ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สมศ.

บทความฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากบทความฉบับที่แล้ว ในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. เป็นการเขียนบทความในลักษณะของการเสนอแนะเพื่อการพัฒนา อาจจะไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องพัฒนาเท่าไหร่นัก เพราะกลั่นกรองมาจากการได้ไปนั่งสังเกตการณ์ เนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านต่อครับ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สมศ

Advertisements

ข้อแตกต่างของมาตรฐานการประเมินภายนอกและภายใน

ช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนเขตสามหลายๆโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.ไม่เว้นแม้ในพื้นที่ที่ผมดูแลได้แก่พื้นที่ตำบลเมืองนะ และ ตำบลทุ่งข้าวพวง ก็มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสามทั้งหมด 5 โรงเรียน (จาก 12 โรงเรียน) ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปสังเกตการณ์วิธีการประเมินทั้ง 5 โรงเรียน อาศัยว่าผมเป็นศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ เลยเนียนๆเข้าไปได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ เมื่อผมเข้าไปสังเกตการณ์แล้ว มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินรอบสามในเรื่องของความแตกต่างของมาตรฐานการประเมินระหว่างการประเมินภายนอกและการประเมินภายใน แตกต่างอย่างไรโปรดอ่านต่อครับ ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานภายในและภายนอก