explanation

 

เนื่องจากผมเห็นว่าปัจจุบันศาสตร์ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และหรือการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการประเมินในระดับต่าง ๆ แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ด้วยเหตุผล เช่น  ภาระหน้าที่การทำงาน  การเดินทาง ภาระครอบครัว ภาระเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ผมในฐานะที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ด้วยบทบาท และหน้าที่จึงมีโอกาสได้เห็น ได้พบ ได้สัมผัสมุมมองทางการศึกษาจากการสะท้อนคิดของพี่น้องเพื่อนครูมากมายหลายมุมมอง ผมจึงเกิดแนวคิดเพื่อร่วมสะท้อน และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่กับพี่น้องเพื่อนครู

การร่วมสะท้อนคิดของผมนั้น ผมขอร่วมสะท้อนคิดในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ประเด็นทางการศึกษาที่ร้อนแรงในช่วงเวลานั้น และองค์ความรู้ที่เกิดจากการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ

เมื่อผมได้ประเด็นการเขียนแล้ว ผมก็พยายามลำดับความคิด เรียบเรียง และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งจากระบบ online และระบบ offline รวมทั้งการสอบถามจากผู้รู้เพิ่มเติม แล้วก็นำมาถ่ายทอดโดยการเขียนผ่านตัวอักษรด้วยภาษาที่เรียบง่าย สั้น ๆ เอาเฉพาะใจความสำคัญ และพี่น้องเพื่อนครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้

ท้ายนี้ผมหวังว่าสิ่งที่ผมเขียน สิ่งที่ผมถ่ายทอดนั้น จะเป็นฟันเฟืองชิ้นเล็ก ๆ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องเป็นที่หนึ่ง แต่ผมหวังเพียงว่าคุณภาพการศึกษาควรมีผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตนเองมากที่สุด เพราะคุณภาพการศึกษาของเรายังมีความเหลื่อมล้ำกันมากเกิน ร่วมด้วยช่วยกันครับ

ประสบการณ์ ผสานคิด ผ่านอักษร
ตระเวนรอน เพื่อนิเทศ ตามใจหวัง
ได้ข้อคิด ข้อเขียน เติมพลัง
คงความหวัง ให้ความรู้ คู่นิรันดร์
อุดมการณ์ ของคน คนนิเทศ
ดำรงเจต-นารมย์ สมสมัย
สั่งสมผ่าน ประสบการณ์ วุฒิวัย
ดำรงไว้ วิชาชีพ ยืนยงเอย

 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร

ศน.รัชภูมิ  สมสมัย

ศึกษานิเทศก์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s