Share the Knowledge by SornorPoom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รัชภูมิ สมสมัย

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ใส่ความเห็น

พี่ต้องครูเราคุ้นค่าคำสองคำนี้เป็นอย่างมาก ทั้งค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่บทความนี้จะขอมุ่งเน้นเรื่องค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ว่ามีลักษณะอย่างไร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

About these ads

ผู้เขียน: sornorpoom

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 229 other followers