my research

รวมชื่อเรื่องงานวิจัยที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผมครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ

ผลงานวิจัย
พ.ศ. 2549 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน* บทคัดย่อ
พ.ศ. 2550 การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ
พ.ศ. 2551 การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองนะ บทคัดย่อ
พ.ศ. 2551 การเปรียบเทียบการดำเนินงานกระจายอำนาจของสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ** บทคัดย่อ
พ.ศ. 2552  การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 บทคัดย่อ
พ.ศ. 2552 การสร้างแบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน บทคัดย่อ
พ.ศ. 2553 คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
พ.ศ.2554 การสังเคราะห์รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ
พ.ศ.2554 การรายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาสบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร*** บทคัดย่อ
พ.ศ.2554 รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมและผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**** บทคัดย่อ
พ.ศ.2555 รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูที่มีต่อรายการโทรทัศน์ครู ของศูนย์เครือข่ายโทรทัศน์ครูภาคเหนือตอนบน**** บทคัดย่อ
พ.ศ.2555 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 บทคัดย่อ
พ.ศ.2555 สภาพการรับชมและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากรายการโทรทัศน์ครูสู่การแก้ปัญหาชั้นเรียนของครูในเขตภาคเหนือตอนบน**** บทคัดย่อ
พ.ศ.2555 การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บทคัดย่อ
พ.ศ.2556 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ
พ.ศ.2556 การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ
พ.ศ.2556 การประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)**บทคัดย่อ
พ.ศ.2556 ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 **
พ.ศ.2557 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการออกข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
พ.ศ.2557 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้คู่มือนิเทศเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
พ.ศ.2557 การประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับประเทศ
พ.ศ.2557 การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อขั้นตอนการจัดสอบ O net ประจำปีการศึกษา 2556
พ.ศ.2557 การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
พ.ศ.2558 การศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
พ.ศ.2558 ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาอำเภอเวียงแหง
พ.ศ.2558 การศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
พ.ศ.2558 การพัฒนาระบบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557
พ.ศ.2558 การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
พ.ศ.2559 การศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลในช้้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
พ.ศ.2559 การศึกษาสภาพการวิจัยในช้้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
พ.ศ.2559 การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
พ.ศ.2559 การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
พ.ศ.2559 การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
พ.ศ.2560 การประเมินโครงการ “Lab Schools ก้าวไกล สานฝันสู่สากล” จุดภาคเหนือ
พ.ศ.2560 การวิเคราะห์คะแนนจากผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
พ.ศ.2560 การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1 – ป.4 ปีการศึกษา 2559
พ.ศ.2560 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุงานวิจัย * วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณทิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ** เข้าร่วมคณะวิจัยของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 *** เข้าร่วมคณะวิจัยของสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน **** เข้าร่วมคณะวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Advertisements

One thought on “my research

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s