ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา ตอนที่ 2

บทความที่แล้ว ผมได้นำข้อค้นพบจากการวิจัยในเรื่อง ขอบข่ายประเด็นสำคัญการวิจัยทางการศึกษาซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มานำเสนอให้พี่น้องเพื่อนครูได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดของบทความในตอนที่ 2 ผมก็ได้นำข้อค้นพบจากการวิจัยในอีกประเด็นหนึ่งมานำเสนอให้กับพี่น้องเพื่อนครูซึ่งรายละเอียดครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ขอบข่าย ประเด็นสำคัญสำหรับการวิจัยทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รายละเอียดทั้งหมดเป็นดังต่อไปนี้ครับ ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา ตอน 2

Advertisements

ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2560) : ตอนที่ 1

ช่วงนี้มีโอกาสได้เข้าไปพัฒนาตนเอง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากเริ่มปรับตัวกับการทำงานในสถานที่ทำงานแห่งใหม่ได้ และช่วงที่รอพัฒนาตนเองกับอาจารย์ผู้มีพระคุณนั้น ผมได้อ่านเอกสารเรื่อง “การประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผล และประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษาสำหรับยุคใหม่” และในเอกสารดังกล่าวนี้มีบทความบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนครู ผมเลยขออนุญาตคัดลอกแล้วนำมาเขียนเป็นบทความส่วนตัวของผม รายละเอียดสำหรับตอนที่ 1 มีดังนี้ครับ ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา ตอน 1

ข้อสอบวินิจฉัย

วันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ข้อสอบวินิจฉัย กับพี่น้องเพื่อนครู สพป.เชียงใหม่เขต 2 เป็นเวทีของการเป็นวิทยากรเวทีแรก ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ตื่นเต้นพอสมควร แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอบคุณภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความรู้แก่ผมมาตลอด และขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูทุก ๆ ท่านที่ให้โอกาสครับ นำเสนอข้อสอบวินิจฉัย

ข้อควรระวังของงานวิจัยเชิงประเมินโครงการ : ตอนที่ 2

จากบทความในตอนที่ 1 ครูจะเห็นภาพรวมแบบกว้าง ๆ ของการประเมินโครงการครับ เช่น ความหมาย รูปแบบ และข้อดีของการประเมินโครงการ และสำหรับในตอนที่ 2 นี้ ผมจะเริ่มลงไปในรายละเอียดของข้อควรระวังสำหรับงานวิจัยเชิงประเมินโครงการ และขอเฉพาะเจาะจงไปที่รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เท่านั้น โปรดอ่านครับ ข้อควรระวังของงานวิจัยเชิงประเมินโครงการ ตอนที่ 2

ข้อควรระวังของงานวิจัยเชิงประเมินโครงการ : ตอนที่ 1

ช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้สนทนากับพี่น้องเพื่อนครูที่รู้จักกัน และมีโอกาสได้อ่านงานวิจัยในลักษณะของงานวิจัยเชิงการประเมินโครงการ ซึ่งทั้งสองบริบทนั้น (การพูดคุย และการอ่าน) มีข้อควรระวังที่คล้ายคลึงกัน ประจวบกับองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาที่พอมีบ้าง เมื่อทั้งสามสิ่งพบกันก็เลยเป็นที่มาของบทความนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ข้อควรระวังของงานวิจัยเชิงประเมินโครงการ ตอนที่ 1

วิถีการเรียนรู้ของครูชายขอบ

ได้รับโอกาสครั้งสำคัญจากสถาบันที่หล่อหลอมให้ผมมาเป็นผมดังเช่นทุกวันนี้ นั้นก็คือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโอกาสที่ผมได้รับ ได้แก่ การเขียนบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของพี่น้องเพื่อนครูจากมุมมองของการเป็นศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ชายขอบ ก็เลยกลายเป็นชื่อบทความนี้ครับ ลองอ่านดูนะครับ วิถีการเรียนรู้ของครูชายขอบ

สิ่งที่เห็นจากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ตอนที่ 2)

บทความนี้ขออนุญาตถ่ายทอดต่อจากบทความตอนที่แล้วนะครับ ผมจะขอพูดถึงหลักการของ Learning by Doing ที่เกิดจากประสบการณ์และการค้นคว้าเพิ่มเติมดังนี้ครับ สิ่งที่เห็นจากนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ตอนที่ 2)