Share the Knowledge by SornorPoom

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รัชภูมิ สมสมัย


แสดงความคิดเห็น

ในบทที่ 2 ควรมีหัวข้ออะไร

การที่เราจะเอาหัวข้อความรู้ใดๆใส่ลงในบทที่ 2 นั้น ไม่มีทฤษฏีใดที่สามารถระบุลงไปได้ว่า ต้องใส่หัวข้อนี้หรือต้องใส่หัวข้อนั้น เพราะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในแต่ละเล่ม ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ แต่เวลาผมไปบรรยาย เมื่อผมได้รับการสอบถามในประเด็นนี้ ผมจะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ ในบทที่ 2 ควรมีหัวข้ออะไร


แสดงความคิดเห็น

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านเวียงแหง โรงเรียนบ้านกองลม และโรงเรียนบ้านนามน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้เชิญผมไปให้ความรู้แก่พี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับผมครับ วิจัยในชั้นเรียนเบื้องต้น


แสดงความคิดเห็น

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

ในสัปดาห์หน้าผมมีโอกาสได้ขึ้นไปใช้ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลให้กับพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง เนื่องจากคณะครูจะไปทดสอบตัวเองเรื่องการวัดและประเมินผลที่จัดโดย สทศ. รายละเอียดของการบรรยายตามเอกสารเลยครับ นำเสนอวัดผลโรงเรียนบ้านเปียงหลวง


แสดงความคิดเห็น

ตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสี่ (ร่าง)

สวัสดีพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านครับ วันนี้ผมมานั่งเขียนบทความไกลหน่อยครับ เพราะเดินทางมาเขียนที่โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ (พระราม 6) เนื่องจากได้รับมอบหมายให้มาเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2557 มีประเด็นหนึ่งที่วิทยากรได้กล่าวถึงคือเรื่องการประเมินภายนอกรอบสี่ เออ…ตรงกับความตั้งใจในการเขียนบทความนี้พอดี ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ save ไว้ แล้วก็เอามาอ่าน มาสรุปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รายละเอียดมีอย่างไร โปรดอ่านครับ ตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสี่ (ร่าง)


แสดงความคิดเห็น

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ที่มีต่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

มีโอกาสได้ทำวิจัยระดับเขตพื้นที่เล่มเล่าสุดครับเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ
ที่มีต่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายละเอียดการทำเป็นอย่างไร โปรดอ่านได้เลยครับ ปก , กิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ , สารบัญ , ch 1 , ch 2 , ch 3 , ch 4 , ch 5 , บรรณานุกรม , ผนวก


แสดงความคิดเห็น

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร

ช่วงปิดเทอมสืบเนื่องมาจนถึงช่วงเปิดเทอม 1/2557 ผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ร่ำเรียนมาในระดับมหาบัณฑิต จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานแรกมีโอกาสได้ติดตามอาจารย์ผู้มีพระคุณไปให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่พี่น้องเพื่อนครูวิทยาลัยชุมชนตาก ณ อ.แม่สอด จ.ตาก งานสองมีโอกาสได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการแต่งข้อสอบวัดทักษะของนักเรียนระดับชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ในด้านภาษา ด้านตัวเลข และด้านเหตุผล จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งงานทั้งสองมีจุดร่วมเหมือนกันคือ กระบวนการแต่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผู้แต่งข้อสอบต้องรู้จักการสร้าง ตารางวิเคราะห์หลักสูตร มาลองอ่านดูครับว่า ตารางวิเคราะห์หลักสูตร คืออะไร ตารางวิเคราะห์หลักสูตร


แสดงความคิดเห็น

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ผมได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ให้ไปบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้แก่ผมในครั้งนี้ครับ เอกสารประกอบการบรรยาย วิจัยในชั้นเรียนเบื้องต้น ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 229 other followers