explanation

เนื่องจากผมเห็นว่าปัจจุบันศาสตร์ความรู้ด้านการวิจัยการศึกษา และหรือการวัดและประเมินผลการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการประเมินในระดับต่างๆ แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามสถาบันการศึกษาต่างๆได้ ด้วยเหตุผลเช่น  การเดินทาง ภาระครอบครัว ภาระเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นต้น ผมในฐานะที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ ช่วยเหลือเพื่อนครู จึงเกิดแนวคิดในการจัดทำ blog นี้ขึ้นมา

บทความต่างๆ หรืองานวิจัยต่างๆที่ปรากฏใน blog นี้ เป็นบทความ / งานวิจัยที่ผมได้เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงครับ ทั้งในเรื่องของงานวิจัย งานวัดผล ประเด็นทางการศึกษา และองค์ความรู้ที่เกิดจากการลงพื้นที่ เมื่อได้ประเด็นการเขียนแล้ว ผมก็พยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการสอบถามจากผู้รู้ (ผิดถูกอย่างไร ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ต้องรบกวนพี่น้องครูต้องไปสอบถามผู้รู้หรือค้นคว้าเพื่มเติมด้วยตนเองครับ) หลังจากนั้นผมก็พยายามเรียบเรียง โดยพยายามใช้ภาษาที่เรียบง่าย และที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญผมไม่หวงห้ามงานวิจัยและบทความต่างๆของผม ครูทุกท่านสามารถ download ไปใช้ได้เลยครับ แต่ขอความกรุณาได้เขียนอ้างอิงงานวิจัยของผมในรายงานการวิจัยของครูตามหลักสากลด้วยครับ เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการผลิตงานวิจัยต่อไปครับ

ท้ายนี้บทความต่างๆ งานวิจัยต่างๆ หรือเอกสารความรู้ต่างๆที่ปรากฏใน blog นี้ ผมขอยืนยันว่า ผมไม่ได้นำมาเพื่อประโยชน์ในทางการค้าอย่างใด ผมเพียงต้องการให้เพื่อนครูได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนางานเพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาของประเทศไทยสืบต่อไป สมดังคำกลอนที่ว่า

ประสบการณ์ ผสานคิด ผ่านอักษร
ตระเวนรอน เพื่อนิเทศ ตามใจหวัง
ได้ข้อคิด ข้อเขียน เติมพลัง
คงความหวัง ให้ความรู้ คู่นิรันดร์
อุดมการณ์ ของคน คนนิเทศ
ดำรงเจต-นารมย์ สมสมัย
สั่งสมผ่าน ประสบการณ์ วุฒิวัย
ดำรงไว้ วิชาชีพ ยืนยงเอย

 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร

ศน.รัชภูมิ  สมสมัย

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s