Share the Knowledge by SornorPoom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รัชภูมิ สมสมัย


ใส่ความเห็น

GPAS กับการสอนที่คุ้นเคย

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังวิทยากรบรรยายในหลักสูตรเรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดผลในชั้นเรียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดผลในเขตภาคเหนือตอนบน ไปฟังครั้งนี้เหมือนได้ไปทบทวนความรู้สมัยเรียนมหาบัณฑิต นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า ความรู้มีไม่สิ้นสุด ต้องหมั่นเติมตลอด และการไปครั้งนี้ผมได้วัตถุดิบมาเขียนบทความ 2 เรื่องเลยครับ เอาเรื่องแรกก่อนแล้วกัน รายละเอียดมีดังนี้ครับ GPAS


ใส่ความเห็น

ตัวแปรกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย

มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เรื่องการวิจัยทางการศึกษา เนื่องด้วยมีพี่น้องเพื่อนครูมาสอบถามในหลายๆประเด็น ผมก็ตอบ ก็อธิบายไปตามความรู้และประสบการณ์ที่ผมมี แต่เท่าที่สังเกตสีหน้าครูเขาก็มีความเข้าใจอยู่เหมือนกันครับ แสดงว่าผมอธิบายได้ดี ครูเขาเลยเข้าใจ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจมาก ก็เลยกลายเป็นเนื้อหาในบทความฉบับนี้ เป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ตัวแปรกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย


ใส่ความเห็น

การวัดผลกับหลัก 4W 1H

คณะครูหลายๆท่านจะบอกว่า การวัดผลเป็นวิชาที่ยาก เพราะมีเรื่องสถิติมากมายหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง ผมตอบตรงๆเลยครับว่า ยากมากวิชาวัดผล ถ้าเป็นการเรียนในระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต แต่ถ้าเป็นการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ไม่ยากเลยครับ เพียงแต่พี่น้องครูเราต้องจับหลักการของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนให้ถูกต้อง หนึ่งในหลักการที่ผมขอนำเสนอในวันนี้ ได้แก่ 4W 1H ครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่าน การวัดผลกับหลัก 4W 1H


ใส่ความเห็น

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ฉบับสมบูรณ์ ท่านผู้สนใจสามารถ download เพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

ปก

กิติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

ch 1

ch 2

ch 3

ch 4

ch 5

บรรณานุกรม

ผนวก


ใส่ความเห็น

การอบรมแนวใหม่

ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนต่อกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ผมได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูเขต 3 และเพื่อนครูต่างเขต ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านวิจัยในชั้นเรียน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน จำนวน 4 เวที เมื่อผมไปครบทั้ง 4 เวทีแล้ว ผมได้กลับมาทบทวนว่า ปัจจุบันนี้รูปแบบการอบรมที่จะประสบผลสำเร็จควรมีลักษณะอย่างไร โปรดอ่าน การอบรมแนวใหม่


ใส่ความเห็น

ในบทที่ 2 ควรมีหัวข้ออะไร

การที่เราจะเอาหัวข้อความรู้ใดๆใส่ลงในบทที่ 2 นั้น ไม่มีทฤษฏีใดที่สามารถระบุลงไปได้ว่า ต้องใส่หัวข้อนี้หรือต้องใส่หัวข้อนั้น เพราะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในแต่ละเล่ม ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ แต่เวลาผมไปบรรยาย เมื่อผมได้รับการสอบถามในประเด็นนี้ ผมจะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ ในบทที่ 2 ควรมีหัวข้ออะไร


ใส่ความเห็น

ตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสี่ (ร่าง)

สวัสดีพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านครับ วันนี้ผมมานั่งเขียนบทความไกลหน่อยครับ เพราะเดินทางมาเขียนที่โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ (พระราม 6) เนื่องจากได้รับมอบหมายให้มาเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2557 มีประเด็นหนึ่งที่วิทยากรได้กล่าวถึงคือเรื่องการประเมินภายนอกรอบสี่ เออ…ตรงกับความตั้งใจในการเขียนบทความนี้พอดี ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ save ไว้ แล้วก็เอามาอ่าน มาสรุปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รายละเอียดมีอย่างไร โปรดอ่านครับ ตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสี่ (ร่าง)

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 229 other followers