ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ช่วงปิดเทอมสืบเนื่องมาจนถึงช่วงเปิดเทอม 1/2557 ผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ร่ำเรียนมาในระดับมหาบัณฑิต จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานแรกมีโอกาสได้ติดตามอาจารย์ผู้มีพระคุณไปให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่พี่น้องเพื่อนครูวิทยาลัยชุมชนตาก ณ อ.แม่สอด จ.ตาก งานสองมีโอกาสได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการแต่งข้อสอบวัดทักษะของนักเรียนระดับชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ในด้านภาษา ด้านตัวเลข และด้านเหตุผล จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งงานทั้งสองมีจุดร่วมเหมือนกันคือ กระบวนการแต่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผู้แต่งข้อสอบต้องรู้จักการสร้าง ตารางวิเคราะห์หลักสูตร มาลองอ่านดูครับว่า ตารางวิเคราะห์หลักสูตร คืออะไร ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

Advertisements