การกำหนดเกณฑ์สำหรับการคำนวณค่า IOC

บทความนี้ได้รับการจุดประเด็นจากการสนทนากับอาจารย์ผู้มีพระคุณของผม เนื่องจากช่วงปลายเดือนที่แล้วผมมีโอกาสได้นั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการวิจัยและการวัดผลกับอาจารย์ผม รายละเอียดของบทความนี้จะเกี่ยวกับการหาค่า IOC ครับ หรือถ้าเป็นภาษานักวิจัยจะเรียกว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่า IOC คืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง แต่ผมขอฉีกประเด็นนิดหน่อยครับ รายละเอียดการฉีกประเด็นเป็นอย่างไร โปรดอ่านในย่อหน้าถัดไปครับ การกำหนดเกณฑ์สำหรับการคำนวณค่า IOC

Advertisements

เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารประกอบการอบรมครับ สามารถ download ไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับ

1.Power Point นำเสนอ 2.ตัวอย่าง level 1 3.ตัวอย่าง level 4 4.ตัวอย่าง level 5 5.ใบงานประกอบการอบรม

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เพื่อศึกษาปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อศึกษาความต้องการในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียดเชิญ download ได้เลยครับ

1. ปก    2. กิตติกรรมประกาศ    3. บทคัดย่อ    4. สารบัญ 5. บทที่ 1 6. บทที่ 2 7. บทที่ 3   8. บทที่ 4   9. บทที่ 5   10.บรรณานุกรม   11. ภาคผนวก

Child Center กับ วิทยฐานะ

หลักการของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นก็คือ การให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยครูผู้สอนมีหน้าที่คอยควบคุมเพื่อให้ความรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับศาสตร์วิชาที่ครูแต่ละท่านรับผิดชอบ อาจารย์ผมยกตัวอย่างง่ายๆดังนี้ child center