SWOT กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สวัสดีปีการศึกษา 2555 อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ ช่วงนี้วุ่นวายกับชีวิตมากไปหน่อย เลยไม่มีโอกาสได้เขียนบทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยครับ แต่มีวัตถุดิบสำหรับการเขียนมากมายหลายประการเลยครับ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 14-16 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ทำให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเปอร์เซ็นต์ลองอ่านดูครับ swot กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Advertisements

ที่มาของคะแนน

วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ศน.ประสาน ศน.นพดล และผมได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง จำนวนประมาณ 80 ท่าน ให้ไปเป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยแบ่งเนื้อหาสำหรับการพูดดังนี้ ศน.ประสานจะพูดในภาพรวมของการวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางปี 51 ศน.นพดล จะพูดในเรื่องของการสร้างเครื่องมือวัดด้านความรู้ (Cognitive Domain) ส่วนผมได้พูดเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ที่มาของคะแนน