รายงานการประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์

ในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) บัดนี้คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลได้จัดทำรายงานการประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนที่สนใจสามารถ download ได้เลยครับ
ปกหน้า , กิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ , สารบัญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , บรรณานุกรม , ภาคผนวก

Advertisements

การจัดการศึกษาแบบ บวร + 1

รายละเอียดของบทความนี้ได้มาจากการประเมินโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจำนวน 2 แห่ง แห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด อีกแห่งตั้งอยู่ที่ อ.หางดง ทั้งสองโรงเรียนบอกได้เลยครับว่า เล็กพริกขี้หนู ซึ่งทั้งสองโรงเรียนมีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน รายละเอียดเป็นอย่างไร เชิญ download ได้เลยครับ การจัดการศึกษาแบบ บวร + 1