Share the Knowledge by SornorPoom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รัชภูมิ สมสมัย

การหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนร้อยละ

1 ความเห็น

บางครั้งครูเราแสดงผลการวิจัยออกมาในรูปของค่าร้อยละ แต่ถ้าเราอยากหาค่าเฉลี่ยเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่ เราจะทำอย่างไร มีคำอธิบายครับ mean from percent

About these ads

ผู้เขียน: sornorpoom

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

One thought on “การหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนร้อยละ

  1. วิธีหาค่าเฉลี่ยร้อละของคะแนน o net

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 229 other followers