จรรยาบรรณของนักวิจัย

คำว่า บัณฑิต เมื่อเปิดพจนานุกรมแล้วจะแปลว่า “ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา” จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่ตนเองร่ำเรียนมา เมื่อมีความรู้แล้ว ท่านก็ต้องนำความรู้นั้นไปรับใช้สังคมต่อไป รับใช้อย่างไร โปรดอ่านครับ จรรยาบรรณของนักวิจัย

Advertisements

ขอน้อมรำลึก…พระคุณครู

ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา…บทกลอนน้อมรำลึกพระคุณครู ดังกังวานพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันสำคัญนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราทุกคน ส่วนงานวันครูแห่งชาติมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ ขอน้อมรำลึก…พระคุณครู

วันเด็กแห่งชาติ

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน หนึ่ง นับถือศาสนา สอง รักษาธรรมเนียมมั่น สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้า ยึดมั่นกตัญญู หก เป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน แปด รู้จักออมประหยัด เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ วันเด็กแห่งชาติ

แด่…พี่น้องครูเวียงแหง

จากชื่อเรื่องบทความ คำถาม ทำไมผมต้องตั้งชื่อเรื่องนี้ด้วย? คำตอบ เพราะผมได้รับมอบหมายให้เป็นศึกษานิเทศก์ในพื้นที่อำเภอเวียงแหงร่วมกับ ศน.นพดล ซึ่งผมและเพื่อนผมได้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในพื้นที่อำเภอเวียงแหงได้ประมาณ 4 เดือน ผมต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับพี่น้องเพื่อนครูอีกเยอะ เรียนรู้อย่างไร โปรดอ่านครับ แด่…พี่น้องครูเวียงแหง