รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ที่มีต่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

มีโอกาสได้ทำวิจัยระดับเขตพื้นที่เล่มเล่าสุดครับเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายละเอียดการทำเป็นอย่างไร โปรดอ่านได้เลยครับ ปก , กิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ , สารบัญ , ch 1 , ch 2 , ch 3 , ch 4 , ch 5 , บรรณานุกรม , ผนวก

Advertisements