งเป็น 4 ส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี้การเขียนอภิปรายผลในบบที่ 5

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้รับโอกาสให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือประกอบการวิจัยของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พบประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนำมาเขียนเป็นบทความอันนี้ครับ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

O net กับสิ่งที่ควรเป็น

อีกไม่กี่วันก็จะประกาศผลการสอบ O net แล้ว ผมก็ขอร่วมลุ้นกับพี่น้องเพื่อนครูด้วยคนครับ อย่างน้อยขอให้ผลคะแนนที่ได้ มีลักษณะในเชิงของการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้พี่น้องเพื่อนครูเราจะได้หายเหนื่อย หลังจากได้ร่วมแรงร่วมใจสั่งสอนนักเรียนมาตลอดหนึ่งปีการศึกษาครับ แต่รายละเอียดของบทความวันนี้ เนื้อหาสาระไม่ได้อยู่ที่คะแนนที่จะประกาศ แต่อยู่ที่ เมื่อประกาศไปแล้วเราจะเอาคะแนนนั้นไปทำอะไรต่อไป เรามาเริ่มรายละเอียดกันดีกว่า O net กับสิ่งที่ควรเป็น