การอบรมแนวใหม่

ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนต่อกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ผมได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูเขต 3 และเพื่อนครูต่างเขต ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านวิจัยในชั้นเรียน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน จำนวน 4 เวที เมื่อผมไปครบทั้ง 4 เวทีแล้ว ผมได้กลับมาทบทวนว่า ปัจจุบันนี้รูปแบบการอบรมที่จะประสบผลสำเร็จควรมีลักษณะอย่างไร โปรดอ่าน การอบรมแนวใหม่

Advertisements

ในบทที่ 2 ควรมีหัวข้ออะไร

การที่เราจะเอาหัวข้อความรู้ใดๆใส่ลงในบทที่ 2 นั้น ไม่มีทฤษฏีใดที่สามารถระบุลงไปได้ว่า ต้องใส่หัวข้อนี้หรือต้องใส่หัวข้อนั้น เพราะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในแต่ละเล่ม ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ แต่เวลาผมไปบรรยาย เมื่อผมได้รับการสอบถามในประเด็นนี้ ผมจะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ ในบทที่ 2 ควรมีหัวข้ออะไร