Share the Knowledge by SornorPoom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รัชภูมิ สมสมัย


ใส่ความเห็น

วิจัยในชั้นเรียน : สำหรับครู แต่เพื่อนักเรียน

ในช่วงวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น ผมได้รับโอกาสอันมีค่ายิ่งจากอาจารย์ผู้มีพระคุณให้เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรเพื่อบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 60 คน ผมถือว่าการไปครั้งนี้ ไปเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนครับ เป็นการเรียนรู้จากสองแหล่ง ได้แก่ จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ผม และจากการสอบถามการทำวิจัยในชั้นเรียนจากนักศึกษาปริญญาตรี ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ และขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ช่วยตอบคำถามของผมในบางประเด็น ทำให้ผมเข้าใจสภาพความเป็นจริง ณ เวลานี้มากยิ่งขึ้น ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ วิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู แต่เพื่อนักเรียน


ใส่ความเห็น

รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับสมบูรณ์ ท่านผู้สนใจสามารถ download เพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยครับ

ปก

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ผนวก


ใส่ความเห็น

การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เนื่องด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการเรื่อง การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ประสบผลสำเร็จ บัดนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงขอเผยแพร่ไฟล์เอกสารหนังสือเรื่อง การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญาร่วมกันโรงเรียนสามารถ download ไฟล์เอกสารดังกล่าวได้ที่นี่เลยครับ การถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ใส่ความเห็น

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมมีโอกาสได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูที่กำลังศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเครื่องมือประกอบการวิจัย ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผมครับ แต่มีครูท่านหนึ่งได้นั่งคุยกับผม เกี่ยวกับการตรวจเครื่องมือ มันก็เลยทำให้ผมได้วัตถุดิบสำหรับการเขียนบทความในวันนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ


ใส่ความเห็น

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม : โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

บทความนี้ เป็นบทความที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อยกย่องและเชิดชูความตั้งใจในการทำงานของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนพี่น้องชาวบ้านเปียงหลวง ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ชุมชน และเขตพื้นที่ครับ เนื่องจากโรงเรียนบ้านเปียงหลวงได้รับรางวัลดีเด่นชนะเลิศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมโรงเรียนบ้านเปียงหลวง


ใส่ความเห็น

10 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

บทความนี้ชื่อยาวหน่อยครับ เพราะมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไปที่นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่กำลังเริ่มต้นการทำวิทยานิพนธ์ ผมถือว่าการทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสามารถใช้คำว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์นั้น ถือว่าเป็นขั้นที่ท้าท้ายความสามารถของนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากต้องใช้องค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่ร่ำเรียนมาตลอดเกือบๆ 2 ปี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิจัยของตน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีคุณค่าต่อไป ส่วนรายละเอียดขั้นตอนเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ10 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์


ใส่ความเห็น

เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง

ในช่วงรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การนิเทศในโรงเรียนต่างๆตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการไปแต่ละครั้งนั้นทำให้ผมได้วัตถุดิบมาเขียนบทความเพื่อมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อีกหลายบทความ ต้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมครับ บทความนี้ก็เช่นกันครับ วัตถุดิบดีๆจากพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านนามนครับ เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 229 other followers