คู่มือเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลองอ่านดูนะครับ ผมโหลดมาจาก สมศ. สดๆร้อนๆ อ่านแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
1.ฉบับสถานศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) download ได้เลยครับ ฉบับสถานศึกษา(ระดับขั้นพิ้นฐาน)
2.ฉบับผู้ประเมิน(ขั้นพื้นฐาน) download ได้เลยครับ ฉบับผู้ประเมิน(ระดับขั้นพื้นฐาน)

Advertisements

รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติและมโนทัศน์ของผู้เกี่ยวข้อง

ผมลองอ่านแล้วน่าสนใจมากเลยครับ พี่น้องครูเราจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ลอง download ไปอ่านดูนะครับ mixed_method_research

ที่มาของเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยแบบ Rating Scale

บทความนี้จะต่อเนื่องจากบทความที่แล้วที่เกี่ยวกับการหาคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งรายข้อ รายด้าน และรายรวม เนื่องจากแบบสอบถามที่พี่น้องครูเราคุ้นเคยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบ Rating Scale เช่น 5 4 3 2 1 หรือ 4 3 2 1 เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะอยู่คู่กับแบบสอบถามลักษณะนี้ได้แก่ เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย มีที่มาอย่างไร ลองอ่านดูครับ ที่มาของเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย

เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้มาจากสำนักทดสอบทางการศึกษาครับ ผมคิดว่าเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านอย่างแน่นอนครับ สนใจลอง download ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ มีทั้งหมด 8 เล่ม ดังนี้ครับ เล่ม 1   เล่ม 2  เล่ม 3   เล่ม 4   เล่ม 5   เล่ม 6   เล่ม 7   (แก้ไขเล่ม7)   เล่ม 8   แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การหาค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มีพี่น้องครูหลายท่าน ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบ Rating Scale เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งรายข้อ รายด้าน และรายรวม ส่วนใหญ่วิเคราะห์รายข้อได้ถูกต้อง แต่บางส่วนวิเคราะห์รายด้านและรายรวมผิด ผิดอย่างไรลองอ่านดูครับ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน