ตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสี่ (ร่าง)

สวัสดีพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านครับ วันนี้ผมมานั่งเขียนบทความไกลหน่อยครับ เพราะเดินทางมาเขียนที่โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ (พระราม 6) เนื่องจากได้รับมอบหมายให้มาเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2557 มีประเด็นหนึ่งที่วิทยากรได้กล่าวถึงคือเรื่องการประเมินภายนอกรอบสี่ เออ…ตรงกับความตั้งใจในการเขียนบทความนี้พอดี ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ save ไว้ แล้วก็เอามาอ่าน มาสรุปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รายละเอียดมีอย่างไร โปรดอ่านครับ ตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสี่ (ร่าง)

Advertisements

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ที่มีต่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

มีโอกาสได้ทำวิจัยระดับเขตพื้นที่เล่มเล่าสุดครับเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายละเอียดการทำเป็นอย่างไร โปรดอ่านได้เลยครับ ปก , กิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ , สารบัญ , ch 1 , ch 2 , ch 3 , ch 4 , ch 5 , บรรณานุกรม , ผนวก

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ช่วงปิดเทอมสืบเนื่องมาจนถึงช่วงเปิดเทอม 1/2557 ผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ร่ำเรียนมาในระดับมหาบัณฑิต จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานแรกมีโอกาสได้ติดตามอาจารย์ผู้มีพระคุณไปให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่พี่น้องเพื่อนครูวิทยาลัยชุมชนตาก ณ อ.แม่สอด จ.ตาก งานสองมีโอกาสได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการแต่งข้อสอบวัดทักษะของนักเรียนระดับชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ในด้านภาษา ด้านตัวเลข และด้านเหตุผล จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งงานทั้งสองมีจุดร่วมเหมือนกันคือ กระบวนการแต่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผู้แต่งข้อสอบต้องรู้จักการสร้าง ตารางวิเคราะห์หลักสูตร มาลองอ่านดูครับว่า ตารางวิเคราะห์หลักสูตร คืออะไร ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

U NET

ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น วงการศึกษาของไทยเราเกิดประเด็นร้อนแรงขึ้นมาประเด็นหนึ่งนั้นก็คือ เรื่องการสอบ U NET ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยครับ เพราะมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการสอบ และฝ่ายที่ไม่สนับสนุนการสอบ มาให้มุมมองผ่านสื่อต่างๆมากมาย สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องครูเราครับ ที่ได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมานั้นมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นข้อเด่น ข้อด้อย ของการสอบ U NET ส่วนตัวผมเองนั้นคิดเห็นอย่างไร โปรดอ่านครับ U NET