รายงานการวิจัยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ (ฉบับสมบูรณ์)

เรียนพี่น้องครูเชียงใหม่เขต 3 ทุกท่านที่เคารพ

ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓    ร่วมกับคณะครูจำนวน ๔๓ ท่านได้ดำเนินโครงการการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีรูปแบบการออกข้อสอบตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือใช้ชื่อว่า  Pre O-net ของเขตพื้นที่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวได้ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินโครงการ

บัดนี้กระบวนการวิจัยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมืออันเป็นอย่างดีของคณะครูทั้ง ๔๓ ท่าน ตลอดจนผู้บริหารและคณะครู สังกัด สพป.ชม.๓ ทุกท่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว โรงเรียนสามารถ download เอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ 1.ปก   2.กิติกรรมประกาศ   3.บทคัดย่อ   4.สารบัญ   5.ch1   6.ch2   7.ch3   8.ch4   9.ch5   10.บรรณานุกรม   11.ภาคผนวก

หมายเหตุเพิ่มเติมครับ

๑.หากพี่น้องครูท่านใดต้องการ file word งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อไปปรับแก้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน เมลล์มาที่ evaluation_47@hotmail.com หรือ sornorpoom@gmail.com นะครับ ผมจะได้ส่งสำเนางานวิจัยที่เป็น file word ไปให้ เพื่อครูจะได้เก็บไว้เป็นผลงานส่วนตัวของครูประจำปีการศึกษานี้ได้ ที่สำคัญขอระบุชื่อและโรงเรียนของครูด้วยครับว่า ครูชื่ออะไรและมาจากโรงเรียนไหน ผมจะได้เก็บไว้ในฐานข้อมูลของผม ขอบคุณมากครับ

๒.ท้ายนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเครือข่ายวัดผลทั้ง ๔๓ คนอีกครั้งนะครับ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างแบบทดสอบจนกระทั่งสำเร็จ ไม่หนีหายไปไหน ขอขอบพระคุณมากครับ มีอะไรให้ผมช่วยเหลือ โทรประสานมาได้เลยครับ

Advertisements

เสน่ห์ของการแปลผล

บางครั้งเมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าดูเพียงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอย่างเดียวอาจทำให้การแปลผลคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง คลาดเคลื่อนอย่างไร ลองอ่านดูครับ เสน่ห์ของการแปลผล

แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (ฉบับประเมินตนเอง)

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้เป็นวิทยากร (ร่วม) ในการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เลยคิดว่าถ้าพี่น้องครูเรามีแบบประเมินรายงานการวิจัยด้วยตนเองก็น่าจะดี อย่างน้อยจะได้รู้ข้อบกพร่องของตนเองในเบื้องต้น เพื่อที่จะแก้ไขได้ทันก่อนที่จะเข้าเล่มจริง ลองเอาแบบประเมินที่ผมสร้างขึ้น ไปใช้ได้เลยครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ขออ้างอิงผลงานสักหน่อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับ แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม

วันศุกร์ที่ผ่านมา ได้รับเชิญจากคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองนะ ให้ขึ้นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในฐานะที่ผมมีโอกาสได้ไปเห็นหลายๆโรงเรียนได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงได้กลั่นกรองออกมาเป็นขั้นตอนต่างๆ สนใจลองอ่านดูครับ เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม

งานวิจัยกับลายนิ้วมือ

บทความนี้เกิดจากประสบการณ์ตรง ล่าสุดเลยครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง ใจหนึ่งก็นึกสงสาร ใจหนึ่งก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร โอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเกิดได้กับครูทุกคนครับ เป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ งานวิจัยกับลายนิ้วมือ