เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงดาว วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (รูปแบบ o net)

Advertisements

การลดเงื่อนไขของสถิติ

บทความนี้จะเป็นบทความที่ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการสนทนากับอาจารย์ผู้มีพระคุณ ซึ่งจากการสนทนาได้องค์ความรู้ 2 ประเด็นคือ การหาค่า IOC (บทความฉบับที่แล้ว) ส่วนบทความนี้จะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หรือที่ภาษาวัดผลเรียกว่า Rating Scale เป็นอย่างไรโปรดติดตามอ่านครับ การลดเงื่อนไขของสถิติ