GPAS กับการสอนที่คุ้นเคย

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังวิทยากรบรรยายในหลักสูตรเรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดผลในชั้นเรียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดผลในเขตภาคเหนือตอนบน ไปฟังครั้งนี้เหมือนได้ไปทบทวนความรู้สมัยเรียนมหาบัณฑิต นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า ความรู้มีไม่สิ้นสุด ต้องหมั่นเติมตลอด และการไปครั้งนี้ผมได้วัตถุดิบมาเขียนบทความ 2 เรื่องเลยครับ เอาเรื่องแรกก่อนแล้วกัน รายละเอียดมีดังนี้ครับ GPAS

Advertisements

ตัวแปรกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย

มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เรื่องการวิจัยทางการศึกษา เนื่องด้วยมีพี่น้องเพื่อนครูมาสอบถามในหลายๆประเด็น ผมก็ตอบ ก็อธิบายไปตามความรู้และประสบการณ์ที่ผมมี แต่เท่าที่สังเกตสีหน้าครูเขาก็มีความเข้าใจอยู่เหมือนกันครับ แสดงว่าผมอธิบายได้ดี ครูเขาเลยเข้าใจ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจมาก ก็เลยกลายเป็นเนื้อหาในบทความฉบับนี้ เป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ตัวแปรกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย

การวัดผลกับหลัก 4W 1H

คณะครูหลายๆท่านจะบอกว่า การวัดผลเป็นวิชาที่ยาก เพราะมีเรื่องสถิติมากมายหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง ผมตอบตรงๆเลยครับว่า ยากมากวิชาวัดผล ถ้าเป็นการเรียนในระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต แต่ถ้าเป็นการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ไม่ยากเลยครับ เพียงแต่พี่น้องครูเราต้องจับหลักการของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนให้ถูกต้อง หนึ่งในหลักการที่ผมขอนำเสนอในวันนี้ ได้แก่ 4W 1H ครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่าน การวัดผลกับหลัก 4W 1H

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ฉบับสมบูรณ์ ท่านผู้สนใจสามารถ download เพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

ปก

กิติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

ch 1

ch 2

ch 3

ch 4

ch 5

บรรณานุกรม

ผนวก