กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูทุกท่านได้ช่วยกันคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบองค์รวมและสามารถใช้ได้จริงกับโรงเรียนมิตรมวลชน ด้วยความรับผิดชอบของคณะครูทุกท่านจึงได้วิธีแก้ปัญหามากมายหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายละเอียดของบทความนี้นี่เอง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Leave a comment »

หน้าที่ครูตามเกณฑ์ภายในและเกณฑ์ภายนอก

ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผมได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และได้รับผิดชอบในส่วนของมาตรฐานครูผู้สอน ทำให้พบว่ามาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาของครูผู้สอนนั้นมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน รายละเอียดเป็นดังนี้ครับ หน้าที่ครูตามเกณฑ์ภายในและเกณฑ์ภายนอก

Leave a comment »

นำเสนอหนังสือน่าอ่าน ตอนที่ 3

วันนี้ขอนำเสนอน่าอ่านจำนวน 2 เล่มครับ ซึ่งเป็นผลงานของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้แก่ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งแปลจากต้นฉบับชื่อ How Learning Work : 7 Research-Based Principles for Smart Teaching ที่ อ.วิจารณ์ได้สังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยจำนวนนับพันชิ้น สรุปเป็นหลักการ 7 ข้อ สำหรับให้ครูอาจารย์ใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนรู้ ให้ศิษย์เรียนได้ผลดี ทำให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ ช่วยให้ศิษย์เรียนรู้อย่างไร มีขั้นตอน เรียนแล้วรู้จริง และสามารถกำกับการเรียนรู้ของตอนเองได้ ซึ่งจะมีคุณูปการต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนเล่มที่ 2 ได้แก่ สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 เล่มนี้รวบรวมจากบันทึกในบล็อก http://www.gotoknow.org/blog/council ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 รวม 71 บันทึกในเวลา 79 วัน โดยตีความจากหนังสือ Student EngagementTechniques : A Handbook for College Faculty เขียนโดยศาสตราจารย์Elizabeth F. Barkley แห่ง Foothill College รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาลงเผยแพร่ในบล็อกวันละ 1 บันทึกเกือบทุกวัน เป็นการทำงานด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้มาก ด้วยความหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยชี้ทางให้ครู/อาจารย์เห็นลู่ทางช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่สนุกกับการเรียนให้เปลี่ยนมาเรียนอย่างสนุกสนานได้ และที่สำคัญเกิดการเรียนรู้ในระดับที่ลึกและเชื่อมโยงได้ที่เรียกว่า “เรียนรู้แบบรู้จริง” (MasteryLearning) สนใจ download ได้เลยครับ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และ สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21

Leave a comment »

เราทำการวัดและประเมินผลไปเพื่ออะไร

ช่วงปลายเทอมของทุกปีการศึกษาก็จะเป็นช่วงเทศกาลของการสอบวัดและประเมินผลของนักเรียน ถ้าพิจารณาไปถึงลำดับของการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จะแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยจะเริ่มจากการทดสอบระดับชาติก่อน พอเสร็จสิ้นการสอบระดับชาติก็จะเป็นการสอบวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ หลังจากนั้นก็จะเป็นการสอบวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน และปิดท้ายก็จะเป็นการสอบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ซึ่งก็ได้แก่การสอบปลายภาคโดยทั่วไป แต่คราวนี้ถ้าเรามาตั้งคำถามต่อไปว่า เราให้นักเรียนสอบไปเพื่ออะไร ผมก็ได้ลองไปค้นคว้าเอกสารตำราด้านการวัดและประเมินผลสมัยที่ร่ำเรียนระดับมหาบัณฑิต พอสรุปออกมาได้ว่าเราสอบไปเพื่ออะไรได้ดังนี้ เราทำการวัดและประเมินผลไปเพื่ออะไร

Leave a comment »

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้ขึ้นไปรับใช้พี่น้องเพื่อนครูในเขตอำเภอเวียงแหง เพื่อร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนบ้านกองลม เอกสารชี้แจง o net ปี 56 เวียงแหง

Leave a comment »

จรรยาบรรณของนักวิจัย

คำว่า บัณฑิต เมื่อเปิดพจนานุกรมแล้วจะแปลว่า “ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา” จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่ตนเองร่ำเรียนมา เมื่อมีความรู้แล้ว ท่านก็ต้องนำความรู้นั้นไปรับใช้สังคมต่อไป รับใช้อย่างไร โปรดอ่านครับ จรรยาบรรณของนักวิจัย

Leave a comment »

ขอน้อมรำลึก…พระคุณครู

ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา…บทกลอนน้อมรำลึกพระคุณครู ดังกังวานพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันสำคัญนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราทุกคน ส่วนงานวันครูแห่งชาติมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ ขอน้อมรำลึก…พระคุณครู

Leave a comment »

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 228 other followers