ลักษณะงานวิจัยของวิทยฐานะเชียวชาญ

ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ใช้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลมาช่วยพัฒนาความรู้เรื่องการทำผลงานประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้กับพี่น้องเพื่อนครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลพลอยได้จากกระบวนการดังกล่าวสำหรับตัวผมคือ อย่างแรกคือได้รู้จักเพื่อนครูที่มาจากต่างภูมิภาคโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้ครับ อย่างที่สององค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมาไม่ถดถอย (แถมเพิ่มขึ้น) และสุดท้ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ

เนื้อหาของบทความนี้ผมก็ได้จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้อีกเช่นกันครับ คล้ายๆกับว่าเป็นการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือถ้าเป็นศัพท์สมัยใหม่ จะนิยมใช้คำว่า ตกผลึก ถูกผิดอย่างไร คงไม่สามารถบอกได้ครับ เพราะกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรง รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านต่อในย่อหน้าถัดไปครับ ลักษณะงานวิจัยของวิทยฐานะเชียวชาญ

Advertisements