Share the Knowledge by SornorPoom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รัชภูมิ สมสมัย


ใส่ความเห็น

การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เนื่องด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการเรื่อง การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ประสบผลสำเร็จ บัดนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงขอเผยแพร่ไฟล์เอกสารหนังสือเรื่อง การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญาร่วมกันโรงเรียนสามารถ download ไฟล์เอกสารดังกล่าวได้ที่นี่เลยครับ การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ใส่ความเห็น

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมมีโอกาสได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูที่กำลังศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเครื่องมือประกอบการวิจัย ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผมครับ แต่มีครูท่านหนึ่งได้นั่งคุยกับผม เกี่ยวกับการตรวจเครื่องมือ มันก็เลยทำให้ผมได้วัตถุดิบสำหรับการเขียนบทความในวันนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ


ใส่ความเห็น

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

บทความนี้ เป็นบทความที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อยกย่องและเชิดชูความตั้งใจในการทำงานของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนพี่น้องชาวบ้านเปียงหลวง ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ชุมชน และเขตพื้นที่ครับ เนื่องจากโรงเรียนบ้านเปียงหลวงได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมโรงเรียนบ้านเปียงหลวง


ใส่ความเห็น

10 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

บทความนี้ชื่อยาวหน่อยครับ เพราะมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไปที่นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่กำลังเริ่มต้นการทำวิทยานิพนธ์ ผมถือว่าการทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสามารถใช้คำว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์นั้น ถือว่าเป็นขั้นที่ท้าท้ายความสามารถของนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากต้องใช้องค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่ร่ำเรียนมาตลอดเกือบๆ 2 ปี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิจัยของตน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีคุณค่าต่อไป ส่วนรายละเอียดขั้นตอนเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ10 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์


ใส่ความเห็น

เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง

ในช่วงรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การนิเทศในโรงเรียนต่างๆตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการไปแต่ละครั้งนั้นทำให้ผมได้วัตถุดิบมาเขียนบทความเพื่อมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อีกหลายบทความ ต้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมครับ บทความนี้ก็เช่นกันครับ วัตถุดิบดีๆจากพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านนามนครับ เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง


ใส่ความเห็น

GPAS กับการสอนที่คุ้นเคย

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังวิทยากรบรรยายในหลักสูตรเรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดผลในชั้นเรียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดผลในเขตภาคเหนือตอนบน ไปฟังครั้งนี้เหมือนได้ไปทบทวนความรู้สมัยเรียนมหาบัณฑิต นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า ความรู้มีไม่สิ้นสุด ต้องหมั่นเติมตลอด และการไปครั้งนี้ผมได้วัตถุดิบมาเขียนบทความ 2 เรื่องเลยครับ เอาเรื่องแรกก่อนแล้วกัน รายละเอียดมีดังนี้ครับ GPAS


ใส่ความเห็น

ตัวแปรกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย

มีโอกาสได้ทบทวนความรู้เรื่องการวิจัยทางการศึกษา เนื่องด้วยมีพี่น้องเพื่อนครูมาสอบถามในหลายๆประเด็น ผมก็ตอบ ก็อธิบายไปตามความรู้และประสบการณ์ที่ผมมี แต่เท่าที่สังเกตสีหน้าครูเขาก็มีความเข้าใจอยู่เหมือนกันครับ แสดงว่าผมอธิบายได้ดี ครูเขาเลยเข้าใจ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจมาก ก็เลยกลายเป็นเนื้อหาในบทความฉบับนี้ เป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ตัวแปรกับวัตถุประสงค์ในงานวิจัย

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 229 other followers