สิ่งที่ได้รับจากการวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียน

สำหรับบทความนี้ผมยังยึด concept เดิมที่ว่า “กลั่นมาจากประสบการณ์ตรง” เนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมได้รับโอกาสอันมีค่ายิ่งจากอาจารย์ผู้มีพระคุณ ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของพี่น้องครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 15 ชิ้นงานรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติดตามอ่านครับ สิ่งที่ได้รับจากการวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียน

Advertisements

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

รายงานการวิจัยครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดทำโดย ศน.กรรณิการ์ นารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ต้องขอขอบคุณพี่นิ่มมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ) รายละเอียดของรายงานวิจัยเล่มนี้เป็นอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้เลยครับ ปกหน้า กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ี 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก

โรงเรียนขนาดเล็กในมุมมองที่มองไม่เห็น

บทความนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี 54 แต่บังเอิญสอดคล้องกับสถานการณ์ข่าวในปัจจุบัน ผมเลยนำเอามาเสนออีกครั้ง โดยหวังว่ารายละเอียดในบทความนี้ จะช่วยเป็นข้อมูลในการวางแผนทำอะไรบางอย่าง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวตนที่แท้จริง ช่วยๆกันหน่อย เพื่ออนาคตของการศึกษาในพื้นที่ที่หลายคนไม่รู้จัก และไม่เคยสัมผัส โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อควรระวังในการทำผลงานของครูศิลปะ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ และ กอท.

บทความนี้จะต่อเนื่องจากบทความที่แล้วครับ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ต่อเนื่องจากการที่ผมมีโอกาสได้ใช้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลมาช่วยพัฒนาความรู้เรื่องการทำผลงานประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้กับพี่น้องเพื่อนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาของบทความที่แล้วจะเกี่ยวข้องกับลักษณะการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ แต่บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ข้อควรระวังในการทำผลงานของครูในกลุ่มสาระที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะภาคปฏิบัติ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดติดตามอ่านครับ ข้อควรระวังในการทำผลงานครูที่เน้นทักษะปฏิบัติ