เราทำการวัดและประเมินผลไปเพื่ออะไร

ช่วงปลายเทอมของทุกปีการศึกษาก็จะเป็นช่วงเทศกาลของการสอบวัดและประเมินผลของนักเรียน ถ้าพิจารณาไปถึงลำดับของการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จะแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยจะเริ่มจากการทดสอบระดับชาติก่อน พอเสร็จสิ้นการสอบระดับชาติก็จะเป็นการสอบวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ หลังจากนั้นก็จะเป็นการสอบวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน และปิดท้ายก็จะเป็นการสอบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ซึ่งก็ได้แก่การสอบปลายภาคโดยทั่วไป แต่คราวนี้ถ้าเรามาตั้งคำถามต่อไปว่า เราให้นักเรียนสอบไปเพื่ออะไร ผมก็ได้ลองไปค้นคว้าเอกสารตำราด้านการวัดและประเมินผลสมัยที่ร่ำเรียนระดับมหาบัณฑิต พอสรุปออกมาได้ว่าเราสอบไปเพื่ออะไรได้ดังนี้ เราทำการวัดและประเมินผลไปเพื่ออะไร

Advertisements