แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หนึ่งในตัวเลือก)

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ผม ศน.นิ่ม และ ศน.ติ๊ก มีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่พี่น้องครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว ซึ่งสิ่งที่ผมจะไปบรรยายนั้นถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันครับ เพราะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ไม่มีทฤษฎีไหนรองรับว่าแนวทางใดที่ดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญคือโรงเรียนจะนำแนวทางต่างๆไปปรับใช้ได้อย่างไร ในส่วนแนวทางของผมนั้น ผมจะมุ่งเน้นไปในเรื่องให้ครูและนักเรียนได้รู้จักรูปแบบข้อสอบ O net ซึ่งมีความหลากหลายมากๆ ครูและนักเรียนไม่คุ้นเคย เพราะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยแบบ 4 ตัวเลือก รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุ่งข้าวพวง และ แนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21

Advertisements

แบบทดสอบความสามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT)

แบบทดสอบความสามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ สนใจ download ได้เลยครับ ด้านคำนวณ ด้านภาษา ด้านเหตุผล

42 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

42 โครงการเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เรียน ครูท่านใดสนใจ download ได้เลยครับ โครงการเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ความหลากหลายในการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

บทความฉบับนี้ ผมได้รับวัตถุดิบการเขียนมาจากการเป็นวิทยากรร่วมในการอ่านผลงานทางวิชาการของพี่น้องครูท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการอ่านคือ เพื่อเป็นการเติมเต็มและปรับปรุงให้ผลงานทางวิชาการเล่มนั้นๆมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการให้ได้มากที่สุด ซึ่งผมได้มีโอกาสเข้าร่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง ประเด็นที่ผมจะเขียนในบทความฉบับนี้ก็คือ แนวทางการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้วยวิธี E1/E2 ที่มีความหลากหลายเหลือเกิน หลากหลายอย่างไรโปรดอ่านครับ ความหลากหลายในการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ

ภาษาไทย ภาษาไทยประถมศึกษา และ ภาษาไทย มัธยมศึกษา

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประถมศึกษา และ คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา และ วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังคมประถมศึกษา และ สังคมมัธยมศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษประถมศึกษา และ ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาประถมศึกษา และ สุขศึกษามัธยมศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี กอท.ประถมศึกษา และ กอท.มัธยมศึกษา

ศิลปะ ศิลปะประถมศึกษา และ ศิลปะมัธยมศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจากเว๊ปไซต์ ครูบ้านนอก ครับ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

ผมมีโอกาสเข้ารับการอบรมที่โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี เรื่อง ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดย ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจจึงนำมาเผยแพร่ครับ ในเรื่องของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย หรือ IT 2010 ซึ่ง IT 2010 นั้นได้เน้นการพัฒนาด้าน IT ใน 5 สาขา ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม (e-Industry) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย์ (e-Commerce) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสังคม (e-Society) รวมไปถึงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Industry) ให้มีขีดความสามารถและความเข้มแข็งมากขึ้น รายละเอียดแต่ละด้านเป็นอย่างไร download ไปอ่านได้เลยครับ นโยบาย ICT 2544-2553 ของประเทศไทย และ นโยบาย ICT 2554-2563 ของประเทศไทย