กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูทุกท่านได้ช่วยกันคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบองค์รวมและสามารถใช้ได้จริงกับโรงเรียนมิตรมวลชน ด้วยความรับผิดชอบของคณะครูทุกท่านจึงได้วิธีแก้ปัญหามากมายหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายละเอียดของบทความนี้นี่เอง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Advertisements

หน้าที่ครูตามเกณฑ์ภายในและเกณฑ์ภายนอก

ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผมได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และได้รับผิดชอบในส่วนของมาตรฐานครูผู้สอน ทำให้พบว่ามาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาของครูผู้สอนนั้นมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน รายละเอียดเป็นดังนี้ครับ หน้าที่ครูตามเกณฑ์ภายในและเกณฑ์ภายนอก

นำเสนอหนังสือน่าอ่าน ตอนที่ 3

วันนี้ขอนำเสนอน่าอ่านจำนวน 2 เล่มครับ ซึ่งเป็นผลงานของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้แก่ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งแปลจากต้นฉบับชื่อ How Learning Work : 7 Research-Based Principles for Smart Teaching ที่ อ.วิจารณ์ได้สังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยจำนวนนับพันชิ้น สรุปเป็นหลักการ 7 ข้อ สำหรับให้ครูอาจารย์ใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนรู้ ให้ศิษย์เรียนได้ผลดี ทำให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ ช่วยให้ศิษย์เรียนรู้อย่างไร มีขั้นตอน เรียนแล้วรู้จริง และสามารถกำกับการเรียนรู้ของตอนเองได้ ซึ่งจะมีคุณูปการต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนเล่มที่ 2 ได้แก่ สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 เล่มนี้รวบรวมจากบันทึกในบล็อก http://www.gotoknow.org/blog/council ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 รวม 71 บันทึกในเวลา 79 วัน โดยตีความจากหนังสือ Student EngagementTechniques : A Handbook for College Faculty เขียนโดยศาสตราจารย์Elizabeth F. Barkley แห่ง Foothill College รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาลงเผยแพร่ในบล็อกวันละ 1 บันทึกเกือบทุกวัน เป็นการทำงานด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้มาก ด้วยความหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยชี้ทางให้ครู/อาจารย์เห็นลู่ทางช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่สนุกกับการเรียนให้เปลี่ยนมาเรียนอย่างสนุกสนานได้ และที่สำคัญเกิดการเรียนรู้ในระดับที่ลึกและเชื่อมโยงได้ที่เรียกว่า “เรียนรู้แบบรู้จริง” (MasteryLearning) สนใจ download ได้เลยครับ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และ สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21